Modern Dünyada Görgü Kuralları

Fiyat:
125,00 TL
İndirimli Fiyat (%39,2) :
76,00 TL
Kazancınız 49,00 TL
Havale / EFT:
74,48 TL
Aynı Gün Kargo

Kitap          Modern Dünyada Görgü Kuralları
Yazar         Yaşar Değirmenci
Yayınevi     Siyer Yayınları
Kağıt Cilt    2.Hamur - Karton Kapak Cilt
Sayfa Ebat  207 sayfa , 13.5x21 cm - Roman Boy
Yayın Yılı     2019

 


    ÖNSÖZ

Görgü kuralları insan ve toplum için lüzumlu bir kurallar zinciridir. İnsanların sevgi, saygı, birlik ve beraberlik için­de yaşamalarını sağlar.

Görgü, yaşamayı bilme sanatının özüdür. Görgünün kay­nağı terbiye, zarafet ve nezakettir. Görgü sabırlı olmayı, sempa­tik, sevecen ve hoşgörülü davranmayı, samimi bulunmayı, kaba ve hoyrat olmamayı gerektirir.

Görgü kişiyi sevgi, saygı ve anlayışla donanımlı kılar. İn­sanları kabalıktan, katılıktan, asık surathlıktan, çirkin tavırlar­dan alıkoyar.

Görgü kurallarının amacı kişinin, ailenin ve toplumun hu­zurunu sağlamaktır. İnsanlar arasında çokça rastlanan günlük, haftalık, aylık, yıllık işlerde bir plan ve program çerçevesinde çalışma sistemini oluşturmaya katkı sağlamaktır. Görgü saye­sinde bireyler ve toplumlar gerçek manada zarif, nazik, kibar hareket ederek huzurlu olurlar, huzur verirler ve rahata kavu­şurlar.

Görgü ile ilgili kurallar ihtiyaçlar dâhilinde ortaya çıkar. O hâlde sebepler unutulmamalı ve davranış biçimleri ona göre dü­zenlenmelidir.

Görgü kuralları vesilesiyle insanlar birbirlerine karşı sami­mi davranır, birbirlerini sever ve sevdirirler. Birbirlerinin her türlü ihtiyaçlarını karşılamada yardımlaşma düşüncesiyle hare­ket ederler. Böylece birbirlerinin mutlu olmasını sağlarlar. İn­sanların barış içinde yaşayabilmesi; görgülü, idealist, iyi huylu, inançlı, geniş ufuklu bireylerin çoğalması ve başarılı olması ile mümkündür. Nezaket, incelik, zarafet, kibarlık; bunların hep­sini içine alan görgülü olma sonsuza kadar özenle korumamız gereken en değerli özelliklerimizdendir.

Görgü kurallarını uygulamak sosyal bir görevdir. Canlı­lar dünyasında sadece insanın yerine getirmek zorunda olduğu yalnızca bir görevde değil, toplumla uyum içinde yaşayabilme­nin önde gelen şartlarından biridir. Kimseyi hesaba katmadan, umursamadan bu dünyada yaşayamazsımz.

Görgü kuralları ile bütünleşmiş insanlar yetiştirildiğini de birbirlerine zarif, nazik ve kibar davranan, öğrendiği ve bildi­ği görgü kurallarını davranışlarına yansıtan örnek insanlar ile o insanlardan meydana gelen örnek toplum gösterir. Ülkemizin insanları ve dünya insanlığı hep görgüsüzlerden, huysuzlardan, kalitesizlerden çekmekte ve kaybetmektedir. Kendini, ülkesini ve bütün dünya insanlarını sevenler görgü kurallarını bilmek, anlamak, yaşamak ve başkalarına da yaşatmak mücadelesi için­de olmalıdırlar. Toplum içinden sevilen, sayılan, sözü dinlenen, hatırına itibar edilen, güvenilirliğinden endişe edilmeyen bir in­san olabilmemiz için davranış ve hayatımıza çok dikkat etme­miz gerekmektedir.

İnsanlar görgü kurallarına uyarak hayatlarını kolaylaştırma-lı ve güzelleştirmelidir. İnsan hayatını daha seviyeli, disiplinli, canlı, heyecanlı tutan ve olgunlaştıran da görgü kuralları, ilke­leri ve prensipleridir. Bu kurallar ışığında yaşama sevincini ya­kalayarak hayat kalitemizi artırabilir, sosyal hayatımızda saygın­lığımızı koruma imkânına erişebiliriz. Milletin, ümmetin ve in­sanlığın örf, âdet, gelenek değerleri günümüz sosyal yapılanma­sı içinde yerini almalıdır.
Toplum değişiyor, Batının, kültür emperyalizminin tesirin­de kalıyor. Ayrıca internet, sosyal medya, bilgisayar teknolojisi insanımızı esir almış hâlde; biz onları kullanmıyoruz, onlar bi­zi kullanıyor. Davranışlar da değişiyor, hem de durmadan deği­şiyor. Zaman değişti, yaşama şekli ve anlayışı da. Değişime kar­şı olmayacağız. Değişeceğiz, 'biz' kalarak. Biz kalarak değişmek, değişirken biz kalmak; mesele budur.

