Kitabul Kader

Fiyat:
600,00 TL
İndirimli Fiyat (%54,2) :
275,00 TL
Kazancınız 325,00 TL
Havale / EFT:
266,75 TL
77,00 TL'den başlayan taksit seçenekleri için tıklayın.
Aynı Gün Kargo


Kitap           Kitabu'l Kader
Yazar          İbn Batta El Ukberi
Tercüme     İshak Doğan
Yayınevi      Polen Karınca Yayınları
Kağıt Cilt     Sarı şamua  - Ciltli
Sayfa Ebat  448 sayfa -  17x24 cm
Yayın Yılı     2020


Polen Yayınevi Kitabul Kader adlı kitabı incelemektesiniz.
Kitabul Kader kitabı hakkında yorumları oku yup kitabın konusu, özeti, fiyatı, satış şartları hakkında bilgiyi geniş bir şekilde edinebilirsiniz.

Yaratan Rabbinin adıyla  oku . O, insanı " alak " dan yarattı. Oku, Senin Rabbin en cömert olandır. Alak 1-2


    ÖNSÖZ

Konuların analitik incelemesinden önce, 'Kader' kavramı ve Kaderiyye'nin gelişim tarihini açıklama konusunda bir önsöz sunuyo­ruz.

Kader:
Kur'an-ı Kerim ve selefe göre 'kader', Allah'ın bütün varlıkları kuşatan ilmi, toptan ve ayrıntılı olarak takdiridir. Yani zât ve sıfat, zaman ve mekân, nicelik ve nitelik; mahiyet, özellik ve tür olarak belirlenmesi, sonra tüm bunların gökler ve yerler yaratılmadan elli bin sene önce Ümmü'l Kitab'a yazılmasıdır. Nitekim Müslim ve baş­kalarının rivayet ettiği hadis de bunu ifade eder: "Allah, mahlukâtın kaderini göklerle yeri yaratmadan elli bin sene önce yazdı. Allah'ın Arş'ı da su üzerinde idi."

Ebu Hâzim (rahimehullâh) şöyle der: "Aziz ve yüce olan Allah, yaz­madan önce biliyordu. Tüm bunları yaratmadan önce yazdı. Böylece tüm varlıklar, Allah'ın ilmi ve yazmasına göre ilerledi."[1]

İmam Ahmed (rahimehullâh): "Kader, Rahman'ın kudretidir" demiş­tir.
İbn Akıl, "İmam Ahmed, bu sözüyle kalplere şifa vermiştir. Bu ifa­de, açık ve birçok mana içermektedir" der.[2]
Râğıb: "Kader, durumu itibariyle kudrete ve ilimle takdir edilene 
işaret eder. Sonuç olarak ilim, irade ve söze uygun şekilde herhangi bir vakitte bir şeyin var olması demektir" der.[3]
 

