Kelime İndeksi ENVAR

Fiyat:
336,00 TL
İndirimli Fiyat (%33) :
225,00 TL
Kazancınız 111,00 TL
Havale / EFT:
218,25 TL
63,00 TL'den başlayan taksit seçenekleri için tıklayın.
Aynı Gün Kargo

Kitap              Kelime İndeksi
Yazar             Heyet
Yayınevi         Envar Neşriyat  
Kağıt  Cilt       Sarı Şamua Kağıt    -  Ciltli
Sayfa  Ebat    977 sayfa  -  18x24.5 cmEnvar Neşriyat , Heyet tarafından yazılan Kelime İndeksi adlı kitabı incelemektesiniz.  
Kelime İndeksi kitabı hakkında yorumları okuyup kitabın konusu, özeti, fiyatı, satış şartları bilgiyi aşağıda geniş bir şekilde edinebilirsiniz.

Yaratan Rabbinin adıyla  oku !  O, insanı " alak " dan yarattı. Oku ! Senin Rabbin en cömert olandır.  Alak 1-2


TAKDİM


Malûm olduğu üzere, şimdiye kadar devam edegelen Nur neşriyatı aynen Hazret-i Üstadımızın bizzat himmet ve tasarrufu, tanzim ve tertibi üzere olmuştur. Ve bugünkü dahil ve hâriçteki büyük inkişafı netice vermiştir.

Yeni nesillerden ve bazı mektebli gençlerden ihtiyaç anında bir me­seleyi bulmak ve bakmak için alfabetik bir indeks isteği müşahede olun­muştur. Vakıa Hz. Üstadımızın te'lif ve neşrettiği Fihrist Risalesi, bu gibi ihtiyaç ve arzulara cevab vermekle o nevi ihtiyacı karşılamaktadır. Ancak bu fihriste, Risale-i Nur'un mes'elelerini çabuk bulmak maksadından daha çok, risalelerin muhtevasını ve ehemmiyetini nazara veren bir tarzda yazılmıştır. Meselâ: Barla Lahikası'nda mezkûr fihriste hakkında şu ifadeler var:

«Fihriste-i Gül-deste: Fihriste namı altındaki bütün risalelerde yazılı olduğu tarzda değildir. Tamamen hususiyet göstermektedir. Sözler'in ve Mektublar'in bir hülâsat-ül hülâsası denecek vaziyettedir.» (B: 154)

«Bu Risale Fihristesi, hakikaten menba'-ı nur ve mecma'-ı hakikat­tir. Elhak Nur fihristeleridir. Şöyle söyleyebilirim ki: Otuzüç Söz, Otuzüç Mektub'un herbiri, feyezanda olan birer menba-ı nur-u hakikat ve gülis-tan-ı bağ-ı cinandır. Binaenaleyh bu müteaddid güller bağının her biri­sinden müteaddid güller koparıp, dört kısım üzerine güller demeti yapıl­mış gibi, vücuda getirilmiş bir eser-i cihankıymet olduğuna kanaat ettim.

Bu Fihristeleri okumak; herhalde ve behemehal Söz ve Mektublar ri­sale-i şerifenizi görmek, okumak, yazmak için insanı iştiyak ve gayrete sevk ediyor ve şiddetli kamçılıyor.

Şurasını da arz etmek isterim ki: Sabri Efendi kardeşimin ilhahı ve zât-ı üstadanelerinin ilhamı ile Fihristelerin te'lifi, çok musîb ve hayırlı hem hadsiz hakikatlere anahtar olmuştur.» (B: 156)

«Bu kerre bir kıt'a lütufname-i fâzılane-i mergubeleriyle tereşşuhat-ı Kitab-ı Mübin'in bir zübdesi bulunan, Fihriste-i Mübin'in Dördüncü Kısmını, Süleyman Efendi kardeşimiz yediyle aldım, okudum. Müellifine, kâtibine, naşirine, hadimlerine binler dualar ettim. Hakikaten vakt-i kı­raatim olan iki saat zarfında, Risalât-ün Nur ve Mektubat-ün Nur'un kâffesini icmalen okumuş kadar mütelezziz ve müstefid oldum. Ve şöyle dedim: Lütufname-i keremkârîlerinde işaret buyurulduğu üzere, dört nüsha değil, belki birkaç ay, her vazifeye tercihan fihristeyi teksir ve neşre sa'y etmeliyiz.

Madem ki, gayemiz neşr-i envar-ı hakaik-i Kur'andır. Bu mübarek ve kıymetdar eser-i giranbaha ise hakaik-i Kur aniyenin hülâsası ve züb­desi ve tabiri caiz ise, tam bir pişdarıdır. Miftah-ün nusret ve mirkat-ül fütuhtur.» (B: 193)
«Sözlerin ve Mektubat' in ve Pencereler' in fihristesi o kadar güzel olmuş ki, bir defa sathî bir nazar atfeden kimse, Risalet-ün Nur eczaları­nın kıymet ve ehemmiyeti hakkında yek nazarda bir fikir edinebilir. Bu fihriste umum risalelere bedeldir. Hiçbir müellif, yazmış olduğu yüzyirmi kadar kitabının, her birisinin hülâsa-i mealinden ve bilhassa metnindeki âyâtı, birer birer münasib ve manidar bir tarzda ta'dad etmek suretiyle risalelerin gayatından ve mahiyetinden bahsetmek şartıyla böyle ehem­miyetli dört risaleyi vücuda getiremez. Fihriste' nin bariz bir vasfı daha var ki, o da kendi ihtiyarınızla olmayıp, sünuhat-ı kalbiye ile olduğunu isbat ediyor. Biz bu halleri gördükçe, sizin gibi bir üstada nâiliyetimizden dolayı Rabbimize çok şükür etmekteyiz.» (B: 195)

