Peygamberimizin Öğrettiği Dualar ve Zikirler Hikmet 2. Hamur

Fiyat:
60,00 TL


Kitap           Peygamberimizin Öğrettiği Dualar ve Zikirler
Yazar          İmam Nevevi
Tercüme     Abdulhalik Duran
Yayınevi      Hikmet Neşriyat
Kağıt Cilt     2. Hamur - Karton Kapak Cilt
Sayfa Ebat  447 Sayfa, 13,5x19,5 cm
Yayın Yılı     2011

              

Hikmet Neşriyat Peygamberimizin Öğrettiği Dualar ve Zikirler kitabı nı incelemektesiniz.   
İmam Nevevi Dualar ve Zikirler EL Ezkar Tercümesi kitap hakkında yorumları oku yup kitabın konusu, özeti, fiyatı, satış şartları hakkında bilgiyi geniş bir şekilde edinebilirsiniz.


Yaratan Rabbinin adıyla oku . O, insanı " alak " dan yarattı. Oku, Senin Rabbin en cömert olandır. Alak 1-2
 


TAKDİM

Âlemlerin Rabbi olan Allahu Zü'l-Celal'e sonsuz hamd ü senalar, O'nun Resulü İki Cihan Serueri Efendimiz sallallahu aleyhi ve sel-lem'e de salâtü selâm olsun...


"Rasûlullah'tan (s.a.v.) Dualar -Edepler- Zikirler" bmi altında sun­duğumuz "El-Ezkâr" tercümesi, Hicri 6 ncı yüzyılda yaşayan Büyük Hadis Âlimi, Şeyh'ul-İslâm ve bugün "Riyâzu's-Salihîn" isimli meş­hur hadis kitabıyla herkesçe tanınan, 'İmam Nevevî" Hazretlerinin te'lif ettiği bu çok değerli tercüme, "Dua, Edep ve Zikirler" mevzuun­da özlemi çekilen boşluğu doldurmuş olacaktır.


Eskilerin, bu kitabı alamayanlar hakkında deyim haline getirdik­leri şiirleşmiş bir sözü vardır: "Sat evini, al. Alıp okuduğunuz zaman aynı düşünceye sahip olacağınıza inandığımız bu eser, manevi hayatımızın incisi olacak ve sizleri, "Dua mü'minin silahıdır" Hadisi Şerifinin sırrına ulaştıracaktır.

Eserin, dikkati çeken en mühim özellikleri olarak:

  1. Bütün dua ve zikirlerin kaynağını Hadis-i Şeriflerin teşkil etme­si,
  2.  
  3. Bu rivayet edilen hadislerin, kimden rivayet edildiği, hangi ha­dis kitabından nakledildiği ve hadis kritiğine göre sıhhat derecelerinin bildirilmesi,
  1. Hadis-i Şeriflerde geçen dua ve zikirler üzerinde, büyük fakih ve alimlerin ince görüşleri ve sonunda en makbul görüşün tebarüz et­tirilmesi,
  2. Eserin, münhasıran dua ve zikirlerin derlendiği bir dua mecmu­ası olmaktan ziyade amel edilecek mükemmel bir ibadet kitabı hüvi­yetini taşımasını zikredebiliriz.

Kitapta işlenen namaz ve oruç gibi bazı mahdut mes'elelerde, mü­ellifin mezhebi olan Şâfiî görüşleri mevcuttur. Ma'lum ve meşhur olan bu mevzularda okuyucunun, kendi mezhebini nazar-ı dikkate almayı unutmamasını hatırlatmayı uygun gördük.


Umumi istek üzerine bu baskıda dua metinlerinin Türkçe okunuş­ları da konuldu. Buna rağmen, Türkçe harflerin Kur'ân harflerini tam olarak karşılayamadığını, bu sebeple bütün müslümanların Kur'ân harflerini öğrenmesi gerektiğini de okuyucularımıza hatırlatmak iste­riz.

