Sünen Ebu Davud 4 Cilt Takım OCAK

Fiyat:
1.200,00 TL
İndirimli Fiyat (%20,8) :
950,00 TL
Kazancınız 250,00 TL
Havale / EFT:
921,50 TL
266,00 TL'den başlayan taksit seçenekleri için tıklayın.
Aynı Gün Kargo

Kitap           Sünen Ebu Davud

Yazar          Ebu Davud
Yayınevi      Ocak Yayıncılık
Tercüme     Hüseyin Yıldız, Hasan Yıldız, Zekeriya Yıldız
Kağıt Cilt     Ivory Kağıt ( Sarımtırak ), 4 Cilt Set,  Kalın Cilt
Sayfa Ebat   2.904 Sayfa - 17x24 cm
Yayın Yılı     2021Ocak Yayıncılık Süneni Ebu Davud hadis kitabı nı incelemektesiniz.   
4 Cilt Süneni Ebu Davud kitap seti hakkında yorumları oku yup kitabın konusu, özeti, fiyatı, satış şartları hakkında bilgiyi geniş bir şekilde edinebilirsiniz.


Yaratan Rabbinin adıyla oku . O, insanı " alak " dan yarattı. Oku, Senin Rabbin en cömert olandır. Alak 1-2


YAYINCI ÖNSÖZÜ

Hadis ilmi, müslümanın dini açıdan dünya hayatında Kur'ân-ı Kerim'den sonra ihtiyaç duyacağı ve Yüce Allah'ın katında değerli olan en önemli bilgi kaynağıdır. Diğer tek tanrılı dinlerin yazılı kaynaklarının miktarı ve bunların tahrife uğramış olması nedeniyle asıllarına uygunsuzluğu göz önünde bulundurulduğunda Nebevî kaynak olan hadislerin çokluğu ve yazılı olarak kullanıma sunulmuş olması dikkat çekicidir.

Yüzlerce hadis kitabı içinde üçüncü asırda Kutubu Sitte olarak şöhret yapmış bir grup hadis kitabı, Sünnî kaynaklar açısından yeterli sayı ve içerikte önemli bilgi birikimini İslam'ın hizmetine sunmuştur. Bu grubun bir üyesi olan elinizdeki Ebu Davud'un Sünen'i de yazarı gibi bu ümmetin kabulüne mazhar olmuş hadis kaynaklarından birisidir.

Ebû Bekr el-Hallâl: "Ebû Dâvud, zamanın önde gelen bir imamıydı, ilimlerin tahrici konusunda benzersiz bir yeteneğe sahipti" dedi.
İbn Hibbân ise: "Fıkıh, ilim, hıfz, ibadet, vera ve ilimsel güvenilirlik açısından dünya imamlarından birisiydi" demiştir.

Mûsa b. Harun ise: "Ebu Davud, dünyada hadis için, ahirette ise cennet için yaratılmıştır. Ondan faziletlisini görmedim" demiştir.
Hatîb-i Bağdâdî: "Ebû Dâvud'un Sünen kitabı, din ilminde benzeri yazılmamış şerefli bir kitabdır" demektedir.

Sünen, farklı mezheplerden fakihler ve insanların çoğunluğu tarafından tüm İslam coğrafyasında kabul görmüştür. Ebû Dâvud'dan önce hadis alimleri, câmi ve müsnedler gibi hadis kaynağı türlerinden eserler vermişken sünen tarzı kitapların ilklerinden sayılan Ebû Dâvud'un bu eseri, zengin içeriği ile ulemanın ihtiyaç duyduğu konulara ışık tutan binlerce hadisi ümmetin kullanımına sunmuştur.

İbnu'l-A'râbî der ki: "Kişinin yanında ilim olarak mushafla birlikte Ebû Dâvud'un kitabı varsa ilim olarak başka bir şeye ihtiyacı olmaz." Hattâbî de onun bu sözünü teyit ederek der ki: "Ebû Dâvud bu kitabında ilmin temelleri ve sünnetin ana dayanakları ile fıkhın hükümlerini benzeri görülmemiş mükemmellikte bu eserde bir araya getirmiştir."
Nevevî ise Ebû Dâvud'un Sünen'i üzerine kaleme aldığı bir bölüm şerhinde, kitabın kullanışlı olduğuna, hadislerin sunumuna ve müellifinin kendi sahasında gösterdiği becerisine dikkat çekmiştir.

İbrâhîm el-Harbî ise: "Hz. Dâvud'a demirin yumuşatıldığı gibi, Sünen'i yazmaya koyulduğunda Ebû Dâvud'a da hadisler öyle yumuşatılmıştır" diyerek kitabın tasnifindeki üstün başarısını vurgulamıştır.

