Kitabüz Zühd, İmam Beyhaki SEMERKAND

Fiyat:
312,00 TL
İndirimli Fiyat (%26,3) :
230,00 TL
Kazancınız 82,00 TL
64,40 TL'den başlayan taksit seçenekleri için tıklayın.
Aynı Gün Kargo
 
Kitap              Kitabüz Zühd - Allah İçin Yaşamak    
Yazar             İmam Beyhaki    
Yayınevi         Semerkand Yayınları
Tercüme         Enbiya Yıldırım
Kağıt - Cilt      2.Hamur, Ciltli
Sayfa - Ebat   312 Sayfa, 17x24 cm
        

 

Semerkand Yayınları Kitabüz Zühd Allah İçin Yaşamak kitabı nı incelemektesiniz.  
İmam Beyhaki Kitabüz Zühd kitabı hakkında yorumları oku yup kitabın konusu, özeti, fiyatı, satış şartları hakkında bilgiyi geniş bir şekilde edinebilirsiniz.
 
Yaratan Rabbinin adıyla oku . O, insanı " alak " dan yarattı. Oku, Senin Rabbin en cömert olandır. Alak 1-2


 
Büyük âlim ve büyük zahidler zühd için diyorlar ki: Zühd, dünya mal ve metaından eli, dünyalığın peşinden gitmekten de kalbi çekip korumaktır. (Cüneyd-i Bağdadî k.s.)
 
Zühd üç kelimeden meydana gelir. "Ze’har , ziyneti terk etmektir. "He’har, nefsin boş arzularını terk etmektir. "Dâl’ ise, dünyayı terketmektir. (Ebû Bekir Verrak k.s.)
 
Görüldüğü gibi, ahlâk-ı hamîdenin önde gelen hasletlerinden biri olan zühd hakkında yazılmış en önemli eserlerden biri, ilim semamızın yıldızlarından, meşhur muhaddis İmam Beyhaki’ye (r.a.) aittir. "Kitabü’z Zühd adlı bu kitap, her satırıyla gönül pasını silen, hayat yolculuğunda insanı hakiki hedefine yönelten ibret ve hikmetlerle dolu.
 
Yayınevimizin kolay anlaşılır bir dille tercüme ederek yayınladığı bu eser, her Müslümanın kitaplığında yerini alacak, hayatında iz bırakacak.
 
 
         TAKDİM
 
Hamd, âlemlerin sahibi rabbimize, salâtü selâm gönüllerimizin sul­tanı Muhammed Mustafa'ya olsun.
 
Resûlullah'ın hayatına şöyle bir göz gezdirdiğimizde, pek çok hu­sus yanında iki çarpıcı özellikle karşı karşıya olduğumuzu görürüz. Bunlardan birincisi, Hz. Peygamber'in halkın yanındaki yaşam tarzı ile evdeki yaşam tarzının aynı olmasıdır. O, ev haricinde farklı, eve girdi­ğinde ise daha değişik bir tutum içinde olmamıştır. Fedakârlık, cömert­lik, başkalarını kendine tercih etmek, kalp kırmamak, insanların arka­larından konuşmamak gibi güzel özellikler ile ibadetlere ehemmiyet vermek, hem dışarıda hem de ev içinde değişmeyen yaşam tarzıydı. Özellikle Hz. Âişe'nin (r.ah) anlattıklarına bakılacak olursa, hem ahlâ­kî tutumlar hem de ibadet açısından Hz. Peygamber'in ev hayatının daha yoğun geçtiği anlaşılır. Dolayısıyla, dışarıda sergilediği tutumla ev içindeki tutumu arasında bir aykırılık kesinlikle söz konusu olma­mıştır. Hiç şüphe yok ki bu, onun nübüvvetini gösteren en büyük delil­lerden biridir.
 
Resûlullah'ın ikinci önemli hususiyeti, dünya ve âhiret dengesini hayatında kurmuş olmasıdır. Onun günlük yaşantısını inceleyen bir in­san, ne dünyanın ne de âhiretin ihmal edilmeyeceğini anlar. Yaşama­mız için yaratıldığımız dünyayı meşru sınırlar içerisinde şenlendirmek, ancak bunu yaparken ebedî hayat konağımız olan âhireti de ihmal et­memek. Ebediyetin sürekliliği nedeniyle de, fâniye tamamen bağlan­mamak, âhireti unutmamak, dünyadan ukbâyı devamlı gözetmek ve bunun gereklerini yerine getirmek. Resûlullah'ın hayat tarzı işte buydu.
 