Beyhâkî şöyle der: "Kader, kâdir olanın fiilinden takdir edilmiş olarak meydana gelen şeye verilen isimdir. (aJjJİj ojji) şeklinde hem şeddeli ve hem de şeddesiz olarak kullanılır. Kader, takdir edilen ve belirlenendir. Nitekim 'Bina yıkıldı' dersin; bu onun yıkılmış oldu­ğunu ifade eder. 'Bir şeyi tuttum' yani 'tutulmuş' denir. Buna göre kadere iman, insanların ve diğer varlıkların yaptıklarından meydana gelecek olan şeyleri Allah'ın daha önceden bildiğine, tüm bunların O'nun takdiri ile gerçekleştiğine, bu fiillerin hayrını ve şerrini yarattığı­na inanmaktır."[4]
Bu konudaki rivayet ve sözlerden oluşan Âcurrî'nin eş-Şeria[5], Lâlekâî'nin Şerh-u Usûl-i İ'tikad-i Ehli's-Sünne ve'l-Cemaa[6], İbn Kayyim'in Şifau'l-Alîl[7], Beyhâkî'nin el-İ'tikâd[8] gibi selefin kitaplarının içerdiği anlam da bu manaya işaret eder.
İfade edilen anlamda kaderin sübutuna işaret eden Kur'an âyetlerinden bazıları şunlardır: uMülkünde hiçbir ortağı da yoktur. O, her şeyi yaratmış ve yarattığı o şeyleri bir ölçüye göre takdir etmiştir. "[9]
"Gerçekten biz, her şeyi bir ölçü ve dengede yarattık. "[10]
"Güneş de kendi yörüngesinde akıp gitmektedir. Bu, mutlak güç sahibi, hakkıyla bilen Allah'ın takdiri (düzenlemesidir."[11]
"En yakın göğü kandillerle süsledik ve onu koruduk. İşte bu, mut­lak güç sahibi ve hakkıyla bilen Allah'ın takdiridir. "[12]
"Her şey O'nun katında bir ölçü iledir."[13]
"Hiçbir şey yoktur ki hazineleri yanımızda olmasın. Biz onu ancak belli bir ölçüyle indiririz. "[14]
"Biz, gökten belli bir ölçüde su indirdik de (faydalanmanız için) onu yeryüzünde tuttuk. "[15]
"Gaybın anahtarları yalnızca O'nun katındadır. Onları ancak O bilir. Karada ve denizde olanı da bilir. Hiçbir yaprak düşmez ki onu bilmesin. Yerin karanlıklarında da hiçbir tane, hiçbir yaş, hiçbir kuru şey yoktur ki apaçık bir kitapta (Allah'ın bilgisi dâhilinde, Levh-i Mahfuzda) olmasın."[16]
"De ki: "Bizim başımıza ancak, Allah'ın bizim için yazdığı şeyler gelir. O, bizim yardımcımızdır. Öyleyse müminler, yalnız Allah'a gü­vensinler. " [17]
"Yeryüzünde ve kendi nefislerinizde uğradığınız hiçbir musibet yoktur ki, biz onu yaratmadan önce, bir kitapta (Levh-i Mahfuzda) yazılmış olmasın. Şüphesiz bu, Allah'a göre kolaydır."[18]
Bu ve benzeri âyetler, Allah Teâlâ'nın bütün mahlukâtı hakkındaki bilgisinin genişliğine, takdir ettiği ve bildiğine uygun şekilde onları ya­ratmadan önce yazdığına delâlet eder.
Sünnette, kaderin anlamını açıklayan hadislerden biri şudur: "Allah'ın ilk yarattığı şey 'kalem'dir. Allah ona: "Yaz!" deyince, kalem:
"Rabbim! Ne yazayım?" diye sordu. Allah: "Kıyamet kopuncaya ka­dar her şeyin kaderini yaz" buyurdu.
İbn Kayyim şöyle der: "Kalemin yazdığı bu şey, kaderdir. İbn Vehb rivayet etmiştir: Bana Ömer bin Muhammed'in rivayet ettiğine göre Süleyman bin Mihran şöyle dedi: Ubade bin es-Samit ölüm döşeğinde iken şöyle dedi: "Bana oğlumu çağır! Belki Rasûlullah'tan (sallallâhu aleyhi ve sellem) işittiğim hadisi ona söyleyebilirim: "Allah'ın ilk yarattığı şey, kalemdir. Allah ona: "Yaz!" diye emredince, kalem: "Rabbim! Ne yazayım?" diye sordu. Allah: "Kaderi yaz!" buyurdu.[19]
Ebu Davud et-Tayâlisî şöyle dedi: Bize Abdulmümin rivayet etti: "Hasan'ın yanında idik. Derken Yezid bin Ebu Meryem es-Selûlî, asa­sına dayanarak geldi. "Ey Ebu Said! Bana, "Yeryüzünde ve kendi ne­fislerinizde uğradığınız hiçbir musibet yoktur ki, biz onu yaratmadan önce, bir kitapta (Levh-i Mahfuz'da) yazılmış olmasın..."[20] âyetinden bahset" deyince, Hasan: "Olur" dedi ve şöyle devam etti: "Vallahi Al­lah, gökte bir olaya hükmeder. Sonra onun için bir ecel tayin eder. Şu şu günde, şu şu vakitte olacağını tespit eder. Bunu hem havas ve hem de avam için böyle yapar. Hatta bir kimse asasını ancak Allah'ın kaza ve kaderi ile alabilir." Yezid: "Ey Ebu Said! Allah'a yemin olsun ki, daha önce bu asaya ihtiyacım yoktu. Ama şimdi o olmadan olmuyor" deyince, Hasan: "İşte mesele gördüğün gibi!" dedi.