Ebû Abdillah Muhammed b. ishâk b. Mende'ye göre ise Ebû Dâvud ile Nesâî, üzerlerinde terk edilmeleri yönünde icma olmayan ravilerin hadislerini kitaplarına alma gibi bir şartları olduğunu, kopukluk ve irsâl olmaksızın muttasıl bir ravi zinciri ile gelen pek çok sahih hadisleri kitaplarına aldıklarını söylemiştir.

Hattâbî ise şöyle demektedir: Ebû Dâvud'un kitabı, sahih ve hasen türündeki hadisleri bir araya getirmiştir. Zayıf hadislere gelince bunlar şiddetine göre tabakalar halinde sıralanmışlardır. Sıralamada en kötüsü uydurma (mevzû), sonra maklûb, sonra da meçhûl gelir. Ebû Dâvud'un kitabı ise bu zayıf türlerinden müstağnidir. Zira kendisinden yani Ebû Dâvud'dan: "Bu kitabımda üzerinde terk edilmeleri icmaları bulunan ravilerin hadislerine yer vermedim" dediği aktarılmıştır.

Ebû Dâvud, hadis hocası olan imam Ahmed b. Hanbel'e kitabı olan Sünen'i gösterince onu beğenmiştir.

Elinizdeki kitapta Sünen'in en güvenilir Arapça harekeli metni kullanılmıştır. "Kitab" denilen ana konu başlıkları ile fıkıh bablarının numaraları, Muhammed Fuâd Abdulbâkî'nin Concordance denilen ve Arapçada adı el-Mu'cemu'l-müfehres li-elfâzi'l-hadîsi'n-nebevî olan meşhur başvuru kaynağına uygun hale getirilmiştir. Her sayfanın altında Concordance içinde geçen ana konu başlığı verilmiştir. Hadislerin rivayet hükümleri ise her hadisin sonunda köşeli parantezler içinde Nevevî, Hâkim, Ibn Hacer, Suyûtî, Dârekutnî ve Elbânî gibilerinin değerlendirmeleriyle buraya ilave edilmiştir. Bunun yanı sıra bütün hadislerin diğer Kutub-i Sitte kitaplarından tahricleri dipnotlarda verilmiştir.

Son ciltte ise kitabın bitiminde biri, Sünen'in konu başlıkları için, diğeri ise ravi, özel isim, anahtar sözcükler ve terimleri için genel dizin hazırlanmıştır.

 
KİTAP HAKKINDA
es-SÜNEN

Ebû Dâvûd es-Sicistânî'nin (ö. 275/889) Kütüb-i Sitte'ye dahil olan eseri.

Ebû Dâvûd, rivayete göre hayatı boyunca yazdığı 500.000 hadis arasından senedinde kopukluk bulunmayan ve ravilerinin zayıflığı hakkında görüş birliğine varılmayan ahkâma dair 4800'ünü seçerek eserini meydana getirmiş ve hocası Ahmed b. Hanbel'e sunarak onun takdirini kazanmıştır (Hatîb, IX, 56). Müellif, eserine kaydettiği hadislerin sahih olmasına dikkat etmekle birlikte sahih hadis bulamadığı konularda Hz. Peygamber'e aidiyeti muhtemel olan zayıf hadis almakta sakınca görmemiş ve bu tür rivayetleri fakihlerin kıyasına tercih etmiştir. Kendisinden es-Sünen'in mahiyetini öğrenmek isteyen Mekkelilere yazdığı ve Risale ilâ ehli Mekke fi vasfı Sünenih {Risâletu Ebî Dâvûd ilâ ehli Mekke fi vasfı Sünenih, nşr. Muhammed Lutfî es-Sabbâğ, Beyrut 1394) adını verdiği mektubunda eserinin özelliklerini anlatmıştır.

Buna göre Ebû Dâvûd,
es-Sünerûdt bildiği hadislerin en sahihlerini bir araya getirmiş, ancak bunlardan iki ayrı sahih senedle rivayet edilen, fakat birinin isnadı daha kuvvetli, diğerinin ravisi hıfz yönünden daha güçlü olduğunda çoğu zaman hıfzı kuvvetli olanı tercih etmiş, bir babda birçok sahih hadis bulunsa bile o baba sadece bir veya iki hadis almış, bir hadisin farklı rivayetlerinde önemli bilgiler varsa o rivayetleri farklı senedlerle zikretmiş, hadisleri genellikle kısaltmış ve uzun hadislerin sadece konuyla ilgili kısmını yazmış, muhaddislerin terkinde ittifak ettiği ravilerin rivayetlerine yer vermemiştir.