Görgülü ve nazik, kibar ve zarif olmak şarttır. Karşılıklı sev­gi, saygı ve anlayış temeline dayanan görgü kuralları ufak tefek değişikliklerle bugün de yarın da önemini ve gerekliliğini koru­yacaktır. Herkes kendi nefsini dünyanın merkezi hâline getirip şahsiyeti, şuuru, kimlik ve kişiliği yerleşmeyip gelişmemiş, ken­di kültürüyle beslenmemiş insanlar görgü kurallarını uygular­ken de başkalarının yaptıklarını yapar hâle gelirler; kendi aidi­yetlerini unutarak ve kaybederek.

Aslında görgü kuralları bize zorla kabul ettirilmek istenen, laf olsun diye ezbere konmuş veya yaradılışımıza ters şeyler de­ğildir. Aksine, toplum içinde yaşamayı kolaylaştıran ve hemen hepsi de akla yakın sebebe dayanan kurallardır. Nezaketten kay­naklanmayan kibarlık, zarafete dayanmayan hassasiyet, görgüye 
dayanmayan samimiyet, içten gelmeyen fazilet, fazilet-kibarlık-hassasiyet-samimiyet değildir.

Kibarlık, zarafet, nezaket, görgü ancak içimize sinmiş ve ölçülerimize göre dikilmiş, bir elbise gibi üzerimize oturmuş-sa güzeldir, gerçektir. Kimse başkasının ağzıyla yemek yiyemez. Hazır kalıp bir elbiseyi ölçü almadan başkasına giydirebilir mi­siniz?

Görgünün, kibarlığın, nezaketin, zarifliğin kurallarını yaşa­yarak ve yerleştirerek modern toplumda yaşayan insanları, 'ör­nek insan/toplum' yapma gayreti içinde oluruz. İnsanlara reh­berlik ederek ve hayatını başıboş, vurdumduymaz değil milleti millet yapan değerlere bağlı, insanlığı ve insan ilişkilerini unut­mayan, hassasiyetini kaybetmeyen, insanlığa faydalı olmaya ça­lışan kimseler olmak gerekir. Sonuçta böyleleri kaliteli, örnek insanın ve örnek toplumun oluşmasına katkı sağlar. Böylece huzurlu bir toplum sonucuna ulaşmak ve ulaştırmak için gay­ret göstererek insanımızı mekanikleşmekten kurtarmış oluruz. Elindeki her türlü imkânın insanı kullanmadığı, insanın bütün bu gelişmeleri ve imkânları topluma faydah olma yolunda kul­landığı bir hareketin içinde olmalıyız. İnsanın araçları amaç ola­rak görmediği/kullanmadığı, araçları insanca bir dünya için kul­landığı bir toplumun inşa gayretinde olmalıyız.

Görgü kuralları sadece bir nezaket kuralı değil, medeniye­timizin de göstergesidir. İnsan olmanın gereği, başkalarının hu­kukuna saygı göstermenin icabıdır. Görgü kuralları birlikte ya­şayan insanların birbirleriyle iyi geçinmesinin kurallarıdır. Bun­lar topluluk hâlinde ve bir arada yaşayan insanların iyi ilişkiler içinde başarılı olmalarını sağlayan bilgilerdir.
Her yerin, her meclisin, her makamın kendine göre bir davranış şekli vardır. Gerek söz planında gerekse hâl, hareket ve davranışlarda her yerin hakkını gözetmek oraya ait özellik­leri yaşamak ve yapmaktır. Her konuda haddini bilip sınırı aş­mamak, insanlara iyi muamelede bulunmak, ölçülü ve denge­li hareket etmek huzurlu bir toplum oluşturmaya katkıda bu­lunmaktır.

Bu mütevazı eser insan davranışlarının önemini bilenlere ve yaşayışını manalandırmak isteyenlere ışık tutacak, yol göste­recek, boşluğu dolduracak bir çalışmadır.
insanı kimi zaman çekingen hatta pısırık yapan, yanılma korkusu yüzünden insan içine çıkmaktan ve hayatın pek çok gü­zelliklerini yaşamaktan alıkoyan o eksiklik duygusundan kurtul­ması için toplum ve fertleri ile uyum içinde yaşamayı sağlayacak insanlarla ilişkilerinizi kolaylaştıracak belli başlı görgü kuralları­nı hayatınıza yansıtacağız. Bu hususta aradıklarınızın büyük bir bölümünü bu kitapta bulacaksınız. Bütün davranışlarınızla ken­dinize ve toplumumuza karşı sevgi, saygı, şefkat ile hareket et­menin zaruret olduğunu göreceksiniz.

Nezaket, zarafet, kibarlık, görgü bizi sırf kendimizi düşün­mekten kurtarır. Hep iyilik yapmayı ve başkalarına faydalı ol­mayı, örnek insan/toplum oluşturmayı sağlama gayretine sevk eder, vesile olur.

Kitabın yayınının gerçekleşmesine tenkit, teklif, gayret, tav­siye, teşvik, ilgi, emek ve iç dünyamda sakladığım çeşitli tesirle­riyle vesile olan gönül dostlarıma teşekkür ediyorum.

