Sünen Tercümesi Darekutni 3 Cilt

Fiyat:
470,00 TL
Geçici olarak temin edilememektedir. Temin edildiginde

Bu ürünün yerine tercih edebileceğiniz ürünler

STOKTA VAR
1.200,00 TL
675,00 TL
STOKTA VAR
2.000,00 TL
1.150,00 TL

Kitap              Sünen Tercümesi
Yazar              Darekutni
Yayınevi          Ocak Yayıncılık 
Tercüme          Hüseyin Yıldız, Hasan Yıldız, Zekeriya YIldız
Kağıt - Cilt       Şamua kağıt,  Ciltli, 3 Cilt
Sayfa - Ebat    2.080 sayfa ,  Büyük Boy, 17x24 cm
Hadis Sayısı    4.750 adet hadis-i şerif Arapça ve Türkçe metni ile birlikte


 
Darekutni Sünen kitabını incelemektesiniz.   
Ocak yayıncılık 3 Cilt Sünen kitabı hakkında yorumları oku yup kitabın konusu, özeti, fiyatı, satış şartları hakkında bilgiyi geniş bir şekilde edinebilirsiniz.
  
Yaratan Rabbinin adıyla oku . O, insanı " alak " dan yarattı. Oku, Senin Rabbin en cömert olandır. Alak 1-2


 
Sünen - Dârekutnî
 
Hüseyin Yıldız, Hasan Yıldız, Zekeriya Yıldız
 
 
Hadis rivayetlerinin içerik ve hükümlerindeki farklılıklar, özellikle doğuşu döneminde fıkhi ihtilafların ön önemli nedenlerindendir. Bu rivayetlerin fıkhi ahkâma delil teşkil eden sahihini ortaya çıkarmak için yürütülen önemli çalışmalardan birisi de, hadislerin rivayet zincirlerinde var olan ve delil olmasına engel teşkil eden gizli sebeplerin ortaya çıkarılmasıdır.
 
Elinizdeki Sünen, kendi sınıfında diğer kaynak eserlerden farklı bir özelliğe sahiptir. Aynı kategorideki sünenlere nispetle sadece ibadet ve muamelata dair ahkam hadislerini ihtiva eden bir kaynak olmasının yanı sıra müellifinin bu rivayetlerin barındırdığı gizli zaaf sebeplerini(illetleri)  açıklığa kavuşturması ile dikkatleri üzerine çeken bir hadis kaynağıdır.
 
Tirmizî’nin Câmi’i ya da diğer adıyla Sünen’ine benzemekle birlikte ondan farklı olarak illetini ortaya koymak için eserde daha fazla çaba sarf edildiği ve bir hadisin sahip olduğu bir çok rivayet versiyonuna yer verildiği gözlenmektedir.
 
Dârekutnî’nin hadis illetleri konusunda müstakil olarak kaleme aldığı muhteşem eseri de göstermektedir ki, onun problemli hadis rivayetlerine fazlasıyla yer vermesinin nedeni, fıkhi ihtilafların ortadan kaldırılması amacına yönelik bir tutumdur. Bu da müellifin fıkha dair bilgilerinin ne kadar güçlü olduğunun bir göstergesidir ki, bu tutumu ondan sonra gelen zamanın imamı Beyhakî’de daha fazla müşahede etmekteyiz..
 
 
YAYINCININ ÖNSÖZÜ
 

Yayınevi olarak bizlere Sünnet-i Nebeviyye'ye ışık tutan hadis kaynaklarını yayımlama imkânı yaratan Yüce Allah'a hamd eder, onun Sevgili Resulü Muhammed sallalahu aleyhi vesellem'e namütenahi salâtü selamları sunarız. Kaynak hadis kitapları silsilesi içinde yer alan değerli bir kaynağı daha neşretme fırsatına kavuştuk.

Zamanında hadis ulemasının önderi olarak kabul edilen Darekutni 'nin en meşhur eseri Sünen'idir. Bu kitabın diğer Sünen kitaplarına göre farklı özellikleri vardır.

Hadis kitapları içinde, zayıf ve muzdarib hadislerin illetleri ve tek kanallı oluşları hakkında bilgi veren ve aralarında neşrini daha önce gerçekleşdirdiğimiz Nesâî'nin es-Sünen el-Kübrâ'sının da yer aldığı çok az sayıda kaynağın en meşhur olanı, Darekutni nin Sünen'idir.
Müellifin elinizdeki bu kitabında sahih hadisleri bir araya getirme gibi bir gayesi yoktur. Darekutni, fıkhi ihtilaflara bağlı olarak bazı hadislere yer vermekte aşırı gitmiştir ve belli konularda bir araya getirdiği rivayetlerin illetlerine değinmiş ve sahih olanları ile zayıfların illetlerine vurgu yapmıştır. Bu nedenle diğer Sünen kitaplarına nisbetle rivayet problemi çok olan hadislere yer vermekle farklı bir tutum sergilemiştir. Onun el-İlel isimli müstakil eseri de, onun bu sahada ne denli usta ve lider bir konumda olduğunun bir göstergesidir.
Kitabın fıkhi ihtilafların kökeninde yatan rivayet problemlerinin tesbit edilmesinde çok önemli bir işlevi vardır. Beyhakî de bu konuda kısmen de olsa onun bu metodunu izleyenlerdendir. Diğer Sünen kitapların aksine daha çok ahkâm hadislerine yer vermiştir. Bu yönüyle şer'i hükümlerin ortaya çıkışında hadis illetlerinin bilinmesi çok büyük önem arz etmektedir. Bu noktanın ehemmiyetini Darekutni 'nin Sünen'inde açıkça görebilmekteyiz.