Hz. Peygamber'in dünyaya ilişkin ortaya koyduğu bu hayat telâkkisi, bir dönem bazı sûfîlerce dünyayı tamamen ihmal etmek gibi bir yanlış anlayışa çevrilmiştir. Bunun tam tersi bir yaşam tarzı olan âhireti ihmal etmek de -yoğunluğu değişmekle birlikte- büyük kalabalıkların yaşam tarzı olagelmiştir. İçinde yaşadığımız süreç ise, belki de dünyevîleşmenin en kesif yaşandığı dönemlerden biri olacağa benzemektedir. Böy­le bir devirde, insanların âhireti daha çok hatırlamasına, İslâm'ın getir­diği güzelliklere daha çok göz gezdirmesine, velhâsıl rableriyle olan ir­tibatlarını koparmamaya daha çok gayret etmeleri gerekmektedir. Kırktan fazla eseri olan, hayatını ilim yanında amelle de süsleyen Bey­hakî'nin elinizdeki eserinin bu yönde bir katkı sağlayacağını ümit et­mekteyiz.
 
Tercümemizle ilgili olarak okuyucularımızın bilgilendirilmesi gere­ken bazı hususlar bulunmaktadır. Bunları ana başlıklarıyla sunmak ge­rekirse:
 
Kitabımızın aslı -dört ara başlık içerse de- sistematik değildir. Bu sebeple, içinde yer alan rivayetler belli bir düzen çerçevesinde ter­tip edilmemiştir. Konular karışık olduğundan, örneğin tûl-i emelle ilgili bir husus okunduktan sonra, ardından başka konuya geçildiği olmak­tadır. Bizler, bu dağınıklığı gidermek için, muhtevalarını göz önünde bulundurarak rivayetleri konularına göre bir araya getirmeye çalıştık. Bu amaçla, rivayetleri, münasip başlıklar altında toplamaya gayret et­tik.
 
Ancak, attığımız başlıkların, altlarında yer alan rivayetleri tam anla­mıyla kuşattığını söylemek mümkün değildir. Çünkü her bir rivayetin kendi içinde birden fazla konuyu içerdiği olmaktadır. Böyle durumlarda bizim yaptığımız, söz konusu rivayetlerin içinde geçen hususlardan sa­dece birini seçmek ve bunları münasip başlık altına koymak olmuştur. İçlerinde geçen farklı konular değişik başlıklar altına alınmaya imkân verdiğinden dolayı, mükerrer rivayetleri de kitabın içine yaydık ve böy­lece bir araya yığılmalarının önüne geçtik.
 
Kitabı harmanladığımız ve yeni bir tertibe soktuğumuz için, Arap­ça asıl nüshasında bulunan rivayetlerin numaralarını değiştirme zaru­reti hâsıl olmuştur. Bununla beraber, kitabın aslına bakmak isteyen araştırmacılar, tercümemizin sonunda yer alan karşılaştırmalı numara listesiyle, kitabın Arapça'sındaki rivayetin tercümemizde hangi numa­ra ile yer aldığını tesbit etmek imkânına sahiptirler.
 
Tercümemizin başına müellifi tanıtıcı bir makale hazırlayarak, hayatını, ilmî durumunu ve şahsiyetini tanıtmayı murat ettik.
 
Kitabın daha da güzelleşmesi, konuların daha canlı hale gelme­si ve açılması için, içinde geçen mevzularla ilgili olarak tasavvuf ala­nındaki temel kitapları taramak suretiyle elde ettiğimiz 200 civarındaki alıntı ve rivayeti dipnotlara serpiştirdik. Bizim ilâve ettiğimiz bu eklerin belli olması için de sonlarına, "mütercim"in kısaltması olarak "M" rumu­zunu koyduk. Aktardığımız bilgilerin kaynaklarını da ayrı bir bibliyog­rafya ile eserin sonunda zikrettik.
 
Kitabın sonuna gerek özel isimleri ve gerekse ıstılahları içeren karma indeks eklemek suretiyle araştırma yapanlara yardımcı olmak istedik.
 
Çalışmamızın hayırlara ve müslümanların İslâm'ı rablerinin arzula­dığı gibi yaşamalarına vesile olmasını diliyoruz. Tercümemizi okuya­rak ifadelerinin son halini almasında katkıda bulunan değerli dostları­mız Ar. Gör. Yüksel Göztepe ile Zeynep Uzun'a da teşekkürlerimizi arzediyoruz.  ( Kitabüz Zühd, İmam Beyhaki, stoktan kargo, Semerkand Yayınları, Enbiya Yıldırım, Kitabüz zühd allah için yaşamak, kitabüz zühd kitabı )
 
Enbiya Yıldırım
Şubat 2000, Sivas
 
 
İÇİNDEKİLER
 
Takdim           
İmam Beyhakî 
 
KİTÂBÜ'Z ZÜHD
Niyetin Allah Rızâsı Olması      
Şirkten Kaçınmak         
İstikamet Üzere Bulunmak        
Zühd Nedir?     
Zühdün Kısımları         
Zühd Süreci     
Zâhid Kimdir?  
Zâhidlerin Kısımları       
Zâhidlerin Ahlâkı          
Tasavvuf Nedir?          
Sûfîlere Bu Adın Verilmesinin Nedeni
İlim Talep Etmek          
Âlimlerle Birlikte Olmak 
Kur'an'a Tâbi Olmak     
Hz. Peygamber'in Sünnetlerine Uymak
 
