1500 Hadisi Şerif DEMİR KİTABEVİ

Fiyat:
425,00 TL
İndirimli Fiyat (%51,8) :
205,00 TL
Kazancınız 220,00 TL
Havale / EFT:
198,85 TL
57,40 TL'den başlayan taksit seçenekleri için tıklayın.
Aynı Gün Kargo
    
Kitap         1500 Hadisi Şerif
Derleme     Elhac Cemal Eğretli
Yayınevi     Demir Kitabevi
Kağıt Cilt    Şamua kağıt  - Kalın Ciltli 
Sayfa Ebat  494 sayfa - 17x24 cm
Yayın Yılı     2018Demir yayınları 1500 Hadisi Şerif adlı kitabı incelemektesiniz.
1500 Hadisi Şerif kitabı hakkında yorumları okuyup kitabın konusu, özeti, fiyatı, satışı hakkında bilgiyi aşağıda geniş bir şekilde edinebilirsiniz.

Yaratan Rabbinin adıyla  oku . O, insanı " alak " dan yarattı. Oku, Senin Rabbin en cömert olandır. Alak 1-2    ÖNSÖZ

Mev'ızalarımda intihâb edip seçtiğim muhtelif mevzulara dair hadis-i şeriflerin sayısı 800'den fazla olduğunu gördüğüm zaman bu miktarı biraz daha artırıp 1501 tane olmasını arzû ettim ve ilâve ederek iblâğ eyledim. Bunların tercemelerini yazmamı din kardeş­lerimden bâzıları istediler. İktidarımın çok fevkında olan bu tekli­fe de muvafakat ettim. Ammâ mevzular muhtelif olduğundan her mevzua dair hadis-i şerifleri birer bâb'a yazmak münâsib oldu. Bu hususda pek ehemmiyetli yardımda bulunan Bekir Sıtkı, Efendi üs­tadımıza samimî teşekkürâtımı takdim eylerim. Eser, kendisinin kıy­metli himmet ve yardımlarıyla 316 bâb'a taksim edildi. Hadîs-i şe­riflerin tercemelerinde ve tesvid ve tebeyyızında gösterdiği fedakâr­lık bihakkın şâyân-ı takdir ve şükrandır.

Fihristte görüleceği üzere mevzûa göre bablardan birden kırk-yediye kadar hadis-i şerifler dercedildi. Ve tercemelerinde hadls-i şeriflerin mânaları açıkça anlaşılması için bâzı kelimeler ilâve edil­di ve bu ilâve tırnak içinde gösterildi. Mükellef bulunduğumuz Fı­kıh ilmine taallûk eden mahallerinde mes'ele-i şer'iyyenin tavzihi­ne gayret gösterildi. Mânalarını aynen ifade edebilmeğe tercümele­rinde dikkat ve itina edildiği halde bâzılarında da hadîs-i şeriflerin meali nazar-ı îtibare alındı. Me'hazları, alındığı kitablar ismiyle ve sahlfesiyle gösterildi.

Tercüme ederek hazırlamış bulunduğumuz şu «1501 Hadis-i Şerif ve Tercemesi isimli eseri mütalâa ederek fâidelenmek arzû edersek dünya ve ahiretin saadetlerine erebilmek imkânını elde etmiş oluruz. Çünkü: Enbiyâ ve rüsül-i kirâmın sultânı ve kâffe-i mahlûkatın ek-meli ve efdali ve cihânı cehâletin zulmet ve şekavetinden kurtarıp ilim nuruyla aydınlatmış ve en güzel ahlâka nümûne olmuş olan Zât-ı Risâletpenâhilerinin mukaddes füyûzâtı kendisine tâbi olanları saadetin en yüksek şâhikasına eriştirmektedir. Kur'ân-ı Kerîm'de: «Kul in küntüm tühıbbûnellahe fettebi'ûnî yuhbibkümullah...» buyurulmuştur ki, mânası.- «Eğer siz Allahü Teâlâ Hazretleri'ni sevi­yorsanız kana tâbi olunuz. Ki, Allahü Teâlâ Hazretleri de sizi sev­sin* demektir. Allahü a'lem.

 
Resûl-i Ekrem Efendimiz'e tâbi olmak, Allahü Teâlâ Hazretleri'ne kendini sevdirmeye sebebdir. Bir kul Allahü Teâlâ'ya kendini sevdirebilirse en büyük ve yüksek saadete ermiş olur.

İşte sahih olmayarak intişâr eden mevzü hadislerden sakınarak hadis-i şeriflerin sahih kısımlarından ne kadar mütalâa edilirse o nisbette huzür-ı saâdet-i nebeviyyede bulunmuş ve nasihatlerini ken­disinden dinlemiş gibi olarak gerek dünyada olan muamelâtımızda ve gerek âhiretimiz için hazırlık yapmamızda en güzel nasihatlerden haberdâr olarak muhterem Peygamberimize tâbi olmamıza ve na­sihatlerinin mucibince amel etmemize sebeb olur ümidindeyim. Cenâb-ı Hak cümlemizi muvaffak buyursun. Âmin.

