El İhtiyar Tercümesi, 4 Cilt Set Ravza

Fiyat:
2.000,00 TL
İndirimli Fiyat (%56) :
880,00 TL
Kazancınız 1.120,00 TL
Havale / EFT:
853,60 TL
246,40 TL'den başlayan taksit seçenekleri için tıklayın.
Aynı Gün Kargo

Kitap              El İhtiyar Tercümesi
Yazar             Abdullah b. Mahmud b. Mevdud el-Mavsili
Tercüme         Mehmet Keskin
Yayınevi         Ravza Yayınları
Kağıt - Cilt      Ivory kağıt - 4 Lüks Cilt
Sayfa - Ebat   1.907 Sayfa - 17x24 cm
Yayın Yılı        Yeni Baskı


 
Ravza yayınevi, Abdullah b. Mahmud b. Mevdud el-Mavsili tarafından yazılan El İhtiyar Tercümesi adlı kitabı incelemektesiniz.
4 cilt El İhtiyar Tercümesi kitabı hakkında yorumları oku yup kitabın konusu, özeti, fiyatı, satış şartlarıbilgiyi geniş bir şekilde edinebilirsiniz.
 
Yaratan Rabbinin adıyla oku . O, insanı " alak " dan yarattı. Oku, Senin Rabbin en cömert olandır.  Alak 1-2  EL- İHTİYAR TERCÜMESİ
 
SUNUŞ

Bismillahirrahmanirrahim

Bizleri İslam ile şereflendiren Rabbimize sonsuz had ve senalar olsun. Biz­ler için örnek ve önder olarak içimizden seçip gönderdiği, âlemlerin efendisi olan Resulüne, onun tertemiz ehl-i beytine ve tüm ashabına salat ve selam olsun.

Müslüman olan bir kimse, dinini yaşamak için fıkha muhtaçtır ve fıkıh hayatın her alanını kapsar. Bunun için fıkıh: "Kişinin leh ve aleyhindeki hü­kümleri bilmesidir" şekilde tarif edilmiştir.

Din hususunda Resûlullah (s.a.v.)'den başka kimsenin ilmi bir delile da­yanmadan söz söyleme hakkı yoktur. Fıkıh, âlimlerin kendilerine ait kanaat­leri değil, kitap ve sünnete dayanarak çıkardıkları sonuçlardır. Zira müctehid imamlara dahi şer'i bir delile dayanmadan herhangi bir konuda hüküm verme yetkisi tanınmamıştır. Bunun için İslam fıkhı âlimlerin kendi görüşleri değil, şer'i delillerin değerlendirilmesi neticesi olarak ortaya çıkmış hükümlerdir.

Allah Teâlâ'nın imtihan için koyduğu emir ve nehiylerin tamamına teklif denilir ve fıkhın konusu, insanın bu tekliflere muhatap (mükellef) olarak or­taya çıkan fiilidir. İnsanın lehindeki ve aleyhindeki bütün haklarını delillere dayanarak çıkarmak fukahanın görevidir. İşte bugün bizim farz, vacip, sünnet, müstehab, mübah, haram, mekruh ve müfsid diye tanımladığımız şey budur.

İslam fukahası, şer'i deliller vasıtasıyla dinle alakalı ne kadar mesele varsa tamamını inceleyip konularına göre tasnif etmişlerdir. Dini hükümler konu­sunda bir boşluk, bir belirsizlik bırakmamışlardır. Tabii bazı ihtilaflı mesele­ler vardır. Ama Ehli Sünnet fıkıh mezheplerinin ve müctehid imamların her birisinin ihtilaf ettikleri konuda dayandıkları şer'i delilleri vardır. Zaten fıkıh kitaplarımız bu ihtilaflarla birlikte kaleme alınmıştır.

Bunun için fıkıh ilmi çok önemlidir. Fıkhı bilmeyen dinini yaşayamaz. Dinini yaşayamadığı gibi birilerinin elinde oyuncak olur. İyi niyetini, ihlası­
nı, dini daha iyi yaşama gayretini, servetini art niyetli kişi ve gruplar sömü­rün Fıkhı bilmeyen, fıkıh okumayan kişiler doğru yoldan saptıkları gibi, fıkha ehemmiyet vermeyen cemaatler de saparlar. Fıkıhla uğraşmak aynı zamanda çok faziletli bir ameldir. Nitekim Resulullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: "Allah, kimin için hayır dilerse, onu dinde fakîh (dini hükümlerin inceliğini kavrayan bilgin) kılar" (Buhâri, İlim, 10).