Diğer Sünen kitaplarının aksine Darekutni, bu kitabında zayıf ve "ızdırablı" hadisleri, fıkıh başlıklarına göre bir arada sunarak, bu rivayetlerin illetleri, farklı kanalları ve konuyla ilgili sahabe ve tâbiûnun fetvalarına (kitabın %15'i) yer vermektedir ki bunların sayısı diğer sünen kaynaklarına göre oldukça fazladır. Uydurma hadisleri vermesinin sebebi bu tür rivayetlere dikkat çekip uyarmaktır.

Darekutni, Sünen'ine uzunca bir isim vermiştir: Kitâbu'l-Muctenâ mine's-süneni'l-me'sûra ani'n-Nebî sallallahu aleyhi veselletn vet-tenbîh ala's-sahîh minhâ ves-sakîm ve'htüâfi'n-nâkilîn lehâfi elfâzihâ.

Bu isim göstermektedir ki Darekutni 'nin maksadı, diğer imamların Sünen kitabı ile kastettikleri anlamdan biraz farklıdır. Genelde Sünen kitapları, akaid, tarih, siyer, ahlak, edeb vs. konular yanında şer'i hükümlerle yani ahkâmla alakalı hadislerin bir araya getirildiği çoğunluğu sahih ve hasen derecesinde rivayetlerden oluşmaktadır. Darekutni 'nin kitabında ise tek kanallı ve illetli hadisler daha fazla söz konusu edilmiştir. İbn Teymiyye, Fetefâ'sında (27/166) bu noktaya dikkat çekerek kitabın isminin Sünen yerine Garâibu's-Sünen olmasını daha fazla hak ettiğini söyleyerek içerdiği zayıf hatta bazen de uydurma hadislere temas etmiştir. Fakat Darekutni, çoğunlukla bu olumsuz durumlara işaret etmiş, zaaf ve münkerlik sebeplerini dile getirmiştir.

Darekutni 'nin sunum tarzı Müslim'in Sahih'indeki tarzına benzerlik arz etmektedir. Şöyle ki önce bir hadisi tam metniyle vermekte, akabinde ise onun diğer versiyonlarını ravi zincirleri ile sevk edip metinde kısaltmaya giderek tekrardan kaçınıp sadece farklı ya da ziyade olan ibareleri sunmaktadır.

Bizim çeviri sırasında ilave olarak yaptıklarımıza gelince; kitabı çevirirken isnadını yani ravi zincirini çeviride vermeyip sadece son ravisinden itibaren metni verdik, akabinde Darekutni 'nin rivayet yolları ile ilgili yaptığı değerlendirme varsa yeni bir paragrafta farklı bir yazı stili ile bunu sunduk. Müellif zaman zaman bağlantılı başka rivayet yollarını o hadisten hemen sonra verdiyse buna dikkat çekmek için değerlendirme paragrafının sonuna sembolünü koyduk. Arapça hadis metinlerinde bazı hadislerin sonlarında ya da aralarında "x/yyy" formatında yer alan Arapça rakamlar; Darekutni 'nin 1966 yılında Beyrut'ta Dâru'l-Ma'rife adlı yayınevince basılan ve Abdullah Hâşim Yemânî el-Medenî'nin dört cilt olarak yayına hazırladığı baskısına ait cilt ve sayfa numaralandır. Uzunca bir süre en mütedavil Sünen nüshası olduğundan bu referans bilgilerini vermekte fayda olacağını umuyoruz.
  
