Yeni Asya Risalei Nur Külliyatı Lugatçeli Büyük Boy 7525 Yeni Tanzim

Fiyat:
7.100,00 TL
İndirimli Fiyat (%29,9) :
4.980,00 TL
Kazancınız 2.120,00 TL
Havale / EFT:
4.880,40 TL
1.394,40 TL'den başlayan taksit seçenekleri için tıklayın.
Aynı Gün Kargo
Kitap              Lugatlı Risalei Nur Külliyatı, Yeni Tanzim
Yazar             Bediüzzaman Said Nursi
Yayınevi         Yeni Asya yayınları
Kağıt  Cilt       Ivory kağıt - 14 Cilt
Sayfa  Ebat    7.550 sayfa - 17x24 cm. - Büyük boy
Yayın              Lugatçeli, ayet hadis mealli, indeksli, dipnotlu
Ürün Kodu     7525

 

Yeni Asya yayınları, Bediüzzaman Said Nursi tarafından yazılan 14 Cilt Lugatçeli Risalei Nur Külliyatı nı incelemektesiniz.
14 cilt büyük boy lugatlı Risalei Nur Külliyatı seti hakkında yorumları okuyup kitabın konusu, özeti, fiyatı, satış şartları hakkında bilgiyi geniş bir şekilde edinebilirsiniz.

 

Yaratan Rabbinin adıyla oku . O, insanı " alak " dan yarattı. Oku, Senin Rabbin en cömert olandır.  Alak 1-2

 
   Açıklama :
 
Çağımız hususiyetlerini tahlil ve manevî hastalıklarını teşhis eden Bediüzzaman, “Zaman imân kurtarmak zamanıdır” formülü çerçevesinde kaleme aldığı Risale-i Nur’la, bu zamanın manevî ihtiyaçlarına tatminkâr cevaplar veren iman hazinesini ortaya koymuştur. Bu eserlerde her insanın zihnini meşgul eden ve modern çağ insanlarının da bigâne kalamayacağı, Ben kimim? Nereden geldim? Nereye gidiyorum? Bu dünyadaki vazifem nedir? suallerine doyurucu izahlar getirilmekte; başta Allah’a iman olmak üzere bütün iman esasları izah ve ispat edilmekte; bu konularda fen ve felsefe adına ortaya konulan şüphe ve sualler ikna edici bir üslûpla cevaplandırılmakta; ilimle dinin uzlaşmazlığı yolundaki iddialar püskürtülerek, ilme din namına sahip çıkılmakta;  İslâm’ı dejenere etmek maksadıyla girişilen tahrifatçı tahrip teşebbüsleri boşa çıkarılmakta; maddeci anlayışa bina edilen medeniyetin insanlığı sürüklediği manevi buhranlar, Kur’ân’ın tevhid ve haşir gibi geniş hakikatlerine dair aklı doyuran, ruhu okşayan, kalbi tatmin eden tatlı izahlarla tedavi edilmekte; ruhun ve kalbin vazifesizliğinden doğan sıkıntıların sürüklediği sefahet ve başıboşluk hali, Kur’ân mesajıyla izale edilmektedir.                 
 
Modern çağ insanının aradığı Kur’ân yorumunu, en mükemmel şekliyle Risale-i Nur’da bulmak mümkündür. Risale-i Nur, Kur’ân’ın bu asra bakan mesajını anlayıp yorumlama hususunda “tecdit” vazifesini ifa etmiş bir tefsirdir.

Modern çağ insanının aradığı Kur’ân yorumunu, en mükemmel şekliyle anlatan Risale-i Nur Külliyatını yepyeni bir tanzime okurların hizmetine sunuyoruz.

 
          YENİLİKLER:
 
          1- Kronolojik Bilgiler: Risale-i Nur üzerinde ilk defa yapılan bir çalışma. Bediüzzaman Said Nursî’nin hayatı ile Türkiye’de ve dünyada meydana gelen önemli olayları karşılaştıran önemli olayları karşılaştıran tarih cetveli.
          2- Derkenar sözlük: Her sayfanın yan tarafında, cümlenin içinde geçen kelimelerin anlamları.
          3- Ayet-Hadis mealleri ve kaynakları: Geçtiği sayfanın altına konulmuştur.
          4- Arapça ve farsça metinlerin tercümeleri.
          5- Şahıs ve yer bilgileri.
          6- Şahıs ve yer indeksi.
          7- Ayet-i Kerime ve Hadis-i Şerif indeksi.
          8- Telif Tarihleri: Her bir eserin yazıldığı tarih.
          9- Genel indeks.  ( 
Lugatlı Risalei Nur Külliyatı, Bediüzzaman Said Nursi,Yeni Asya yayınları, 14 Cilt , Lugatçeli, ayet hadis mealli, indeksli, dipnotlu, özel kutulu takım, büyük boy lugatlı riisalei nur külliyatı )
 

