Çağdaş İnançlar Düşünceler Dinler , Mezhepler

Fiyat:
1.000,00 TL
İndirimli Fiyat (%55) :
450,00 TL
Kazancınız 550,00 TL
Havale / EFT:
436,50 TL
126,00 TL'den başlayan taksit seçenekleri için tıklayın.
Aynı Gün Kargo

Yazar           Dr. Mani b. Hammad el Cuheni
Tercüme      M. Beşir Eryarsoy
Yayınevi       Beka Yayınları
Kağıt  Cilt     1.Hamur Beyaz - Ciltli, 2 Cilt Takım
Sayfa  Ebat  1.455 Sayfa - 17x24 Cm.2 Cilt Beka Yayınları Çağdaş İnançlar Düşünceler Dinler , Mezhepler kitabını incelemektesiniz.    
Çağdaş İnançlar Düşünceler Dinler , Mezhepler kitabı hakkında yorumları oku yup kitabın konusu, özeti, fiyatı, satış şartları hakkında bilgiyi geniş bir şekilde edinebilirsiniz.

Yaratan rabbinin adıyla oku . O, insanı " alak " dan yarattı. Oku, senin rabbin en cömert olandır. Alak 1-2BİRİNCİ BASKININ ÖNSÖZÜ


Hamd, âlemlerin Rabbi Allah'adır. Nebilerin ve Rasûllerin efendisine de salât ve selâm olsun.

Birtakım fikrî ve siyasî akımlar, partiler, dinler, mezhepler ve fırkalar hakkında gerçekleri tarafsızca sunan ve kendi alanında yeni bir katkı olması­nı ümit ettiğimiz bu ansiklopedik çalışmayı değerli okuyucularımıza takdim etmek bizi mutlu etmektedir..

Çağımız, iletişim ve ilişkiler alanında, düşüncelerin ve bilgilerin aktarılma­sında ve zamanın ve mekânın kısaltılmasında daha önce insanlığın tanık olma­dığı bir atılıma tanık olmuştur. Öyle ki, artık dünya küçük bir köy gibidir. Aynı zamanda bu çağ, gittikçe gelişen, artan ve korkunç bir şekilde biriken "bilgilen­me patlaması" diye adlandırabileceğimiz bir gerçeğe de tanık olmaktadır..

Bu durum birçok sonuç doğurmuş ve karşımıza önceki kuşakların karşı­laşmadığı problemler çıkarmıştır. Bunlardan birisi de artık bireylerin de dev­letlerin de baş edemeyeceği bir gerçek olarak ortaya çıkan "yalnızlaşma"dır. Bunlardan bir diğeri de "çağın insanı"nın artık kendisini partiler, fikrî ve siya­sal akımlar, fırkalar, dinler ve felsefeler ile ilgili biri diğeriyle çelişen şaşırtıcı bilgilerin oluşturduğu bir tufan karşısında görmesi ve bu tufan arasında âdeta tarafsız hakikati göremeyecek hale gelmesidir.

İşte buradan hareketle bizde, bütün bunları ele alan ilmî, konsantre edil­miş bir ansiklopedi hazırlama düşüncesi ortaya çıktı. Bununla, okuyucuya gerçekleri konsantre bir şekilde, incelikli ve tarafsız bir çerçeve içerisinde inceleyen nezih, ciddi bir inceleme sunmak istedik. Bu çalışma, gereğinden fazla uzun olmamalı, yüzeysellikten kaçınmalı, doğruluğa ve güvenilirliğe sıkı sıkıya bağlı kalmalı, hücum etmekten, yaralamaktan uzak durmalı ve özellikle mevcut kaynaklara dayanmalıydı. Böylelikle bizler, değerli okuyu­cuya bilimsel gerçekleri sunduğumuzu ya da bu alanda bilimsel gerçeklere ulaşabildiğimizi gösterdiğimizi umuyoruz.

Burada hatırlatılması gereken önemli hususlardan birisi de şudur: Günü­müz dünyasında dokunulabilen, günlük hayatta varlığı bulunan ve şu anda yaşayan hareket ve mezhepleri (görüş ve akımları) incelemeye çalıştık. Geçip gitmiş, zamanın izini silip süpürdüğü ve tarihin hafızasına terkedilmiş hareket ve akımlardan söz etmekten de uzak durmaya gayret ettik.


