Müzekkin Nüfus Şamua Salah Bilici Kitabevi

Fiyat:
500,00 TL
İndirimli Fiyat (%37) :
315,00 TL
Kazancınız 185,00 TL
Havale / EFT:
308,70 TL
88,20 TL'den başlayan taksit seçenekleri için tıklayın.
Aynı Gün Kargo
Kitap            Müzekkin Nüfus Evradı Kadiriyye ve Şerhli Tercümesi
Yazar           Eşrefoğlu Rumi
Yayınevi       Salah Bilici Kitabevi
Kağıt  Cilt     Şamua kağıt - Bez ciltli
Sayfa  Ebat  619 Sayfa - 17.5x24.5
Yayın Yılı      Son Baskı

 
Salah Bilici Kitabevi nce Yayınlanan, Eşrefoğlu Rumi tarafından yazılan Müzekkin Nüfus adlı kitabı incelemektesiniz.
Müzekkin Nüfus kitabı hakkında yorumları oku yup kitabın konusu, özeti, fiyatı, satış şartları hakkında bilgiyi geniş bir şekilde edinebilirsiniz.
 
Yaratan Rabbinin adıyla oku . O, insanı " alak " dan yarattı. Oku, Senin Rabbin en cömert olandır. Alak 1-2

 
 
            Müzekkin Nüfus Evradı Kadiriyye ve Şerhli Tercümesi

                              YAYINEVİ' NİN ÖNSÖZÜ

 
Allahu azim-üş-şânın kerem-ü inayeti, Resul-ü zişânın himem-i ru-hâniyyeti ve her biri birer ilim, iymân ve irfan meş'alesi olan zevât-ı âlişanın hikem-i nûraniyyeti feyiz ve berekâtıyla, her yıl mâ'nevî fikir haya­tımıza yeni yeni şaheserler sunmağa muvaffak olan Yayınevimiz; bu defa da EŞREFOĞLU RÛMİ hazretlerinin MÜZEKKİN-NÜFUS namındaki meşhur eserini, aslına tamamen ve harfiyyen sadık kalmak, Âyet-i kerime ve Hadis-i şerifleri asılları ile birlikte klişeler halinde belirterek meal-i müniflerini açıklamak; her çağda ve her yaştaki müslümanın kolaylıkla okuyup anlayacağı şekilde bugünkü konuşma dilimize çevirmek ve so­nuna EVRÂD-I KADİRİYYE ile şerhini de teberrüken ilâve etmek sure­tiyle, hak ve hakikat erbabına armağan etmekle bahtiyar ve müftehirdir. Es-seyyid Ahmed Haşimî'nin derlediği ve Abdülkadir Akçiçek'in dilimize çevirdiği 'MUHTAR-ÜL-EHADİS-İN-NEBEVİYYE, hadis mual­limlerinden Ömer Ziya'üddin Dağıstanî'nin terceme ettiği ZÜBDE'T-ÜL-BUHARİ, imam Gazali hazretlerinin İHYÂ-Î ULÜM-İD-DİN adındaki ünlü eserinden yüksek islâm enstitüsü öğretmeni Ali özek'in dilimize çevirdiği ZÜBDE'T-ÜL-İHYÂ, tanınmış vâ'iz ve hatiplerimizden El-Hac Muzaffer Ozak'ın değişik konulardaki 33 mev'ızasını 3 cilt içinde topla­yan İRŞÂD, Muhammed Nuri Şemsüddin-il Nakşibendi hazretlerinin MİFTAH-ÜL-KULÜB, Sofuzade Seyyid Hasan Hulusi efendinin MEC-MÂ'ÜL-ÂDAB, Ahmed Eb-il Hasan-el Kudurî'nin kayıtlı KUDURİ tercemesi, El-Hac Mehmed Zihni Efendinin Nİ'MET-t İSLÂM H. Ahmed Hilmi Îmre'nin VASİYYETİM adlarındaki eserlerinden sonra, Eşrefoğlu Rumî hazretlerinin MÜZEKKİN NÜFUS namındaki şaheserini de aynı dikkat, ihtimam ve titizlikle tetkik ve tetebbu erbabının istifadele­rine arzetmiş bulunuyoruz.
 