  TAKDİM


"Doğrudan doğruya Kur'ân'dan alıp ilhamı,
Asrın idrakine söyletmeliyiz İslâmı."

Din, vatan ve hürriyet şairi Mehmed Akif in, Kur'ânî bir nur ve mukaddes kitabı­mızdan müjdeli bir mesaj beklentisi içindeki İslâm dünyası adına bu mısralarla dile getirdiği ideal, elinizdeki eserin müellifi Bediüzzaman Said Nursî tarafından telif edi­len Risale-i Nur Külliyatı ile gerçekleşmiş-, Kur'ân'ın çağımız insanına verdiği mesajlar bu eserlerle ortaya konulmuştur.

Modern çağ insanının aradığı Kur'ân yorumunu, en mükemmel şekliyle Risale-i Nur'da bulmak mümkündür. Bu yorum, "ruh-u aslfi'yi rencide etmeden, asrın idraki­ne uygun izahları ihtiva eden bir hususiyete sahiptir. Risale-i Nur, Kur'ân'ın bu asra bakan mesajını anlayıp yorumlama hususunda "tecdit" vazifesini ifa etmiştir.

Çağımızın hususiyetlerini derin bir vukufla tahlil ve manevî hastalıklarını isabetle teşhis eden Bediüzzaman, "Zaman iman kurtarmak zamanıdır" formülü çerçevesinde kaleme aldığı Risale-/ Nur'la, bu zamanın manevî ihtiyaçlarına tatminkâr cevaplar ve­ren bir iman hazinesini ortaya koymuştur.

Neden zaman, iman kurtarmak zamanıdır?

Çünkü çağımızda iman, eski devirlerde görülmemiş hücum ve taarruzlara maruz­dur. Eskiden iman, böylesine büyük tehlikelerle karşı karşıya değildi. Cemiyetlere, büyük ölçüde teslimiyete dayalı bir iman hâkimdi. O itibarla, büyük zatların sözleri, delilsiz de olsa kabul ediliyordu. Bugün ise, materyalist cereyanların yaygın hâle gel­mesi sebebiyle, bu imanı tehdit eden şüpheler birçok zihni meşgul edecek seviyeye ulaşmıştır. Asırlardır Kur'ân aleyhine yığılagelen şüphe, itiraz ve evhamlar, bu asrın çalkantıları içinde yol bulup, çağın modern imkânları kullanılarak birçok insana mal edilebilmiştir.

İşte Bediüzzaman Said Nursî, bu gelişmelerin, Müslümanların dahi imanını tehlike­ye sokacağını görerek, bir sel gibi gelen inançsızlık telkinleri karşısında, doğrudan doğruya Kur'ân'dan ilham alarak telif ettiği Risale-i Nur gibi muhkem bir şeddi tesise muvaffak olmuştur.

Bu eserlerde, her insanın zihnini meşgul eden ve modern çağ insanlarının da bigâ­ne kalamayacağı, "Ben kimim? Nereden geldim? Nereye gidiyorum? Bu dünyadaki va­zifem nedir?" suallerine doyurucu izahlar getirilmekte; başta Allah'a iman olmak üze­re bütün iman esasları izah ve ispat edilmekte-, bu konularda fen ve felsefe adına or­taya konulan şüphe ve sualler ikna edici bir üslûpla cevaplandırılmakta-, ilimle dinin uzlaşmazlığı yolundaki iddialar püskürtülerek, ilme din namına sahip çıkılmakta; Islâ­mı dejenere etmek maksadıyla girişilen tahrifatçı tahrip teşebbüsleri boşa çıkarıl­makta; maddeci anlayışa bina edilen medeniyetin insanlığı sürüklediği manevî buh­ranlar, Kur'ân'ın tevhit ve haşir gibi geniş hakikatlerine dair aklı doyuran, ruhu okşa­yan, kalbi tatmin eden tatlı izahlarla tedavi edilmekte; ruhun ve kalbin vazifesizliginden doğan sıkıntıların sürüklediği sefahat ve başıboşluk hâli, Kur'ân mesajıyla izale edilmektedir.