Tarihin tozlu sayfaları arasında kalmış hareketlerden söz etmemekle on­ların önemini azaltmayı düşünmedik. Çağdaş akımları da onların değerini yüceltmek istediğimiz için ele almış değiliz. Aksine biz bunu, çağdaş kuşak­larımıza güvenilir, kültürel ve fikrî bir kaynak sunma arzusu ile yaptık. Böy­lelikle onlar, bu çağın yönelimlerini bilir ve bütün bu hususlarda apaçık bir delile dayanarak güçleri oranında ret ya da kabulleri ile uygun tutum ve tavrı takınabilirler.
Bu ansiklopedideki madde başlıklarını alfabetik bir yöntemle düzenledik. Zira bunun bizim için iki temel faydayı gerçekleştireceğini düşündük:
Ansiklopedinin kullanımını kolaylaştırmak.

Gelecek baskılarda eklenecek yeni bir maddeyi kolayca ilave etmek. Böylece her bir madde alfabetik sıralaması bakımından öngörülen yerini alacaktır.
Her bir fırka, parti, din ya da akıl ile ilgili incelemenin izlediği yönteme gelince; bu da aşağıdaki şekilde olmuştur:
Tanım: Bu, incelemenin bir mukaddimesi ve girişi mahiyetinde olup konuyu özetleyecek şekilde özlü ve konsantre bir tanım yapmaktan ibarettir.
Kuruluşu ve önde gelenleri: Burada, düşüncenin doğuşu, önderlerinin düşünceleri ve ortaya çıkış şartlarına tanık olan başlangıç dönemleri ile ilgi­li açıklamalar yapılmıştır. Aynı şekilde burada, hareket üzerinde açık etkiler bırakmış olan ve hareketin izlediği yolda önemli bir rol oynamış bulunan öne çıkmış önderler de tanıtılır.

Düşünce ve inançlar: Bu kısımda, hareketin niteliğini ortaya koyan müntesiplerinin aklî yapılarını ve yaşayışlarını şekillendiren, düşünce yolları ve yöntemlerini açıklayan inançlar, düşünceler ve önemli özelliklerden söz edilmektedir. Aynı zamanda burada, onların ilkeleri ve bunlarla ilgili her bir hususları da bahsedilmektedir. Burası, her hareket ya da akıl hakkında en ge­niş bilginin yer aldığı bölümdür.
Düşünce ve inançların kökenleri: Burada, hareketin ya da hareketin ilke ve inançlarının beslendiği kaynaklar anlatılır.

Yayıldığı ve etkin olduğu bölgeler: Bu başlık altında, hareketin düşün­ce ve ilkelerinin egemen olduğu bölgelerden söz edilir. Bunların nüfuzunun etkinliğinin boyutları, desteğinin ve gücünün kaynakları açıklanır.

Geniş bilgi için kaynaklar: Burada, araştırmasını genişletmek ve daha geniş bilgi elde etmek isteyen kimselere yardımcı olmak amacıyla elde edil­mesi kolay, en önemli kaynaklar zikredilmektedir.

Bütün bunların ardından, görülebilecek eksiklik ya da zaaflardan dolayı değerli okuyucudan işin başında özür dilememiz uygun olacaktır. Çünkü bazı hareketler hakkındaki kapalılık ve kaynak azlığı bir tarafa, konunun zorluğu, araştırma alanlarının çeşitliliği ve dağınık oluşu gibi bütün bu hususlar, iste­nilen hedefe ulaşmanın önünde engel olan gerçek zorlukları ve handikapları teşkil etmekteydi. Fakat bu çalışmada bizim tesellimiz, ansiklopedinin, kon­santre ve güvenilir bilgileri, biri diğerinin arkasından gelecek tarzda vermesi yönündeki hedefi gerçekleştirmiş olmasıdır.

Bizler bu ansiklopedik çalışmada başarılı olduğumuzu ümit ediyor ve belirli bir başarı yakaladığımızı umuyoruz. Aynı şekilde, gelecekte yeni bir­takım maddeler eklemek ve eski maddeleri gözden geçirmek suretiyle bu kitaba daha çok hizmet edip emek vermeyi de ümit ediyoruz. Bundan dola­yı okuyucu kardeşlerimizin görüş ve mülahazalarına ihtiyaç duymaktayız. Özellikle de ansiklopedinin ele almış olduğu konuların bir ya da daha fazla yönüyle ilgilenen ve ilmî araştırma alanında çalışan kimselerden gelecek görüş ve mülahazalar, -Yüce Allah'ın izniyle- dikkatli bir şekilde ele alınıp değerlendirilecektir.