Müzekkin-nüfus; islâm tasavvufunun esaslarını ve inceliklerini, açık ve samimî bir üslûp ve ifade ve seçkin kıssalarla açıklayan bir irfan ve ahlâk düsturudur.
 
Müzekkin nüfus; islâmi ahlâk ve faziletlerin özü ve özetidir.
 
Müzekkin nufus; insan olmak, insan gibi yaşamak, taklitten kurtulmak ve tahkike kavuşmak isteyenlerin rehberidir.
 
Müzekkin nufüs; Kur'an-ı azim-ül-bürhanın emirlerini ve nehiylerini, Resül-üs-sakaleynin sünnet-i seniyyelerini ve Ehlullah'ın üstün ahlâk ve siyretlerini anlatan ve öğreten ve bu sebeple 523 yıldan beri rizayı ilâhiyye talip olan ehl-i hakikat tarafından daima aranan ve oku­nan bir şaheserdir.
 
Asırlar boyunca mübarek isimleri dillerde, aşk ve muhabbetleri gö­nüllerde ve çok değerli eserleri ellerde dolaşan bu zevattı zevil-ihtiramın hâtıralarını tâ'ziz ve ruh-u pürfütuhlarına Fatihalar ithaf ederken, Hak ve Hakikat taliplerinin ilgi ve sevgileri devam ettiği müddetçe yayınla­rımıza devam edeceğimizi ve Cenab-ı Hakkın lütuf ve keremi sayesinde yeni yeni hamlelerle ehli irfana hayırlı ve faydalı daha bir çok eserler sunacağımızı arz ve tebşir eyleriz.
 
Tevfik ve inayet, Allahu zülcelâl velkemal hazretlerindendir. 
 
 
SALAH BİLİCİ KİTABEVi 
 

MÜZEKKÎNNÜFUS müellifi EŞREFOĞLU RUMÎ kuddise sirruh-us-sâmi hazretlerinin hâl tercümeleri
 
Memleketimizde (EŞREFOĞLU RÜMÎ) (EŞREF ZADE) (EŞREF RÛMÎ) olarak tanınan ve anılan müşarünileyhin asıl adı, eserinin 25. sahifesinde ABDULLAH BİN MUHAMMED-ÜL-MISRI-İ RUMİ-İ KADİRÎ ve 358. sahifede ŞEYH ABDULLAH BİN EŞREF BÎN MUHAMMED-ÎL-MISRÎ olarak açıklanmaktadır.
 
Tasavvuf âleminde EŞREF ZADE ŞEYH ABDULLAH-ÎR-RUMİ künyesi ile şöhret bulan ve Kadiri tarikatının PÎRl-SÂNÎ'si addolunan Eşrefoğlu Rûmi kuddise sırruh-us-sâmi hazretleri, Mısır'dan Türkiye'ye hicret ederek Bursa'nın kuzey doğusunda kâin ÎZNÎK kasabasında yerleşen MUHAMMED adında bir zatın torunudur. Babasının adı EŞREF». tir. Doğum tarihi kesin olarak bilinememektedir.
 
Kendisine RÜMİ denilmesinin sebebi de şudur:
Bilindiği gibi, Doğu Roma'nın hudutları içinde oturanlara Romalı denilirdi. Bu kelime, arapçada Rûmi olarak ifade ediliyordu. Sonradan, Bizans imparatorluğunu yıkarak bu ülkeye sahip olan Osmanlı hükümdarlarına Rûm padişahı, ülkeye Diyâr-ı Rum ve Anadolu Türklerine de Rûmi demek âdet oldu. Nitekim, Hazret-i Mevlânâ'ya MEVLÂNA CELÂLÜDDİN-Î-RÜMÎ denildiği gibi, İstanbul'da Cihangir'den Tophaneye inen Kadiriler yokuşundaki Kadirhane'de türbesi bulunan ÎSMAÎL RÜMİ hazretleri de, bu nam ile anılmaktadır.
 
