Lemalar, Çanta Boy, Termo Söz Basım

Fiyat:
620,00 TL
İndirimli Fiyat (%41,1) :
365,00 TL
Kazancınız 255,00 TL
Havale / EFT:
357,70 TL
102,20 TL'den başlayan taksit seçenekleri için tıklayın.
Aynı Gün Kargo

Kitap            Lemalar Lugatlı, Termo
Yazar           Bediüzzaman Said Nursi
Yayınevi       Nesil - Söz Basım Yayın 
Kağıt  Cilt     Ivory Kağıt   - Termo Deri Ciltli
Sayfa  Ebat  768 sayfa - 14,5x21 cm  ÇANTA BOY
Yayın Yılı      201 9- Lugatçeli - Ayet Hadis Mealli, İndeksliNesil Yayınları  Söz Basım Yayın, Bediüzzaman Said Nursi tarafından yazılan Lemalar adlı kitabı incelemektesiniz.
Termo Deri Lugatçeli Lemalar kitabı hakkında yorumları oku yup kitabın konusu, özeti, fiyatı, satış şartları bilgiyi geniş bir şekilde edinebilirsiniz

Yaratan Rabbinin adıyla oku . O, insanı " alak " dan yarattı. Oku, Senin Rabbin en cömert olandır.  Alak 1-2

 
  TAKDİM
 
Risale-i Nur, Kur’an ayetlerini mana yönünden açıklamasıyla tefsir ilmi içinde değerlendirilirken; zamanın inanç ve ahlak gibi problemleri tartışması açısından de kelam ilmi çerçevesinde değerlendirilmektedir. Müellifin kendisi bu iki hususu risalelerinde belirtmiştir.
Risale-i Nur, konuları ele alış tarzı, muhtevasındaki derinliği ve kapsamlılığı birçok kesimin yoğun ilgisini çekmiştir. Bir yandan yurt içinde ve dışında çeşitli halk kesimleri tarafından okunmakta ve diğer yandan hakkında uluslar arası sempozyumlar düzenlenmekte ve birçok akademik makale ve tezlere konu olmaktadır.

Mesela bunlar arasında çağdaş düşünürlerken Faslı Prof. Dr. Taha Abdurrahman, Risale-i Nur’un düşünce dünyasında yaptığı büyük devrimde söz ederken, onun diğer yönlerinin yanında bu yönünün de kayda değer olduğunu dikkat çekmektedir.

“Alman filozofu Kant ve takipçileri, her şeyin merkezine aklı aldılar ve sadace aklın ürünü olan hususları itibar ettiler. Hatta bu hususta öyle ileri gittiler ki, İncil ve Kur’an gibi semavi kitapları ve temsil ettikleri dinleri de aklın etrafında dönen diğer eşya arasına katarak, akli sistem içinde onlara bir tanım getirdiler. Yani, tıpkı eski insanların dünyayı sabit sanıp güneşin de onun etrafında döndüğünü tevehhüm ettikleri gibi, aklı sabit kabul ederek semavi kitap ve dinleri etrafında gezdirdiler.
 
“İşte Bediüzzaman, Risale-i Nur’la düşünce dünyasında bu gidişatı olması gereken mecraya çevirdi—tıpkı ilim dünyasında Kopernik’in yaptığı gibi. Nasıl ki Kopernik, “Dünyanın sabit, güneşin onun etrafında döndüğü şeklindeki eski görüşü ortadan kaldırıp; onun yerine, güneşi Sabit, dünyanın hem kendi etrafında, hem güneşin etrafında döndüğünü” ispat etti; Bediüzzaman da Risale-i Nur’la düşünce dünyasında buna benzer bir inkılap gerçekleştirdi: “İnsanın düşünce dünyasına sabit olamaz, her şeyi kendi etrafında döndürmeye gücü yetemez. Asıl sabit olan ve merkezde bulunan vahiy güneşidir. İnsanın düşünce dünyası hem kendi ekseni etrafında döner, hem de vahiy güneşinin etrafında döner” diyerek insan düşüncesinin alması gereken asıl yerini tespit etmiş, aklı yalnızlık ve karanlıktan kurtararak aydınlatmış ve rahatlatmıştır.”
 