Zamanımız müslümanlarının, gün geçtikçe kötüye giden hallerinin ıslahında ve amellerinin ma'nevi değer kazanmasında rehber ittihaz edinecekleri ve ziyadesiyle ihtiyaç duydukları dua ve zikirleri içine alan bu çok meşhur, sıhhatli ve güzide eseri, tercüme ettirip neşret­mekle faydalı olabildikse kendimizi mes'ud ve bahtiyat addederiz.
Cenab-ı Hak'dan, hayırlı, feyizli, bereketli ve faideli olmasını niyaz ederiz.

Hikmet Neşriyat


"Artık beni zikredin, ben de sizi zikredeyim. Bana şükredin ve (nimetlerime) nankörlük etmeyin." Kur'ân-ı Kerim


 MÜELLİFİN MÜKADDİMESİ


Hamd Allah'a mahsustur. Allah ki bir ve kahredicidir. İzzet sahibi ve çok bağışlayıcıdır. Kaderleri tayin eden, işleri çeviren ve kalb ile göz sahiblerine göstermek için geceyi gündüzün üzerine sarandır. Al­lah ki seçtiği yaratıklarını uyandırdı. Onları, iyiler (ahyar) arasına koydu ve beğendiği kullarına muvaffakiyet verdi. Onları, kendisine yakın itaatkârlar (ebrar) dan eyledi ve sevdiklerinin gözlerini açtı, bu dünyayı rağbetlerinden düşürdü ve onlar, olanca gayretleri ile O'nun rızasını kazanmaya, ebed yurdu için hazırlanmaya, O'nun gazabını gerektiren işlerden sakınmaya ve ateş azabından çekinmeye çalıştı­lar. Ve O'na itaat etmek, sabah-akşam ve hallerin değişmesi sırala­rında, gece ve gündüzün her vaktinde O'nun zikrini devam ettirmek için nefislerini ciddi çalışmalara zorladılar ve neticede kalbleri, parlak nurlarla aydınlandı. Bütün ni'metleri için O'na en şümullü şekilde hamdederim. Fazlının ve kereminin ziyadesini isterim.

Büyük, bir, her şeyden müstağni her şey kendisine muhtaç, Aziz ve Hakîm olan Allah'dan başka ilah olmadığına şehadet ederim ve Muhammed'in O'nun kulu, Resulü, seçtiği, sevdiği, dostu, yaratıkları­nın en üstünü, evvelkilerin ve sonrakilerin en değerlisi bulunduğuna şahitlik ederim. Allah'ın salâtları (rahmet) ve selamı O'na, bütün peygamberlere, herbirinin âline ve diğer salih kullara olsun.

Ve sonra... Büyük, Azîz ve Hakîm olan Allah: "Beni zikredin, ben de sizi zikredeyim" ve "Cin ve insanları yalnız bana ibadet etsinler di­ye yarattım"*1) buyurdu. Bundan bilindi ki, kulun en faziletli haillerin­den biri, âlemlerin Rabbini zikretmesi ve peygamberlerin seyyidi Ra-sulüllah'dan varid olan zikirlerle meşgul olması halidir.

Âlimler, gündüz ve gece amelleri, duaları ve zikirleri konusunda çok ve bilenlerce ma'lum olan eserler yazdılar. Fakat isnad ve tekrar­larla çok uzadıkları için arayanların gayreti bunları araştırmaktan aciz kaldı. Bunun için, isteyenlere bu mevzuu kolaylaştırmayı kasdettim ve itina gösterenlere yaklaştırmak üzere sözünü ettiğim amel, dua ve zikirlerin ana kısımlarını hülasa ederek bu kitapta toplamaya başla­dım. Çoğu yerde isnadları çıkaracağım. Çünkü söylediğim gibi, kı­saltmayı esas aldım. Zira bu kitap, ibadet edenler için yazılacaktır. Onlar ise isnadları öğrenmeye meraklı değildirler ve çok azı istisna edilirse bunlar kısa da olsa isnadlardan hoşlanmazlar. Yine bu kitap­tan maksad, zikirleri öğrenmek, onlarla amel etmek ve isteyenlere bunları izah etmektir. Allah dilerse isnadlar yerine onlardan daha mü­him olan ve genellikle ihmal edilen, hadislerin; sahih hasen, zaif ve münker oluşlarını beyan edeceğim. Çünkü sayılı hadiscilerden başka herkes bu hususları öğrenmeye muhtaçtır.

