Marifetname, Erzurumlu İbrahim Hakkı BERA Yayın

Fiyat:
315,00 TL
Havale / EFT:
305,55 TL
88,20 TL'den başlayan taksit seçenekleri için tıklayın.
Aynı Gün Kargo

Kitap             Marifetname
Yazar            Erzurumlu İbrahim Hakkı
Tercüme        Hamza Taşkın
Yayınevi        Bera Kitap   
Kağıt  Cilt      2.Hamur  - Kalın Bez Ciltli 
Sayfa  Ebat   960 sayfa   -  17x24 cm, Büyük Boy
Yayın Yılı      2023  , Son Baskı

 
 
Bera Yayınları, Erzurumlu İbrahim Hakkı tarafından yazılan Marifetname adlı kitabı incelemektesiniz.
Marifetname kitabı hakkında yorumları okuyup kitabın konusu, özeti, fiyatı, satış şartları hakkında bilgiyi geniş bir şekilde edinebilirsiniz.

Yaratan Rabbinin adıyla oku !  O, insanı " alak " dan yarattı. Oku ! Senin Rabbin en cömert olandır.  Alak 1-2

  MARİFETNAME ERZURUMLU İBRAHİM HAKKI

İÇİNDEKİLER

Cenâbı Hakkın birliğini idrak           
Kâinatın yaradılışını (sırasına göre)
Arşı azamı ve hamlesini (yüklenmiş zâtları)
Arşı azamın çevresinde bulunan, büyük nehirleri ve melâike-i kirâmı
Arşı âzamın altında olan Kürsî, Levh ve Kalem ve Sidretü'l-müntehâ'yı, Tûbâ ağacı ile İsrafil sûrunu ve Berzâh âlemini           
Sidretü'l müntehâ'da olan Meleklerin vasıflarını, durumlarını ve Arşın horozu olan Tavus'un rengini ve zikirlerini
Cennetlerin isim ve vasıflarını, akan nehirlerini, meyveli ağaçlarını yüksek köşklerini ve değerli giyimlerini
Cennet nimetlerinin çeşitlerini ve orada bulunan Hûri ve Gılmân ve Cennet ehlinin; Allah'ı nasıl göreceklerini
Cennet nimetlerinin özetini ve o devlete nâil olanı   
Livâyı Muhammedi ve Beyt-i Mamûru        
 
Yüksek Cennetlerin altında olan Meleklerin çeşitli perdeleri ile Allah'ın deniz ve hâzinelerini, keyfiyetlerini, yedi kat semayı ve her birinde oturan Melekleri ve onların şekilleriyle teşbihlerini
Yedi kat semanın altında dünya semasına bitişik olan denizle bunun içinde bulunan güneş, ay ve yıldızların doğuş ve batışını ve bunların bazı hallerini
Cehennemin yaradılışını ve hallerini
Hz. Âdem (a.s.)'ın yaradılışını, Cennete giriş ve oradan çıkışını, zürriyetiyle arzı şenlendirmesini, Hz. Peygamber Efendimizin doğumu ile vefatını, şeriatiyle ululuğunu
Kıyametin zamanını ve alametlerini, surun üfürülüşünü, zelzele ve zayıflığı, yaratıkların helak (yok) oluşunu, göklerin yıkılışını
Üçüncü sûrun üfürüşünü, ölülerin dirilişini, toplanmalarını, amel defterlerinin verilişini, hesap ve tartı işini ve sırat köprüsü ile Ârâfı kısaca

Teşrih (anatomi) ilminin faydalarını kısaca
Cenâb-ı Hakk'ın, insan vücudundaki bazı sanatlarını ve onun emriyle nefsin, yaptığı bazı tasarruflarla bir kısım organların özelliklerini  
Bedenin başlangıç ve sonunu
Beden ve ruhun alçalış ve yükseliş hallerini, bedenin belli devrelerden geçtikten sonra gerileyişini, bedenin değişimini ve ruhun bakasını
Bedenlerin değişikliğini ve ruhun bekasım bildirir.   