Dini hayatı tahrif etmek isteyenlerin önündeki büyük engel fıkıhtır. Zira bu insanlar fıkıh kitaplarında kullanılan net ifadeleri eğip bükememektedirler. Bunun için İslam fukahasını ve İslam fıkhını itibarsızlaştırmaya gayret göster­mektedirler. Gerçek âlimlerin aramızdan bir, bir ayrıldığı günümüzde sağlam durabilmek ancak kadim fıkıh kitaplarımıza sahip çıkmakla mümkün olacak­tır.

Elinizdeki Kitap Hanefi mezhebinin temel dört temel metninden birisi olan "el Muhtar li'l Fetva" isimli eserin yine müellif tarafından yazılan "El İhtiyar li Talili'l Muhtar" isimli şerhidir. Bu çok önemli eseri fıkıh alanında gerçek­ten söz sahibi olan muhterem Mehmet Keskin Hoca efendinin tercümesi ile sizlere sunuyoruz. Rabbim cümlemizi fıkıhla amel edenlerden eylesin.

10 Cemaziyelevvel 1440
16 Ocak 2019
Ravza Yayınları

 
 
       YAYINCININ ÖNSÖZÜ
 
 Değerli okuyucu; genç ve kararlı bir yayınevi olarak bugün karşınıza çok kıymettar bir eserle çıkmış olmanın sürûru içinde bulunuyoruz. El İhtiyar ayarında bir eser her zaman telif edilemediği gibi, her zaman tercüme de edilemez. Kıymetini anlatmaya kelimeler yetmeyen bu eser, tarafımızdan Türkçe'ye kazandırılmış olarak elinizde bulunuyor.

Şunun idraki içindeyiz; bu eserin yazıldığı zamanla bu gün arasında küçümsenemeyecek bir zaman ve mes'ele farklılığı vardır. Bunu hiç bir şekilde göz ardı etmek mümkün değildir. Ancak yayınevi olarak bu eksiği de telâfi yoluna giderek; zamanımızda telif edilmiş, tutulmuş ve beğenilmiş, güvenilir eserlerden yararlanıp; yeri geldikçe günümüz mes'elelerini de bu değerli esere -dipnot olarak- almış bulunuyoruz.

Böylece çok sağlam bir klasik eserle, zamanın ihtiyaçlarına cevap verecek maddeler de bir araya gelmiş ve eserin kıymeti daha da artmıştır. Esasen şunu da kabul etmek gerekir ki; fıkhın her mevzuunda yeni şeyler söylemeğe zaten lüzum yoktur, olmayacaktır da... Olması gerekenler de, çok fazla teferruata dalmadan burada nakledilmişlerdir.

Ayrıca eserden faydalanma kolaylığı ve dikkat çekmesi gereken mes'elelere rahat ulaşılabilmesi için, kelimelerinin baş harfleri büyük ve sonlarında iki noktalı olarak (:) ilâve ara başlıklar konmuş; böylece aranan ve çok sorulan mevzulara fihristten de bakılarak kolayca bulunması temin edilmiş bulunmaktadır. Nitekim bu haliyle de eser, başka çalışmalara örnek olacak bir mâhiyet arzeder.
 
Bu eser; her hangi bir sebeple dini bilgiler elde etmek isteyenlerle, çeşitli ilim dallarında çalışan tarihçiler, araştırmacılar, öğrenciler ve sosyoloji ile uğraşanlar için de esaslı bir kaynak durumundadır.

Gayret bizden, tevfik Allah (cc) dandır.

 
 
     KİTABIN MÜELLİFİ HAKKINDA BİLGİ
 
Nesebi ve doğumu:

İmam Abdullah b. Mahmûd b. Mevdûd b. Mahmûd ebu'l- Fadl Mecdüddin el- Mavsılî H. 599'da Musul'da doğmuştur.
 
Hocaları:
İlk olarak babası Şeyh Mahmûd'dan ders aldı. Sonra Şam'a gitti. Orada Cemaleddin el- Husayrî'den ders aldı.
 