«Fihriste Risalesi gösteriyor ki; Risale-i Nur'un her bir cüzü, bir âyet-i Kur' aniy enin hakikatini tefsir eder ve hususan erkân-ı imaniyeye dair âyetleri öyle vuzuhla tefsir eder ki, Avrupa feylesoflarının bin sene­den beri Kur' an aleyhinde hazırladıkları hücum plânlarını ve esaslarını bozuyor.» (T: 223)

Yukarıdaki nakillerde görüldüğü üzere; mezkûr Fihrist Risalesi, Risale-i Nur'un çeşitli meziyetlerinden birisi olan irşad ve tefeyyüz kitabı olmak cihetiyle yazılmıştır. Demek oluyor ki Risale-i Nur'da; ihtiyaç anında istenen bir mes'eleyi bulmak ve bakmak için ele alınan müracaat kitabları gibi, alfabetik fihrist veya indeksle çalışılması esas teşkil etmi­yor. Belki Risale-i Nur'u bir mürşidin irşadını alırcasına dikkatli, devamlı ve teslimiyetle okumak veya dinlemek, Risale-i Nur'un değişmez bir düsturu ve Nur tahsilinin temelidir. Ancak gelişen cemiyetlerin seri-üs seyr olan hayatında Risale-i Nur'un cevab verdiği pek çok mes'elelerin hemen görülüp ortaya konması ihtiyacı da giderek artmış ve artıyor. Bu itibarla alfabetik fihrist ve indekslere olan ihtiyaç da cevaplandırılmalıdır. Ortaya konulan bu alfabetik indeksimizin böyle bir ihtiyaca cevap olacağını ümid ederiz.

Bu indekste Risale-i Nur'da geçen her türlü isimler, mefhumlar, ke­limeler, tabirler ve terkibler, tercihen alınarak alfabetik sıraya dizildi ve bu kelimelerin sonuna, alınan kitabın kısaltılmış işareti, sayfa ve paragraf numarası konuldu. Sıraya dizilen aynı kelime dizisinin ekseriyetle birinci kelimesinin yanında, manaca alâkalı görülen kelimelere de atıflar yapıldı. Böylece incelemenin daha geniş yapılması imkânı sağlandı.

Bu çalışmamızın, rıza-yı İlahî'ye muvafık amellere vesile ve istifa­deye medar olması temennisiyle... ( kelime indeksi kitap , indeks oku , fihrist kitabı, envar yayınları , envar neşriyat , ucuz risalei nur )

 LÜZUMLU   BİLGİLER
 
1- Risale-i Nur Külliyatı'ndaki kelimeler tercihli olarak bu indekse alınmış ve külliyatta bulunduğu yeri, sahife ve paragraf olarak gösterilmiştir. Verilen sahife numaraları, rumuzlar listesinde kaç sahifelik oldukları gösterilen baskılara aittir. Yalnız bazı sahifelerde arabî ibareler veya başlıklar veya nazım, şiir gibi normal paragraf numaralandırmasında zorluk getiren durumlardan dolayı; verilen paragraf numaralarında, kullanıcı ile tam mutabakat sağlayamadıysak şimdiden özür dileriz.

2- Külliyatta bazı risaleler veya kısımlar, muhtelif yerlerde mükerrer olarak bulunmaktadır. İndeks'te ise, sadece bulunduğu bir yer kaydedilmiş ve (bazı is­tisnalar hâriç) mükerrer yerleri gösterilmemiştir.

3-  İndekse alınan kelimeler, alfabetik sırada dizilmişlerdir. Yalnız, rakamlar ve rakamla başlayan kelimeler, alfabetik sıralamaya dâhil edilmeyip, en başa konulmuşlar ve kendi aralarında küçük rakamdan büyük rakama doğru sırala­maya tabi tutulmuşlardır.

4-  Kelimeler sıralanırken önce sade haliyle bulunduğu kelime ve kelime grupları, sonra terkibli hali (tamlama şekli), daha sonra da o kelimeye bitişen ta­kılanyla olan durumları sıralanmıştır.

Meselâ:
"Nur" kelimesini ele alalım. Önce "nur âlemi", "nur aradım", "nur çıka­cak", "nur unsuru", "nur ve zulmet" kelimeleri sıralanmıştır. Bunlardan sonra "nur" kelimesinin terkibli durumları, yani "nur-u azam", "nur-u hayat", "nur-u iman", "nur-u kabir", "nur-u Kur'an" gibi kelimeler sıralanmıştır. Bunlardan sonra da "nur" kelimesine bitişen takılarla ortaya çıkan "nurcu", "nurdur", "nurlar", "nurlu" gibi kelimeler sıralanmışlardır.

5-  Bilhassa mevzu araştırmalarında kolaylık sağlaması gayesiyle; kelime­lerin takılanyla olan bütünlüğünü bozmamak için, alfabetik sıralamada araya girmesi gereken başka bir kelime, süregelen kelimenin takılarıyla beraber son bulduğu yere konulmuştur. Alfabetik sıralamada tam yerinde bulamadığınız ke­limeler için, biraz daha aşağısına bakınız.  

 Envar Neşriyat Kelime İndeksi adlı kitabı incele diniz.

 
Diğer Özellikler
Stok KoduEnv Kel İnd 1
MarkaEnvar Neşriyat
Stok DurumuVar
En yeni ürünler
Güvenli teslimat
Kampanyalı ürünler
Piyasadaki en iyi fiyat

PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.