Risale-i Nur, bir Kur’an tefsiri olması itibariyle, aklın yanı sıra, kalb, ruh ve diğer bütün duygulara da hitap etmektedir. Ahlakın bütün boyutlarına ışık tutmakta ve bir çok sosyal probleme çözümler sunmaktadır. Ancak onun bu ve bunun gibi gibi daha bir çok meziyetini en iyi şekilde anlamanın yolu her halde onu açıp bizahiti okumak ve yaşamakta olur. İşte bu sebeple sizi Lemalar ile baş başa bırakıyoruz.
 
Yapılan bu çalışmanın belli başlı özelliklerini şöyle sıralayabiliriz:
 
1-Ana metin: Risale-i Nur’un metnine hiçbir surette müdahale edilmemiştir. Sadece metin içindeki uzun cümleler, ifadeye hiçbir surette dokunulmaksızın, bazı pratik işaretlerle daha kolay anlaşılır bir şekilde dizilmiş, paragraflarda ise, konunun akışı ve bütünlüğü dikkate alınarak, daha ferah ve kolay anlaşılabilecek bir tarz seçilmiştir.
 
2.HAŞİYE - Dipnot: Tarafımızdan eklenen dipnotlar numaralandırmak ve sayfanın altında verilmek suretiyle, Müellif veya talebeleri tarafında eklenen Haşiye’lerden ayırt edilmiştir.
 
3.Ayet mealleri: Ayet-i kerimelerin kısa bir meali, sure isim ve numarası ve ayet numarası sayfanın alt kısmında numara verilerek belirtilmiştir.
 
4.Hadis Mealleri: Hadis-i şeriflerin kaynakları ve mealleri de aynı şekilde sayfanın alt kısmında numara verilerek belirtilmiştir. Mana itibarıyla nakledilen, ancak belirtilen kaynaklarda lafız farklılıkları görülen hadislerde ise herhangi bir zorlamaya gidilmemiş, kaynakta ne varsa o gösterilmiştir.
 
5.Ayet ve hadis işaretleri: Metinde geçen bazı ayet ve hadis işaretlerine dipnot düşülmüş ve (bk.) şeklinde bunların kaynakları belirtilmiştir.
 
6.Tercümeler: Müellifin kendisinin ait olan Arapça ibarelerin eğer Müellifi tarafından yapılmış tercümesi eserlerin diğer yerlerinde varsa bu tercüme aynen alınmıştır. Bu gibi yerlerde, tercümenin daha detaylı oluşu dikkati çekecektir. Diğer yerlerde ise, yine Müellifin Türkçede kullandığı tabirler ve üslup esas alınarak, Tercümenin, Risale-i Nur’un ruhuna mümkün mertebe yabancı düşmemesi için gayret gösterilmiştir. 
  
7. İndeksler: Eserin sonuna ayrıntılı olarak, konu, Esma-i İlahiye, Şahıs, mekan, ayet-i kerime ve hadis-i şerif indeksleri çıkarılmıştır. Bu indekslerde, aranan birçok hususun en seri bir şekilde bulunabilmesi hedeflenmiştir.
 
8.Şahıs ve Yer Bilgileri: Kitabın sonunda, metin içinde geçen şahıs ve yerlerle ilgili tanıtıcı bilgiler verilmiştir. Bunlar sayfa altlarındaki sözlük içinde (bk. Şahıs) ve (bk. Yer) şeklinde belirtilmiştir ve kitabın sonunda yer alan “Şahıs ve Yer Bilgileri” bölümüne yönlendirilmiştir.
 
9.Sözlük: Her sayfanın altında bilinmeyen kelimelerin, sadece cümle içinde geçen anlamları verilmiştir, diğer anlamları alınmamıştır.
 
10.Kavramlar Sözlüğü: bu çalışmanın belki en önemli yanı “Kavramlar Sözlüğü”dür. Risale-i Nur ’un daha kolay anlaşılması için kitabın arkasına böyle bir sözlüğün ilave edilmesine ihtiyaç vardı. Her ne kadar geliştirilmeye ve daha akademik hüviyet kazandırılmaya müsait olsa da, bu mütevazi çalışma inşallah Risale-i Nur ’un anlaşılması teşkil edeceği ve fiili bir dua hükmüne geçeceği ümidindeyiz. 
 