Kur'an ve Hadis Okumak          
Bildikleriyle Amel Etmek           
Bildiğini Söylemeye Hırslı Olmamak      
Allah'ın Dininde İnsanlarla Münakaşa Etmemek
Vakti Değerlendirmek   
Her Şeyiyle Allah'a Yönelmek, Her Halükârda O'nu Talep Etmek
Allah'a İbadete Koşmak
Gençlikte İbadete Yönelmek     
İbadetleri İçten ve Hakkıyla Eda Etmek 
İbadetlerden Lezzet Almanın Şartı        
İbadeti Allah'ın Bilmesi Yeterli   
Allah'ı Zikretmek          
Takva  
Vera    
Yakîn   
Uzlet    
Allah İçin Hicret Etmek 
Nefse Tâbi Olmamak    
Nefse Rahat Vermemek           
Nefsin İsteklerini Yerine Getirememek   
Dünyaya Bağlanmamak
Allah Sevgisi Dünya Sevgisiyle Bir Arada Olmaz           
Dünyada Rahat Yoktur 
Günahlardan Kaçınmak
Günahlara Tövbe Etmek          
Günahlara Ağlamak     
İsyanla Geçen Ömre Pişmanlık Duymak           
Günahlarını Kullardan Gizlediği İçin Allah'a Şükretmek  
Günahları Sevaplarla Silmek    
Kibirden Kaçınmak, Tevazu Sahibi Olmak         
Riyadan Kaçınmak       
Dile Sahip Olmak         
Mâlâyâniden Kaçınmak            
İnsanların Kusurlarını Araştırmamak     
İsraftan Kaçınmak        
Helâl Rızık Peşinde Koşmak    
Rüşvetten Kaçınmak    
Kadınlardan Uzak Durmak       
Tûl-i Emelde Bulunmamak        
Az Yemek, Güzel Yemek Peşinde Koşmamak  
Az Uyumak      
Mal Sevgisinden Kaçınmak-Mal Yığmamak       
Nimetler İçinde Yüzmemek       
Servetle Mağrur Olmamak        
Tasadduk Etmek          
Bulunduğu Makamda Dünyaya Meyletmemek, Gururlanmamak....
Hale Rıza Göstermek-Kanaatkâr Olmak           
Fakirliğe Sabretmek     
 
Tevekkül          
Başa Gelen Belâlara ve İnsanların Ezalarına Sabretmek           
Aileyle İmtihan Olunma 
İnsanların Bozulması    
İnsanlarla Beraber Bulunmanın Şartı     
Allah'ın Rızâsını Kulların Memnuniyetine Tercih Etmek 
İnsanların Değerlendirmelerine Aldırmamak      
İnsanların Övgüsünden Kaçmak, Buna Önem Vermemek          
İyi İnsanlarla Arkadaşlık Yapmak          
İyi Kulların Özellikleri    
Allah'ın Sevdiğini Kullar da Sever         
Allah'ın Salih Kullara İkramları   
Allah'ın Sevdiği Kuluna Salih Ameller İşletmesi 
Âhirete Yönelmek        
Âhirette Her Türlü Amelin Karşılığının Görülecek Olması           
Âhirette Allah Katında Soyun Önemli Olmaması
Allah'ın Amelleri Ziyadesiyle Mükâfatlandırması
Allah'ın Azabından Korkmak, Mağfiretinden Ümitvar Olmak ....
Ölüm ve Sonrasını Akıldan Çıkarmamak           
Ölümü Temenni Etmemek        
Ölümden Sonra Hayırla Anılmak           
Yaşlılığın Ölümün Habercisi Olması      
İbadetle Geçirilen Uzun Ömür   
İnsanın Yaşıtlarını Bir Bir Kaybetmesi   
İyi Amel İşleyenlerin Kabirde Rahat Etmesi       
Uzun Ömür Sürenlerin Âhirette Mazeretinin Olmayacağı           
Başka Eserlerde Beyhaki nin Kitabüz Zühd'üne Nisbet Edilen Fakat Yazma Nüshalarında Bulunmayan Rivayetler
Bibliyografya   
Mütercimin Dipnotlarda Zikrettiği Bilgilerin Bibliyografyası
Karma İndeks  
 
 
 
Semerkand Yayınları İmam Beyhaki Kitabüz Zühd Allah İçin Yaşamak kitabı nı incele diniz.  
Diğer Özellikler
Stok Kodu9786055455385
MarkaSemerkand Yayınları
Stok DurumuVar
9786055455385
En yeni ürünler
Güvenli teslimat
Kampanyalı ürünler
Piyasadaki en iyi fiyat

PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.