Eşrefoğlu Rûmi hazretleri, gayet ciddî bir tahsil görmüştür. îlk tah­silini İznik'te tamamladıktan sonra Bursa'ya giderek Çelebi Sultan Mehmed Han medresesinde tahsiline devam etmiş, dânişmend (Sahn medre­selerinde oda sahibi talebe) olarak girdiği bu medreseden mu'id (Müder­ris yardımcısı) olarak çıkmış ve bir çok medreselerde ders vermeğe başlamıştır.
 
Bu arada, Bursa'da Ehlullah'tan ABDAL MUHAMMED adında bir veli ile tanışmış ve bu zatın telkinleri ile zahir ilminin kâfi olduğunu anlayarak tasavvuf yoluna girmiş ve bu yolda nasibini aramağa başlamıştır. Bir müddet sonra, EMİR SULTAN adıyla anılan Halveti meşâyihinden Muhammed Şemsüddin hazretleriyle de tanışmak şerefine nail olmuş ve bu zatın tavsiyesiyle Ankara'ya giderek Bayramiye tarikatı Piri Şeyh Hacı Bayram-ı Veli kuddise sırrah-ul-celi hazretlerine intisap etmiş, seyr-ü sülûkü orada ikmal etmiştir. Daha önce Akşemseddin haz­retleri ile, Muhammediyye sahibi Yazıcı Zadenin ve bu arada Eşrefoğlu Rûmi hazretlerinin seyr-ü sülûküne merkez olan bu çilehane Hacı Bay­ram-ı Veli cami-i-şerîfinin altında elyevm mevcuttur.
 
Şeyhinin takdir ve teveccühüne mazhar olan Eşrefoğlu, Hacı Bay­ram-ı Veli hazretlerinin kızı Hayr-ün-nisâ. hanımla evlenerek zahiren ve batınan pirine evlât olmuştur.
 
Ancak, Hacı Bayram-ı Veli hazretleri, müridi ve damadı olan Eşref­oğlu Rûmi hazretlerinin ezeli nasibinin Kadiri tarikatında ve o tarihte Suriye'nin kuzeyinde ve Asi nehrinin kuzey sahilinde kâin Hama şehrinde bulunan Gavsül â'zam Hz. Abdülkadir Geylânî'nin torunlarından olan Şeyh Seyyid Hüseyin Hamavi'nin irşadında olduğunu keşfen anladığın­dan, kendisini Hama şehrine göndermişlerdir.
 
Bu suretle Bayramiye müridi olarak Hama'ya giden Eşrefoğlu Rûmi hazretleri, oradan kâmil bir Kadiri şeyhi, yani Şeyh Abdullah-ir-Rûmi-i-Kadiri olarak doğum yeri olan îznik'e dönmüşler ve Kadiri tarikatının EŞREFÎYYE kolunu te'sis buyurarak PİR-İ-SÂNİ'liğe yükselmişlerdir.
 
Âlem-i cemale intikal buyurdukları Hicrî - 874 (Milâdî - 1469) tari­hine kadar, İznik'te Pınarbaşı deresi civarında yaptırdıkları tekkede, bin­lerce kişiye feyiz ve irşadı ile ışık tutmuş, pek çok meşayih yetiştirmiş, gerek İstanbul'da ve gerekse bu havalide bir çok tekkeler kendisine bağlanmışlardır.  ( Müzekkin Nüfus , Evradı Kadiriyye ve Şerhli Tercümesi , Eşrefoğlu Rumi , Salah Bilici kitabevi , tercümesi , müzekkin nufus , eşrefoğlu rumi kitapları , salah bilici yayınları , eşrefoğlu rumi kitapları )
 
Müzekkin nüfus adındaki eserinin 358. sahifesinde tarikat silsi­lesini bizzat şu şekilde açıklamaktadırlar:
 
Şeyh Abdullah bin Eşref bin Muhammed-il-Mısri (Şeyh Abdul-lah-ir-Rûmi'nin tövbesi ve telkini ve tacı ve hırka ve seccadesi ve ameli ve terbiyesi ve icazeti Şeyh Seyyid Hüseyin Hamavi)
 
Anın dahi mürşidi, ehl-i tarikat ve erbab-ı hakikat atası Seyyid Şehabeddin Ahmed
Anın dahi bahr-il esrar atası Seyyid şeyh Hüsameddin
 
Anın dahi mâ'den-ir-rümuz ve mû'ciz-il künuz atası Şemsüddin
Muhammed
 
Anın dahi Sültan-ir-Rabbani ve kutb-us-Samedani atası Şeyh Muh-yiddin Abdulkadir-i Geylânî'dir. (Bunlar İmam-ı Hüseyin oğullarındandır.)
 