Âlimler arasındaki yeri:
 
Usül-i fıkıhve fürû-i fıkıhda kendi asrında tek adamdı. Nassların hepsi ezberinde olduğu ve tatbikat durumlarını gayet iyi bildiği için, fetva verme zamanında onlara müracaat etmeğe ihtiyaç duymazdı.  el ihtiyar tercümesi
 
Eserleri:

El- Muhtar li'l- Fetva: Bu eserini gençliğinin ilk zamanlarında kaleme aldı. Sonra bunu şerh ederek, adını "El- İhtiyar" koydu. Muhtar adlı eseri sonradan gelen ilim adamlarının güvenini kazanan dört metin (el- mütunü'l- erbaa) dan biri olmuştur ki, bu dört eser şunlardır:

1-  El-Vikaye
2-  Mecma'ü'l- Bahreyn
3-  El- muhtar
4-  Kenzü'd- Dekâik
 
İlmî derecesi:
 
Mavsılî, zayıf ile kuvvetliyi, râcih ile mercûhu ayırdetmeye muktedir olan mukallidler tabakasındandır.
 
Yaptığı vazifeler ve ölümü:
 
Kûfe'de kadılığa tayin edildi, sonra azledildi ve Bağdada gitti; orada Ebû Hanîfe meşhedinde ders verdi. Hicrî 683 senesinde 19 Muharrem cumartesi günü vefat edinceye dek, ders ve fetva vermeye devam etti. (Şanı yüce olan Allah (cc) ona rahmet eylesin ve bizleri de onun eserinden yararlandırsın) Amin...
 
  Bismillahirrahmanirrahim

Bol nimetlerine karşılık Allah (cc) a hamd olsun. Nimetlerinin büyüklüğüne karşı O'na hamd, imtihanlarının güzelliğinden dolayı O'na şükrediyorum. O'ndan başka ilâh bulunmadığına şehâdet ediyor ve bu şehâdetimi O'nun huzuruna varacağım gün için bir hazırlık yapıyorum.
  
Muhammed'in; O'nun kulu, elçisi, elçilerinin efendisi ve son peygamberi olduğuna şehâdet ediyorum. Allah (cc) in salât ü selâmı ona, aile efradına, ashabına ve seçkin dostlarına olsun.

Beni onun sünnetinin yollarına uyan ve ardınca gidenlerden eylesin. Dininin yolunda yürüyenlerden ve bu Dinin ırmağından kana kana içirdiklerinden kılan Allah (cc) a, nimetlerine ve bağışlarına gark olan insanların hamdi gibi hamdederim.
 
Asıl mes'eleye gelince; benden İmam-ı Azam Ebû Hanîfe (Allah (cc) ondan razı olsun ve onu hoşnut kılsın) nin mezhebi üzerine muhtasar bir eser meydana getirmemi ve bu eserde Ebû Hanîfe'nin fetvalarına dayanmamı ve sadece onun mezhebine bağlı kalmamı isteyenlerin bu isteklerine cevap vermem gerekiyordu. Böylece onların arzularına uygun olarak bu muhtasar eseri meydana getirdim. Adını da, "El- Muhtar li'l- Fetva" koydum; zira onu fakihlerin çoğu seçip beğenmiştir.
 
Fıkıhçılardan bir topluluk bunu ezberleyip, eser meşhur olunca ve aralarında şanı yayılıp etrafa ün saldığında, bazı samimi dostlarımın çocukları, faidesinin çok ve umumi olması için; diğer fakihlerin de mezheblerinin bilinmesine vesile olabilecek şekilde, bu esere bir takım rumuzları koymamı benden istediler; ben de o isteklerini kabul ettim: Allah (cc) dan yardım isteyip, O'na güvenip dayandıkdan, istihareye yattıkdan ve işimi O'na havale ettikden sonra bu arzuyu yerine getirmeye koyuldum.