Uluslararası İslâm Gençliği Meclisi İnceleme ve Araştırma Bürosu


İKİNCİ BASKININ ÖNSÖZÜ


Hamd, âlemlerin Rabbi Allah'adır. Nebilerin ve rasûllerin efendisine de salât ve selâm olsun.

Bu, çağdaş dinler ve mezhepleri basit bir dille anlatan ansiklopedimizin ikinci baskısıdır. Birinci baskı birkaç gün içerisinde tükendi. "Uluslararası İslâm Gençliği Meclisi"nde, bize ardı arkasına ulaşan ve kendilerine ansik­lopedi göndermemizi isteyen talepleri karşılayamadık. Yapılacak en iyi işin, bu ansiklopedideki bilgileri dikkatle ve acele etmeden incelemek, diğer mez­hep ve akımlardan eklemeyi istediklerimizi eklemek ve istenilen bilgilere en kolay yolla ulaşmayı kolaylaştıracak geniş indeksler yapmak için uzun süre beklememek gerektiğini gördük.

Ansiklopedinin ilk baskısındaki haliyle kaldığını görecek okuyucuları­mızdan özür dileriz. Çünkü bizler, sadece yeri değişmiş belirgin kişiler hak­kındaki bazı bilgileri düzeltmekle yetindik ve birinci baskıdaki baskı hataları­nı tashih ettik. Bununla birlikte hâlâ bu alanda var olan bazı akım ve örgütler ile ilgili elimize geçen diğer bilgileri de eklemeye dair verdiğimiz sözün ar­kasındayız, bu kararlılığımızı sürdürüyoruz. Gelecek baskılarda bunların yer alması da elbette ki faydalı olacaktır.

Bu münasebetle ansiklopediyi okuyup aradıklarını bulan ve bu bilgilere kolay bir şekilde ulaşma imkânı sağlayan meclisimize teşekkürlerini sunan kimselere de takdir ve teşekkürlerimizi ifade etmek isteriz. Aynı şekilde bazı eksiklikleri tamamlamak, not düşmek ya da tenkit etmek için düşünce ve mü­lahazalarını bizlere ulaştıranlara da teşekkür ederiz. -Allah'ın izniyle- bunlara gereken önem verilecektir. Bu kişilere, samimiyetle takdirlerimizi sunar, bol bol dualarımızı gönderir ve Yüce Allah'tan ecirlerinin verilmesini niyaz ederiz.

Amacımıza ulaştıracak olan Allah'tır. Dosdoğru yola ileten de ancak O'dur.

Dr. Mâni' b. Hammâd el-Cuhenî Uluslararası İslâm Gençliği Meclisi Genel Sekreteri


DÖRDÜNCÜ BASKININ ÖNSÖZÜ


İnsanı yaratan, ona beyanı öğreten, bilgilerini yazması ve bunun sonu­cunda da bu bilgilerini çağlar boyunca muhafaza edebilmesi için ona kalemi öğreten Allah'a hamd olsun. Salât ve selâm da Hz. Muhammed'e, onun Ehl-i Beyti'ne ve bütün ashabına olsun.

Çağdaş Dinler, Mezhepler ve Düşünceler Ansiklopedisi'nin birkaç ay ön­cesinde okuyuculara sunulan üçüncü baskısı da beklediğimizden çok daha hızlı bir şekilde tükenmiş bulunmaktadır. Bu ansiklopediye gösterilen ilgi daha çok çaba ve gayret göstermemizin teşvikçisi ve onun dinamik gücü ol­muştur. Ansiklopedinin bu şekilde güzel bir kabul ile karşılanması; kullanıl­ması kolay, bilgileri sağlam belgelere dayalı, inceleyenlerin beklentilerine cevap veren, başvuranların isteklerini en kolay yolla ve en akıcı ifadelerle en doğru ve incelikli bilgilerle karşılayabilen bir ansiklopedi olmasından dola­yıdır. Bunu yaparken de Allah'ın insanlar için beğenip seçtiği, onların fayda­sına kemâle erdirip tamamlamış olduğu değer ve ilkeler ile doğruyu aramaya çalışması, nezahet ile bezeyip sunduğu din, mezhep ve görüşler hakkında her türlü olumsuz etkiden soyutlanarak onları çirkin bir şekilde göstermemesi, onlara karşı hücum hamleleri ile konuyu ele almamış olması ve adalet ve insaf ölçüleri içerisinde Yüce Allah'ın Bir topluluğa olan kininiz sizi adaletsiz­liğe sürüklemesin. Adaletli olun. Bu, takvaya daha yakın olandır" (Mâide 5/8) buyruğuna sıkı sıkıya bağlı kalmış olmasıdır.