İbn Kayyim şöyle der: "...biz onu yaratmadan önce..." ifadesin-deki zamirin neyi gösterdiği konusunda ihtilaf edilmiştir. Bu zamirin, yakınlığından dolayı nefislere işaret ettiği söylenmiştir. Kimileri, 'yer­yüzüne' derken, kimileri de 'musibete' işaret etmiştir, der. Doğrusu şu ki, bu zamir bütün mahlûkata delâlet eder. Nitekim ifadenin bağlamı ve (La!jj) kelimesi buna işaret eder. Böylece her üç görüş, tek bir görüş altında toplanmış olur.[21] Allah en doğrusunu bilir."
Hattabî (rahimehullâh) şöyle der: "İnsanlardan birçoğu, kaza ve ka­derin Allah'tan olmasını Allah'ın hüküm ve takdirine göre kulu zor­lamak ve boyun eğdirmek olduğunu düşünmektedir. Rasûlullah'ın (sallallâhu aleyhi ve sellem), "Âdem (aleyhisselâm), Musa (aleyhisselâm) İle tar­tıştı..." hadisinin bu açıdan olduğu yanlışına kapılıyorlar. Oysa böy­le değildir. Kader, kulların fiillerinden ve kazandıklarından meydana gelecek şeyleri Allah'ın daha önceden bildiğini haber vermesi, bun­ların O'nun takdiri ile gerçekleşmesi ve bu fiillerin hayrını ve şerrini yaratmasıdır."[22]

Kaderiyye

İbn Batta (rahimehullâh), Rasûlullah'ın (sallallâhu aleyhi ve sellem) kade­ri yalanlayacak Kaderiyye'nin çıkışını haber vermesinden, onların geli­şimi ve tarihinden bahsetmiştir. Bu, on birinci bölümün ikinci bâbında, 'Kader Konusunda İlk Konuşan Sapık Önderler, Bu Bid'atı Ortaya İlk Atan, Onu geliştiren ve Bu Düşünceye Çağıran' başlığı altında geç­mektedir.
Rasûlullah'ın (sallallâhu aleyhi ve sellem), Kaderiyye'nin çıkışını ha­ber vermesi ve ondan sakındırmasına gelince, bu husus birçok hadiste geçmektedir. Rasûlullah (sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmuştur: "Ümmetim hakkında üç şeyden endişe ediyorum:
  1. Yıldızlara inanma,
  2. Kaderi yalanlama,
  3. İdarecilerin zulmü. "[23]
Yine Rasûlullah (sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmuştur: "Üm­metimde başka suretlere çevrilmeler olacaktır. Bu da zındıklar ile Ka­deriyye (mezhebin)den olanların içinde gerçekleşecektir. "[24]
 
 
[1]Beyhâkî, el-İ'tikâd, s. 59.
[2]Bkz. Kasîdetu'n-Nûniyye (Muhammed Halil Herrâs'ın şerhiyle birlikte), c. 1, s. 91-93.
[3]Fethu'l-Bârî, 11/477.
[4]Beyhâkî, el-İ'tikâd, s. 53-54.
[5]Bkz. Hattabî, Meâlimu's-Sünen. Münzirî'nin Muhtasar-u Sünen-i Ebi Davud'un dipno­tunda yer almaktadır (7/69-70).
[6]Bkz. eş-Şeria, s. 176-190.
[7]Bkz. s. 251-606.
[8]Bkz. s. 6-120.
[9]Furkan, 2.
[10]Kamer, 49.
[11]Yasin, 38.
[12]Fussilet, 12.
[13]Ra'd, 8.
[14]Hicr, 21.
[15]Müminun, 18.
[16]En'am, 59.
[17]Tevbe, 51.
[18]Hadid, 22.
[19]Şifau'l-Alîl, s. 6.
[20]Hadid, 22.
[21]Şifau'l-Alîl, 6-7.
[22]Bkz. Hattabî, el-Meâlim (Münzirî'nin Muhtasar-u Sünen-i Ebi Davud'un dipnotunda yer almaktadır (7/69).
[23]Sahihtir. Bunu destekleyen başka hadisler de vardır. Bkz. 256 ndlu hadisin tahrici.
[24]Sahihtir. Bkz. 245 no'lu hadisin tahkiki.
[25]Lâlekâî, Şerh-u Usûl-i İ'tikad-i Ehli's-Sünne'de 'Senûsiye el-Bakkal' adında olduğunu söyler. el-Evzâî ona 'Sûsîn' adını vermiştir. Nitekim İbn Batta'da bu ismi ondan naklet­miştik
[26]   Bkz. Şerhu't-Tahaviyye, c. 1, s. 5 (thk. Abdurrahman Umeyra).


Diğer Özellikler
Stok Kodu9786257948340
MarkaKarınca Polen Yayınları
Stok DurumuVar
9786257948340
En yeni ürünler
Güvenli teslimat
Kampanyalı ürünler
Piyasadaki en iyi fiyat

PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.