Her fıkıhçının isminin hece harflerinden o ismi gösteren bir harf koydum ki; bunlar da şunlardır: (İmam Ebû Yûsuf): (S), (İmam Muhammed): (M), Her ikisi için: (SM), (İmam Züfer): (Z), ve (İmam Şâfıî): (F).1  Ancak biz, okuyucuya kolaylık  olması için isimleri aynen yazarak gösterdik, rumuz kullanmadık. Eserde bold (kaim ve siyah) olan yazılar, El- Muhtar kitabının metni olup, normal yazılar ise El İhtiyar'a aittir. (Yayıncı). El ihtiyar tercümesi 4 cilt
 
Noksanlıklardan münezzeh olan Yüce Allah (cc) dan bu eseri tamamlamaya beni muvaffak kılmasını ve neticeyi benim için mutlulukla getirmesini diliyorum. Gerçekten Allah (cc) buna Kadîr ve bu hususda bana yardımcıdır. O bana kâfidir, O ne güzel Vekîl'dir.  El ihtiyar Hanefi fıkhı 4 cilt
 
Bismillahirrahmanirrahim
 
Bizler için dimdik ayakda duran bir Din teşrî' buyuran, bizleri dosdoğru hakikat yoluna ileten ve bizleri bu yolun muallimleri ve talebeleri kılan Allah (cc) a hamd olsun.

Rahmet ve lûtfunun, bağış ve rızıklarının kapsayıcı gölgesine girenlerin hamdıyla O'na hamdediyorum. O'ndan başka ilâh bulunmadığına, bir olduğuna ve ortağı olmadığına şehâdet ederim. Nimetinin bolluğunu daha da artırıcı, kerem ve cömertliğini daha da fazlalaştırıcı bir şehâdetle buna şehâdet ederim.

Daha önce izmihlale uğramış olan hakkı, peygamber olarak gönderilişiyle toparlayan, daha evvel kuvvetlenmiş olan bâtıl erbabını peygamberliğiyle çevresinden söküp atan Muhammed (sas) in de O'nun kulu ve elçisi olduğuna şehâdet ederim. Allah (cc) ın salât ü selâmı onun, aile efradının, ashabının, sünnetine uyan ve doğru yoluna giren tâbilerinin üzerine olsun...

Bundan sonra diyeceğim şu ki; arkadaşlarımdan ilim tahsiline yeni başlayanlar için, gençliğimin ilk zamanlarında fıkıh hakkında muhtasar bir kitap derledim. Adını da; "El- Muhtar li'l- Fetva" koydum. Bu eserimde İmam ebû Hanîfe (ra) nin kavillerini seçip topladım: Çünkü en evvel gelen ve evlâ olan odur. Bu kitap ilim adamlarının ellerinde dolaşmaya başlayınca, fakihlerin bir kısmı bu eserle meşgul oldu ve buna bir şerh yazmamı; onda, meselelerin illet ve mânalarını göstermemi, suretlerini açıklamamı ve esaslarına dikkat çekmemi, kendilerine ihtiyaç duyulan ve nakilde kendilerine dayanılan fer'î konuları zikretmemi... ve orada arkadaşlarımız arasında geçen ihtilâfları nakletmemi, adaletten şaşmadan, öz olarak bunları sebep ve neticelere bağlamamı benden istediler.
                                                            
Bu hususda bana Allah (cc) dan haber ilham olunması gayesiyle istihareye yattım, işimi O'na havale ettim. Allah (cc) dan yardım dileyerek, O'na güvenip bağlanarak bu işe koyuldum. Şerhin adını "El İhtiyar li- Talili'l- Muhtar" koydum.

Çoğunluğu zor duruma sokan, halledilmesi zor olup, umumî belvâ haline gelen mes'eleleri ve fetva bakımından kendilerine ihtiyaç duyulan rivayetleri bu kitapta çoğalttım. Fıkıh tahsiline ilk başlayanların bu kitaba çok ihtiyaçları olduğu gibi, bu ilimde son merhalelere ulaşanlar da bundan müstağni değillerdir.
 
Noksanlıklardan yüce olan Allah (cc) dan; eseri tamamlamaya ve bu hususda isabetli bir iş yapmaya beni muvaffak kılmasını, tevbe ve bağışlamayı bana nasib etmesini niyaz ediyorum. Şüphesiz O buna Kadîr'dir, duama karşılık vermeye ehîldir. O bana Kâfî'dir, O ne güzel Vekîl'dir. O ne güzel Mevlâ, ne güzel yardımcıdır.
  
   
 
Hikmet Neşriyat İslam Fıkhı El ihtiyar tercümesi 4 cilt kitabı nın tanıtımı sona erdi.
Diğer Özellikler
Stok Kodu9786057577320
MarkaRavza Yayınları
Stok DurumuVar
9786057577320

İlginizi Çekebilecek Diğer Ürünler

En yeni ürünler
Güvenli teslimat
Kampanyalı ürünler
Piyasadaki en iyi fiyat

PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.