Bizler, eksikliğimizin farkında olup bu eksikliği itiraf etmekle birlikte bu ansiklopedide mükemmele ulaşmayı, ona doğru koşmayı ve ona yaklaşmak için de kesintisiz ve sürekli çalışmayı şiddetle arzu etmekteyiz. İşte bizler,» ısrarlara yenik düşüp isteklere boyun eğmenin dışında çaremiz tükenmişken bu ansiklopediyi okuyuculara dördüncü baskısı ile sunmak durumundayız. Bu istekleri kabul ettik ve bu ansiklopediyi üçüncü baskıda çıkmış olduğu genel şekliyle sunduk. Bununla birlikte yapılması gereken tashihlerle, zorunlu bazı düzeltmeleri ilave ettik. Ayrıca bilimsel dikkatin ve uluslararası alanda orta­ya çıkan gelişmelerin gerektirdiği düzeltmeleri bizlere yazanların ya da yeni bilgiler göndererek bizi destekleyenlerin isteklerini yerine getirmek için de ilavelerde bulunduk. Yahudilik bölümünü yeniden yazdık. Nurculuk madde­sini genişlettik. On iki İmam ve Zeydiyye Şiası ile ilgili bazı hususları tashih ettik. Diobendiliği ve diğer bazı hususları yeniden ele aldık.

Gerekli düzeltmeler ve görebildiğimiz veya bize ulaşan ilave bilgiler birikinceye kadar bu baskıyı geciktirmeyi tercih ederdik; fakat ansiklopedinin tü­kenmesinden sonra yapılan ısrarlı talepler bizleri bu baskıyı daha erken yap­maya sevk etti. Bizim için şimdiye kadar mümkün olan ilave ve düzeltmeleri de eklemek suretiyle bunu yaptık. Bununla birlikte değerli okuyucularımızın arzu ettiklerini, aradıklarını ve gerek duyduklarını ansiklopedinin bu yeni baskısında bulacaklarını ümit ediyoruz. Aynı şekilde aralarında tamamlan­ması gereken bir eksiklik, kapatılması gereken bir boşluk, dikkat çekilmeyi gerektiren bir yanılgı veya yeniden gözden geçirilmesi gereken bir düşünce vs. "tespit eden herkesin, lehimize ve aleyhimize olacak şeyleri bizlere yaz­masını istiyoruz. Çünkü biz bunu sevinçle ve gönül rızasıyla karşılayacağız. Bundan sonraki baskılarda geniş yerimiz olacaktır. Her zaman için amacımız hak, doğru ve güvenilirliktir.

Bu vesile ile bize tenkitlerini yazan kardeşlerimize teşekkürlerimizi su­nuyoruz. Onların mülahazalarından yararlandık, düşüncelerinden destek al­dık. Allah onlara en hayırlı şekliyle karşılık versin. Bize Hakk'a hizmet etme imkânını vermesini, bizi doğruya ulaşma başarısına erdirmesini, bu ameli ka­bul etmesini ve bunu hasenatımızın kefesine koymasını Yüce Allah'tan niyaz ederiz.

Şüphesiz ki O, (duaları) işitendir, kabul edendir.

Dr. Mâni* b. Hammâd el-Cuhenî Uluslararası İslâm Gençliği Meclisi Genel Sekreteri 
Diğer Özellikler
Stok Kodu9786054486472
MarkaBeka Yayınları
Stok DurumuVar
9786054486472
En yeni ürünler
Güvenli teslimat
Kampanyalı ürünler
Piyasadaki en iyi fiyat

PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.