Risale-i Nur'un çok büyük önem taşıyan bir diğer özelliği de, çağımızın sosyal ve siyasî problemlerine; din ve demokrasi, din ve siyaset, cihad, terör gibi tartışma ko­nularına küresel boyutta ve kalıcı geçerlilik taşıyan ufuk açıcı yorumlarıyla sağlam ve tutarlı çözümler getirmesi; demokrasiyi, hak ve hürriyetleri, sivil toplumu önceleyen ve müspet hareket esasına dayanan orijinal ve örnek bir hizmet metoduna kaynak­lık etmesidir.

Risale-i Nur'un pek çok dünya diline çevrildiği; dünya üniversitelerinde tezlere ve ilmî araştırmalara konu olduğu-, hakkındaki peşin hükümlerin sür'atle yıkılmaya yüz tuttuğu; muhteva ve mesajının her geçen gün daha iyi anlaşıldığı şu günlerde, bu pa­ha biçilmez kıymetteki eserleri orijinal bir tanzimle ve istifadeyi kolaylaştıracak ye­niliklerle tekrar neşrederek, önemli bir hizmeti daha ifa ettiğimiz inancındayız.

Yapılan yenilikleri şu şekilde sıralayabiliriz:

 
  1. Metinde geçen bilinmeyen kelimelerin anlamlan aynı sayfada verilmiş-, kelime­lerin seçiminde 8-11. sınıf öğrenci düzeyi esas alınmıştır. Kelimeye, geçtiği yerdeki anlamın verilmesine özen gösterilmiş; farklı anlamları peş peşe sıralanmıştır. Ayrıca, bilinen sözlük anlamının dışında. Risale-i Nur'un orijinal üslûbu içinde kendisine has bir anlamda kullanılan kelime veya kelime gruplarının açıklaması da, buna uygun şe­kilde yapılmıştır.
  2. Risale-i Nur'un metni, üslûp ve özelliği de dikkate alınarak, Türkçenin imlâ kural­larına göre dizilmiştir.
  3. Müellif Bediüzzaman Said Nursi nin kısa biyografisinden başka; onun hayatında önem taşıyan tarihlerin sıralandığı bir tarih cetveline, ayrıca yer verilmiştir. Bu cetvel, aynı tarihlerde Türkiye'de ve dünyada meydana gelen önemli olayları da ihtiva et­mektedir. Bu tercih ile, Risale-i Nur'a taallûk eden önemli olayların, cereyan ettikleri konjonktür çerçevesinde değerlendirilebilmesi hedeflenmiştir.
  4. Risale-i Nur'da geçen şahıs ve mekân bilgilerinin yer aldığı listelerle birlikte, "şa­hıs ve mekân indeksi" de mevcuttur. Böylece okuyucu, şahıs ve mekânlar hakkında bilgilenmekle birlikte, onların metindeki yerlerine de kolaylıkla ulaşabilecektir.
  5. Metinde geçen ayet ve hadisler için iki ayrı başlık altında indeks hazırlanmıştır. İndekslerin alfabetik sıralanışında, metinlerin Türkçe okunuşları esas alınmıştır. Böy­lece, Arap alfabesini bilmeyenlerin de indeksten istifade edebilmesi hedeflenmiştir.
  6. Genel indeks, konu başlıkları belirlenirken alt başlıkların da dikkate alındığı bir titizlikle hazırlanmıştır.
  7. Her risalenin "telif tarihi" ile ilgili olarak elde bulunan bilgiler hem o risalenin başlangıcına, hem de liste olarak eserin sonuna konulmuştur.


            YENİ ASYA NEŞRİYAT

 
        Yeni Asya yayınları, Bediüzzaman Said Nursi 14 cilt Lugatçeli Risalei Nur Külliyatı adlı Risalei nur seti ni incele diniz.

Diğer Özellikler
Stok Kodu9799755257525
MarkaYeni Asya Neşriyat
Stok DurumuVar
9799755257525
En yeni ürünler
Güvenli teslimat
Kampanyalı ürünler
Piyasadaki en iyi fiyat

PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.