 
 KİTAP HAKKİNDA
 
Diğer sünenlerin aksine ahkâmla ilgili illetli hadisleri, bunların arasındaki farklılıkları ve kusurları ortaya koymak amacıyla yazılan eserde sahih, hasen, zayıf ve mevzu her tür hadisin yer aldığı, hatta bazı bölümlerinde hiçbir makbul hadise rastlanmadığı görülmektedir. es-Sünen'de yirmi üç kitap içinde 4750 merfû, mevkuf ve maktu hadis bulunmaktadır. Müellif bunların bazısının sıhhat derecesini açıklamışsa da çoğu hakkında bir şey söylememiştir. Kitap sonraki dönemlere Darekutni 'nin birkaç talebesinin rivayetiyle ulaşmış olup bunlardan Ebû Bekir Muhammed b. Abdilmelik b. Bişrân, Ebû Tâhir Muhammed b. Ahmed b. Abdirrahîm ve Ebû Bekir el-Berkânî'nin nüshalarındaki hadislerin sened ve metinleri arasında bazı farklılıkların bulunduğu, Ebû Tâhir'in rivayetinde "Kitâbu's-Sebak"ın eksik olduğu bildirilmektedir. es-Sünen, Delhi'de (1306, 1310/1892, et-Ta'lîku'l-muğnî ile birlikte), Kahire'de (nşr. Abdullah Hâşim Yemânî, I-IV, 1386/1966, et-Ta'lîku'l-muğnî ile birlikte), Medine'de (I-IV, 1386/1966, et-Ta'lîku'l-muğnî ile birlikte), Beyrut'ta (I-IV, 1406/1985, et-Ta'lîku'l-muğnî ile birlikte; nşr. Mecdî b. Mansûr b. Seyyid eş-Şûrâ, I-IV, 1417/1996 (neşir tekrarı: Dâru'l-kutubi'l-ilmiyye tarafından 2011'de Beyrut'ta); nşr. Âdil Ahmed Abdülmevcûd + Ali Muhammed Muavvad, I—III, 2001'de Beyrut'ta; nşr. Hasan Abdulmun'im Şelebî, I-VI, 2004; nşr. Abdulganî Mestû, 2006); Abdulğanî Mistu'nun yayın hazırlığı ile Matba'atu Elif Bâ el-Edîb tarafından 2006'da Beyrut'ta; Dâr İbn Hazm tarafından 2011'de Beyrut'ta; Şuayb Arnavut + Hasan Abdulmun'im + Abdullatîf Hirzullah + Ahmed Berhûm tahkiki ile Müessetu'r-Risâle tarafından 2004'de Beyrut'ta yayımlanmıştır.

es-Sünen üzerinde çeşitli çalışmalar yapılmış olup bunlardan Ebû Muhammed Abdullah b. Yahya el-Gassânî'nin Tahrîcu'l-ehâdîsi'd-dı'âf min Süneni'd-Dârekutnî (nşr. Eşref b. Abdilmaksûd, Riyad 1411/1991), Azîmâbâdî'nin et-Ta'lîku'l-muğnî alâ Süneni'd-Dârekutnî adlı şerhi (I-II, Delhi 1910; I-IV, Kahire, tarihsiz. [es-Sünen ile birlikte]), Muhammed Selîm ve arkadaşlarının Fihrisu ehâdîs ve âsâri Süneni'd-Dârekutnî (I—II, Beyrut
 
1986), Yûsuf Abdurrahman el-Mar'aşlî'nin Fehârisu Süneni'd-Dârekutnî (Beyrut 1406/ 1986) ve el-Mu'cemu't-müfehres li-elfâzi'l-hadîsi'n-nebeviyyi'ş-şerîf ft Süneni'd-Dârekutnî (Beyrut 1406/1986) adlı eserleri zikredilebilir. Abdullah b. Dayfullah er-Ruhaylî, el-İmâmu'd-Dârekutnî ve Kitâbuhu's-Sünen adlı bir doktora tezi (1403, Muhammed b. Suûd el-İslâmiyye), Muhammed Râzî Hâc Osman el-Metrûkûn ve merviyyâtuhum ft Süneni'd-Dârekutnî (1401, Medine İslâm Üniversitesi), Mehmet Dinçoğlu Dârekutnî -.e Sünen Adlı Eseri (1993, SÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü) başlıklı birer yüksek lisans çalışması yapmışlardır. Abdülfettâh Ebû Gudde, es-Sünnetü'n-nebeviyye ve beyânu medlûlihâ eş-şer'î ve't-ta'rîf bi-hâli Süneni'd- Darekutni adlı eserinde (Dımaşk 1412/1992) es-Sünen'i özlü bir şekilde tanıtmıştır. Ebû Gudde'nin bu küçük çaplı eserini Harun Reşit Demirel "Sünnet Kavramının Hukukî Anlamı ve Darekutni 'nin Sünen'i Üzerine Bir İnceleme" (bak. bibliyografya), Enbiya Yıldırım ve Mesut Duman, "Sünnet İfadesinin Dinî Anlamı ve Dârekutni'nin Sünen'inin Konumu" (Usûl İslam Araştırmaları, sayı 5 [Adapazarı 2006], s. 77-108) adıyla Türkçe'ye çevirmişlerdir. ( Ocak yayıncılık , 3 Cilt Darekutni Sünen kitabı , sünen kitabı , darekutni sünen tercümesi , sünen hadis kitabı , hadis açıklamalı ,  hadis kitap , darekutni hadis kitabı şerhi )
 
 
 
 
Ocak yayıncılık 3 Cilt Darekutni Sünen kitabı nı incele diniz.
Diğer Özellikler
Stok Kodu9786054659111
MarkaOcak Yayıncılık
Stok DurumuBu ürün geçici olarak temin edilememektedir.
9786054659111
En yeni ürünler
Güvenli teslimat
Kampanyalı ürünler
Piyasadaki en iyi fiyat

PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.