Hadisleri titiz bir çalışmayla derleyen Ebû Dâvûd, sahih isnadla rivayet edilen her rivayeti eserine aldığı kanaatiyle Resûlullah'ın sünneti konusunda sadece bu eserle yetinilebileceğini belirtmiştir. Bir konuda müsned rivayet bulunmadığı için münker veya çok zayıf rivayetleri eserine alma gereğini duyduğunda bu duruma işaret etmiş, üzerinde herhangi bir değerlendirme yapmadığı rivayetlerin delil olarak kullanılabileceğini söylemiştir.
es-Sünen't yalnız ahkâm hadislerini alıp zühde ve faziletli amellere dair rivayetlere yer vermediğini, kitabındaki 
4800 hadisten 600 kadarının mürsel olduğunu ifade etmiştir. Ebû Dâvûd'un el-Merâsîl adlı eserindeki rivayetlerin 600'e yakın olması, ayrıca el-Merâsîrin es-Sünenin bazı nüshalarının sonunda bulunması (Köprülü Ktp., nr. 363), yine es-Sünen'in bazı nüshalarında "Hazâ âhiru'l-merâsîl min Kitâbi's-Sünen" kaydının görülmesi el-MerâsîVin es-Sünerim tekmilesi olduğunu göstermektedir.

es-Süııetâ  deki rivayetlerin yarısından fazlası hem Buhârî, hem Müslim'in veya sadece bunlardan birinin rivayet ettiği hadislerle ceyyid kabul edilen, isnadı sâlih olan, iki veya daha fazla leyyin tarikten geldiği için makbul sayılan, ayrıca ravisinin hâfıza zayıflığı yüzünden isnadı zayıf kabul edilen (Ebû Dâvûd bu tür hadisler hakkında genellikle bir değerlendirme yapmaz) ve ravisi çok zayıf olan hadislerden meydana gelir. İsnâdı zayıf sayılan ve ravisinin zayıf olduğu açıkça görülen hadisleri eserine almakta sakınca görmeyen Ebû Dâvûd bu tür hadislerin zayıflığını genellikle açıklamıştır. Onun asıl amacı fakihlerin delil olarak kullandığı ahkâm hadislerini bir araya getirmektir. Aşırı derecede zayıf sayılmayan rivayetleri re'y ve kıyasa tercih ettiği için bu tür hadislerin kabulünde farklı bir ölçü uygulamıştır. es-Sünerı'1 deki rivayetler genellikle hasen kabul edilmiş, ahkâm hadislerinin başarıyla derlendiği eser Kütüb-i Sitte'nin üçüncü kitabı kabul edilmiştir (M. Reşâd Halîfe, s. 162). Wensick'in el-Mu'cemü'l-müfehres'teki sayımına göre es-SünerCde kırk kitap, 1889 bab ve 4800 hadis bulunmaktadır.

Muhtelif neşirlere göre ise bu sayılar değişmektedir (meselâ Muhammed Muhyiddin Abdülhamîd neşrinde otuz beş kitap, 1871 bab ve 5274 hadis, Muhammed Avvâme neşrinde otuz altı kitap, 1850 bab ve 5232 hadis bulunmaktadır). "Kitâbu'l-Lukata" ve uKitâbü'l-Mehdî"de olduğu gibi bazı bablarda isim görülmemekte, bazı bablarda ise bir başlık açılmakla birlikte bab adı zikredilmemektedir,
es-Süneri'i Ebû Dâvûd'dan rivayet eden talebelerinden biri onu hocasından yirmi yıl boyunca birkaç defa (Zehebî, XV, 307) ve Ebû Dâvûd'un vefatından önce dinleyen Ebû Ali Muhammed b. Ahmed b. Amr el-Lu'luî'dir. İbn Dâse diye anılan diğer talebesi Ebû Bekir Muhammed b. Bekir b. Muhammed el-Basrî eseri hocasından son şekliyle tam olarak dinleyen ravi olarak bilinmektedir (Zehebî, XV, 538). es-Sünen 'm tanınmış ravileri arasında sûfi muhaddis Ebû Saîd İbnu'l-A'râbî de bulunmaktadır.


Diğer Özellikler
Stok Kodu9786054659142
MarkaOcak Yayıncılık
Stok DurumuVar
En yeni ürünler
Güvenli teslimat
Kampanyalı ürünler
Piyasadaki en iyi fiyat

PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.