Bu, dikkat gösterilmesi vacib olan ve talibin sağlam hafızlardan ve mutemed, maharetli imamlardan hakikatini öğreneceği şeylerin en mühimlerindendir. Ke­rim olan Allah dilerse bu geçenlere, hadis ilminden, fıkhın ince mes'elelerinden, mühim kaidelerden, nefis riyazatlarından ve salik (Allah yolunda yürüyen) lerin bilmesi ehemmiyetle lüzumlu olan edeblerden nefis bahisler ilave edeceğim ve bütün bu zikrettiklerimi umum halkın ve öğrenimde yeni olanların anlayacağı şekilde anlata­cağım.


Müslim'in Sahih'inde Ebu Hureyre'den rivayetimize göre Rasulüllah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Kim bir hidayete çağı­rırsa ona uyanların sevabları kadar kendisine sevab hasıl olur ve bu onların sevablarından bir şey eksiltmez." Bunun için ben, yolunu ko­laylaştırmak, onu göstermek, yürümesini izah ve ona teşvik etmek suretiyle hayrı işleyenlere yardım etmek istedim. Kitabın başında, okuyucunun ve diğer itina gösterenlerin muhtaç oldukları mühim bö­lümler zikredeceğim ve ilimle fazla meşguliyeti olmayanlarca meşhur olmayan bir sahabi geçince, onun sahabi oluşunda şüphe edilmeme­si için dikkati çekecek ve "Sahabi filandan rivayet ettik" diyeceğim.

Bu eserde İslamın asılları olan meşhur kitaplardaki hadislerle yeti­neceğim. Bunlar ise Buhari'nin Sahih'i, Müslim'in Sahih'i, Ebu Davud, Tirmizi ve Nesai'nin Sünen'leri olmak üzere beş kitaptır. Az bir miktar da diğer meşhur kitaplardan rivayet edeceğim. Cüz ve müsned kitaplardan ise nadir yerler dışında bir şey nakletmeyeceğim. Meşhur usul kitaplarından da zaif hadisleri ancak seyrek olarak ve zaifliğini beyan ederek zikredeceğim. Bu kitapta genellikle sadece sahihleri söyleyeceğim. Bunun için kitabın itimada değer bir asıl ola­cağını umarım. Sonra, bir konuda yalnız delaleti açık olan hadisleri zikredeceğim.

Kerim olan Allah'dan muvaffakiyet, ona dönüş, yardım, hidayet, korumak, kasdettiğim hayır işlerini kolaylaştırmak, faziletli amel çe­şitleri üzerinde devam, beni sevdiklerimle keramet yurdunda bir ara­ya getirmek ve diğer sevinç şekillerini isterim.

Allah bana kâfidir. O ne güzel vekildir. Güç ve kudret ancak Aziz ve Hakîm olan Allah'dandır. Allah'ın istediği olur. Kuvvet ancak AIlah'tandır. Allah'a tevekkül ettim. Allah'a sığındım. Allah'tan yardım istedim. İşimi Allah'a havale ettim. Dinimi, kendimi, anne ve babamı, kardeşlerimi, sevdiklerimi, bana iyilik eden diğerlerini, bütün müslümanları ve dünya ile ahiret işlerinden olmak üzere gerek bana ve ge­rek onlara nimet ettiği her şeyi Allah'a tevdi ettim. Çünkü O, (onu tenzih ederim) bir emanet aldığı zaman onu korur. O ne güzel koru­yucudur.

 
Diğer Özellikler
Stok Kodu9789752906426
MarkaHikmet Neşriyat
Stok DurumuVar
9789752906426
En yeni ürünler
Güvenli teslimat
Kampanyalı ürünler
Piyasadaki en iyi fiyat

PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.