Rabbimden niyazım, bu mütevazı çalışmamızın düşünen insanlarımıza ve bilhassa eğitimcilerimize, gençlerimize, ailele­
 
dayanmayan samimiyet, içten gelmeyen fazilet, fazilet-kibarlık-hassasiyet-samimiyet değildir.

Kibarlık, zarafet, nezaket, görgü ancak içimize sinmiş ve ölçülerimize göre dikilmiş, bir elbise gibi üzerimize oturmuş-sa güzeldir, gerçektir. Kimse başkasının ağzıyla yemek yiyemez. Hazır kalıp bir elbiseyi ölçü almadan başkasına giydirebilir mi­siniz?

Görgünün, kibarlığın, nezaketin, zarifliğin kurallarını yaşa­yarak ve yerleştirerek modern toplumda yaşayan insanları, ör­nek insan/toplum' yapma gayreti içinde oluruz, insanlara reh­berlik ederek ve hayatını başıboş, vurdumduymaz değil milleti millet yapan değerlere bağlı, insanlığı ve insan ilişkilerini unut­mayan, hassasiyetini kaybetmeyen, insanlığa faydalı olmaya ça­lışan kimseler olmak gerekir. Sonuçta böyleleri kaliteli, örnek insanın ve örnek toplumun oluşmasına katkı sağlar. Böylece huzurlu bir toplum sonucuna ulaşmak ve ulaştırmak için gay­ret göstererek insanımızı mekanikleşmekten kurtarmış oluruz. Elindeki her türlü imkânın insanı kullanmadığı, insanın bütün bu gelişmeleri ve imkânları topluma faydah olma yolunda kul­landığı bir hareketin içinde olmalıyız. İnsanın araçları amaç ola­rak görmediği/kullanmadığı, araçları insanca bir dünya için kul­landığı bir toplumun inşa gayretinde olmalıyız.

Görgü kuralları sadece bir nezaket kuralı değil, medeniye­timizin de göstergesidir. İnsan olmanın gereği, başkalarının hu­kukuna saygı göstermenin icabıdır. Görgü kuralları birlikte ya­şayan insanların birbirleriyle iyi geçinmesinin kurallarıdır. Bun­lar topluluk hâlinde ve bir arada yaşayan insanların iyi ilişkiler içinde başarılı olmalarını sağlayan bilgilerdir.

Her yerin, her meclisin, her makamın kendine göre bir davranış şekli vardır. Gerek söz planında gerekse hâl, hareket ve davranışlarda her yerin hakkını gözetmek oraya ait özellik­leri yaşamak ve yapmaktır. Her konuda haddini bilip sınırı aş­mamak, insanlara iyi muamelede bulunmak, ölçülü ve denge­li hareket etmek huzurlu bir toplum oluşturmaya katkıda bu­lunmaktır.
Bu mütevazı eser insan davranışlarının önemini bilenlere ve yaşayışını manalandırmak isteyenlere ışık tutacak, yol göste­recek, boşluğu dolduracak bir çalışmadır.

İnsanı kimi zaman çekingen hatta pısırık yapan, yanılma korkusu yüzünden insan içine çıkmaktan ve hayatın pek çok gü­zelliklerini yaşamaktan alıkoyan o eksiklik duygusundan kurtul­ması için toplum ve fertleri ile uyum içinde yaşamayı sağlayacak insanlarla ilişkilerinizi kolaylaştıracak belli başlı görgü kuralları­nı hayatınıza yansıtacağız. Bu hususta aradıklarınızın büyük bir bölümünü bu kitapta bulacaksınız. Bütün davranışlarınızla ken­dinize ve toplumumuza karşı sevgi, saygı, şefkat ile hareket et­menin zaruret olduğunu göreceksiniz.

Nezaket, zarafet, kibarlık, görgü bizi sırf kendimizi düşün­mekten kurtarır. Hep iyilik yapmayı ve başkalarına faydalı ol­mayı, örnek insan/toplum oluşturmayı sağlama gayretine sevk eder, vesile olur.

Kitabın yayınının gerçekleşmesine tenkit, teklif, gayret, tav­siye, teşvik, ilgi, emek ve iç dünyamda sakladığım çeşitli tesirle­riyle vesile olan gönül dostlarıma teşekkür ediyorum.

Rabbimden niyazım, bu mütevazı çalışmamızın düşünen insanlarımıza ve bilhassa eğitimcilerimize, gençlerimize, ailele
rimize faydalı olmasıdır. Rızasına muvafık amellerle dolu bir ha­yat yaşamayı ve insanımıza, milletimize, ümmetimize faydalı ol­mayı bizlere nasip eylesin.
Gayret bizden, tevfik Rabbimizdendir. Bütün okuyucula­rım, Allah'a emanet olunuz.

Yaşar Değirmenci
5 Şubat 2019


 
Diğer Özellikler
Stok Kodu9786057689245
MarkaSiyer Yayınları
Stok DurumuVar
9786057689245
En yeni ürünler
Güvenli teslimat
Kampanyalı ürünler
Piyasadaki en iyi fiyat

PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.