Evvelce de arzettiğim gibi, kudretimin kâfi gelmeyeceğini, çün­kü ilim sermayesinden mahrum benim gibi kimsenin böyle ehem­miyetli bir işe teşebbüs ve ikdam göstermesi bir kabahat olduğunu bildiğim halde, din kardeşlerimin ısrarla talebleri ve erbâb-ı iktidârın lütfen tashih ve noksanlarını ikmâle himmet buyuracaklarına itimadım olduğu ve Resûl-i zişân Efendimiz Hazretlerinden vârid olacak füyûzât-ı mâneviyyeye istinâd ederek cesaret etmiş bulunuyor ve enzâr-ı âmmeye maalhicâb arzediyorum. Bu işin erbâbı olma­dığım halde cür'et ettiğimi Cenab-ı Hak'dan afv ü mağfiret diler ve erbâb-ı iktidardan da hatâlarımın ıslahına himmet buyurmalarını ricâ ve istirham eylerim.
Ve minellahit-tevflk.

El-Hâc Cemâl Eğretü Ğaferallahü lehü ve ti vâtideyhi ve li cemiy'û müminin


       BİRKAÇ SÖZ

Memnunlukla belirtmek isteriz ki son yıllarda müslüman hal­kımızın ilmî ve ciddî eserlere rağbeti kıvanç verecek derecede art­mıştır.

Yine buna muvazi olarak da ilmî ve ciddî eserlerin günden gü­ne arttığı görülmektedir.

Bu, bizleri ve bizim gibi olanları memnun ettiği gibi, bizden ol­mayanları da endişelendirmektedir. Gene onlar da hedeflerini müs­lüman halkımıza çevirerek gayelerini tahakkuk ettirmek için gay­ret sarf etmekten, çaba göstermekten geri kalmamaktadırlar. Onlar ne kadar çaba gösterirlerse göstersinler, dindar halkımız azim ve iradesiyle dâvasında sebat ederek adım adım ilerlemekte, Allah'ın Resulü Habîb-i Kibriya Efendimiz rehber bilinmekte, onun yolunda, onun sünnetiyle hemhal olunmakta... Ne büyük bahtiyarlık!..

Bilindiği gibi Kur'ân-ı Kerîm'den sonra uyulacak, rehber ola­rak tanınacak tek yol ve çare Peygamberimiz Hz. Muhammedi (S.A.V.) ve gösterdiği yoldur.

Biz de müslüman halkımıza bir nebzecik olsun hizmet edebil­mek amacıyla büyük ve değerli âlim, Afyon fahrî vaizi, merhum El Hac Cemal Eğreti hocaefendinin tercüme ederek hazırlamış oldu­ğu «1501 Hadîs-i Şerif ve Tercümesi» isimli elinizdeki kitabı takdim ediyoruz.

Bu Hadis Kitabı nı insanların istifade etmeleri, huzura, saadete kavuş­maları, Allah'ın mağfiretine, Resûlüllah (S.A.V.) Efendimizin şefa­atine nâiliyetlerine vesile olması için neşrettik. Oku yup ahkâmına riâyet eden her insanın Cenâb-ı Hakkın mağfiretine, Resûlüllah (S.A.V.) Efendimizin şefaatine nail olacağında şübhe yoktur.

Şurasını ehemmiyetle belirtmek isteriz ki matbuat âleminde pek çok hadîs-i şerif kitabı olmasına rağmen, bu eserimizin onlardan ay­rı birçok özelliği vardır. Şöyle ki:
  1. Sade bir dille yazılmıştır. Köylü, şehirli her sınıf insan lüga­te bakmak ihtiyâcım hissetmeden anlayabilir.
  2. Hadîs-i şeriflerin tamamı da sahih olup, şübheye düşülme­mesi için 1500 hadîs-i şerifin me'hazleri gösterilmiştir.
  1. Eser, fihristte de görüleceği üzere bab bab bölümlere, yâni mühim dini mevzulara ayrılmıştır. Böylece hangi mevzûa dair ha­dîs-i şerif aranırsa çabucak bulunabilmektedir.
  2. — Mevzûu itibâriyle en geniş olanıdır. Eser, cem'iyyete luzumlu olanlardan seçilmiş ve 316 mevzûa ayrılmıştır.
  3. — Muhterem mütercimin seksen küsur sene ömrünü ilim-ir­fan yolunda harcadığı, hiçbir resmî vazife kabûl etmediği, vaaz ve nasihatlerini fahri olarak yaptığı, memleketin bir din âlimi olması hasebiyle halkın senelerce dinî mes'eleler hakkında sorulan suallerini cevablandırması dolayısiyledir ki eserde cem'iyyete en çok lüzumlu olan konulara yer verilip din kardeşlerimizin istifadelerine arzediîmiştir.

Eseri sizlerle başbaşa bırakırken muhterem ve merhum müter­cimine Allah'dan rahmet dileriz.


DEMİR KİTABEVİ 
Diğer Özellikler
Stok Kodu9786056645259
MarkaDemir Kitabevi
Stok DurumuVar
9786056645259
En yeni ürünler
Güvenli teslimat
Kampanyalı ürünler
Piyasadaki en iyi fiyat

PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.