Anın dahi Kâşif-il-esrâr Şeyh Ebû Said bin Aliyyil-Mahrusi'dendir.
 
Anın dahi Hâris-il-Evliyâ Şeyh Eb-ül-Hasan bin Yusuf Kureşi-ililkâri'dendir.
 
Anın dahi kutb-u devâ'ir-il-Evliyâ-i vel-asfiyâ Şeyh Eb-ül-Fadl Abdulvahid bin Abdülaziz'dendir.
 
Anm dahi lisan-il-kuds fi beyan-iş-şems Şeyh Şibli'dendîr.
 
Anın dahi seyyid-il-tavâ'if-i vel-âfak Şeyh Eb-ül-Kasım Cüneyd-i Bağdadi'dendir.
 
Anın dahi sultan-il mürşidiyn-i fil-âlemiyn Serri-i Sakati'dendir.
 
Anın dahi Şeyh Mâ'ruf-u Kerhi'dendir.
 
Anın dahi Dâvud-u Tâ'idendir.
 
Anın dahi Şeyh Habib-i Â'cemi'dendir.
 
Anın dahi Şeyh Hasan Basri'dendir.
 
Anın dahi Emir-el-mü'miniyn Ali bin Ebi-Tâlib radıyallahu anh-tandır.
 
Anın dahi Hâtem-en-Nebiyyin ve îmam-el-mürseliyn Resulü Rabbil-âlemiyn Hz.Muhammed Mustafa sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem efendimizdendir.
 
Anın dahi emin-i vahy-i ilâhi Cebrail aleyhisselâmdandır.
 
Anın dahi Mâük-il-mülk zül-celâl-i vel-ikram hazretindendir.
 
Eşref zade azm-i cinân eyledi mısraı, âlem-i cemale intikalinin tarihi olan 874 hicrî yılını göstermek­tedir.
 
Tecelli şevk-i didârın beni mesteyledi hayran, Enel-hak sırrını candan anınçün lalmazam pinhân.. matlâ'ı ile başlayan meşhur ilâhisi, bir çok arifler tarafından şerhedilmiş bulunan Eşrefoğlu Rûmi hazretlerinin, pek çoğu ilâhî olmak üzere sofiyyane şiirleri de vardır ki, divanı bir çok defalar basılmıştır.
 
En son hicrî 1291 tarihinde basılmış olan Müzekkin nüfus adın­daki eserini hicrî - 852 tarihinde te'lif buyurmuşlardır ve 523 yıldan beri bir çok defalar basılmış olduğu anlaşılmaktadır.
 
Basılmamış olan ve bazı kütüphanelerimizde yazma nüshaları bulu­nan diğer eserleri de şunlardır:
 
Tarikatnâme - İbaretnâme - Mâ'zeretnâme - Delâ'il-ün-Nübüvve-Fütüvvetnâme - Elestnâme - Hayretnâme - Münacatnâme - Nasihatname -Esrar-üt-tâlibiyn - tâcnâme.

Aziz ruhuna Fatihalar ithaf ederken, O'nun bir dörtlüğü ile bu bahse son veriyoruz:
 
Bu şöhretten  geç  Eşrefoğlu Rûmi,
Ki, âşıklara şöhret tuzak oldu;
Elin çek, fârig ol cümle cihandan;
Sana çün bu cihan bir
uğrak oldu.
Salah Bilici Kitabevi nce Yayınlanan, Eşrefoğlu Rumi tarafından yazılan Müzekkin Nüfus adlı kitabı incele diniz.
Diğer Özellikler
Stok Kodu9280000000944
MarkaSalah Bilici Kitabevi Yayınları
Stok DurumuVar
En yeni ürünler
Güvenli teslimat
Kampanyalı ürünler
Piyasadaki en iyi fiyat

PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.