 
BİRİNCİ LEM’A: Hz. Yunus’un (a.s.) kıssası anlatılarak, her insanın dünya ve âhiret hayatı için nefsiyle karşı karşıya kaldığı mücâdeleyi açıklar.
İKİNCİ LEM’A: Hz. Eyyûb’un (a.s.) duasını anlatan âyet-i kerimenin bir tefsiri olup, musibet ve hastalıklara karşı sabrın önemini açıklar, asıl musîbetin küfür ve sapıklık olduğunu ispat eder.
Birinci Nükte: Hz Eyyûb’un (a.s.) maddî hastalıklarına karşılık bizim ahiret hayatımızı tehdit eden manevî hastalıklarımız, günahlarımız olduğunu anlatır.
İkinci Nükte: Musibet ve hastalıklardan insanların şikâyete hakkı olmadığı anlatılır.
Üçüncü Nükte: Musibetin kısa zamanı nasıl uzun zamana dönüştürdüğü îzâh edilir
Dördüncü Nükte: Sabır kuvveti dağıtılmazsa her musibete yetebilir.
Beşinci Nükte: Üç meseledir.
Birinci Mesele: Asıl musibet dine gelen musibettir.
İkinci Mesele: Maddî musibetler büyük görülürse büyür, küçük görülürse küçülür.
Üçüncü Mesele: Bu zamanda musibet, bir lütf-u İlâhîdir.
Hatime: Musibetler ve elemler insan makinesinin çarklarını harekete geçirir.
ÜÇÜNCÜ LEM’A: Bekà için yaratılan ve bekàya aşık olan insan ruhunun, Cenâb-ı Hakka karşı hakikî görevini bilmekle, hem dünyada, hem de ebedî hayatında huzur ve saadeti kazanacağını açıklayan bir tefsirdir.
Birinci Nükte: Fâni sevgililerden alâkayı kesmek ve onları terk etmeye dairdir.
İkinci Nükte: İnsan bekàya aşıktır, onun için Bâkî’ye alâka peyda etmek ve isimlerine yapışmak en önemli görevdir.
Üçüncü Nükte: Fâni, kısa, faydasız ömrü, baki, uzun faydalı yapmanın çaresi anla-tılır.
DÖRDÜNCÜ LEM’A: Ehl-i Sünnet ve Cemaat ile ehl-i Şia olan Alevîler arasındaki meselelerin hakikatini açıklar.
Birinci Nükte: Peygamber Efendimizin (a.s.m.) ümmetine karşı olan eksiksiz şefkât ve merhameti anlatılır.
İkinci Nükte: Peygamber Efendimizin (a.s.m.) Hz. Hasan ve Hüseyin’e (r.a.) olan sevgisi küllîdir.
Üçüncü Nükte: Peygamber Efendimiz Âl-i Beytin İslâm’a yapacağı büyük hizmete karşılık bizden onlara sevgi göstermemizi istiyor
Dördüncü Nükte: Şialarla, Ehl-i Sünnet arasındaki anlaşmazlığı kaldıracak bir îzâh
İkinci Makam: 11. Lem’a olarak te’lif edilmiştir
BEŞİNCİ LEM’A: On Birinci Lem’aya dahil edilmiş olduğundan ayrıca te’lif edilmemiştir
ALTINCI LEM’A: Yirmi Dokuzuncu Lem’ada Arapça olarak telif edilmiş olup, bu Lem’a boş kalmıştır
YEDİNCİ LEM’A: Fetih Sûresinin son üç âyetinin bir tefsiri olup, Kur’ân’ın mu’cizeliğini gösterir şekilde, geleceğe dair verdiği haberleri anlatır.  

 

Diğer Özellikler
Stok Kodu9786054590087
MarkaSöz Basım Yayın
Stok DurumuVar
En yeni ürünler
Güvenli teslimat
Kampanyalı ürünler
Piyasadaki en iyi fiyat

PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.