Bu Cihanın bizi şefkatli bir anne gibi terbiye ettiğini
Bedenlerin terkiplerinin (birleşimlerinin) keyfiyetini 

Beden organlarının tabiatlarının mâhiyetini
İnsan yaşının tabiatını
Bedenin dört karışık maddesinin üremesini ve niceliğini
Dört karışımın tabiatlarını, faydalarını, hareket etme sebeplerini ve buharlarından doğan tabiî ruhu bildirir.
Beden organlarının keyfiyet ve mâhiyetini   
Organların isimleriyle kuvvetlerini
Ceninin ve organlarının oluş inceliğini
Vücut organlarının özelliklerini ve faydalarını          
Bedendeki kemiklerin faydalarını kısaca
Kafa kemiklerinin teşekkülünü          
İnsan başının kâidesi, oturağı ile yan duvarı gibi olan beş kemiğini
Üst çenenin yapılış şeklini ve niceliğini        
Burnun faydalarını, kemiğinin teşekkülünü ve alt çeneyi
Dişlerin teşekkülünü ve nicelikleriyle isim ve şekillerini
 
Kendi bedenini bilen ve idrâk eden insanın, Allah'ın Zât'ını idrâk edebileceğini
İnsan, kendi ruhunun vasıflarını bilmekten, Allah'ın birliğini idrâk yolunu
İnsan, kendi vücudunu nasıl idare ettiğini düşünmesinden Allah'ın âlemi nasıl idare ettiğinin idrâk yolunu        
İnsan, kendi nefsini tenzihten Allah'ın tenzihinin idrâk yolunu
İnsanın ruhunu ve ölümden sonra ruhun bekâsını  
İnsan-ı Kâmil'in ibadetle nasıl yüksek makama ve muradına erdiğini        
Sıhhatin korunması ile çarelerini
Şimdi yiyeceklerin faydalı ve zararlı yönlerini görelim         
Sıhhatin devamını sağlayan bazı yiyecek ve meyvelerin faydasını
Elbisenin güzeli ve muayyen bir giyiniş tarzıyla bedeni muhafaza ve süslemeyi

Peygamber Efendimiz (s.a.v) buyurmuşlardır:        
ölüm ânını
ölümün hakikatini
ölümün mâhiyetini
İhtiyarlığın acı hali ve ölümün kerametiyle ruhun selâmetini           
ölümün keyfiyetini, ruhun bedenden ayrılışını, koma (Sekerâtü'l-Mevt) halini,
Berzah âleminin durumunu
İnsan ruhunun başlangıç ve sonunu (meb'de ve me'âd)    
ölümden sonra ruhların, fiillerine ve ahlâkına göre haşr olunacaklarını ve Cennet ile Cehennemi bildirir.          

Hz. Peygamber (s.a.v) buyurmuştur:
Hz. Peygamberin (s.a.v.) sözleri ve ona bağlanmanın faziletini ve faydalarını      
Kalbin inancını düzeltme ve Ehl-i Sünnet ve'l-Cemaat mezhebine tatbiki

Hz. Peygamber:
           
Dünyanın mâhiyeti, derdi, eziyeti, ona meyledenin huzursuzluğunu, bağlanmayanın mutluluğunu
Dünyada kanaatkar olmanın rahat ve selâmette olduğunu
Dünyanın, aldatıcı olduğunu, insanları yanılttığını
 
Dünya sevgisi, Allah huzuruna çıkmaya engel, çeşitli zühd ve takva ile bu engel kaldırma yollarını

Dünya ve halkının nefis ve isteklerinin ibadete ve Allah'a yaklaşmaya engel olduğunu   
Dünyayı, ehlini, nefsini bırakıp Allah'a dönüş yolunu

Allah bilgi ve sevgisini kazanmanın yeri, insan kalbi olduğunu       
Marifetullâh'ın (Allah'ı bilme) yeri olan kalbin mâhiyetini
Kalbin halini ve özelliğini
İnsan kalbinin cevheri olan akl ı me'âdın sınır ve hakikatini
İnsan aklının kaynağı, ruhun başlangıcı olan külli aklın şanının azameti ile Allah'ın âleme olan feyiz ve ihsanım
İnsan kalbinin hakikatini ve akıl ermez gizliliklerini
Kalbin azamet ve genişliği ve Allah'a yakınlığın derecesini
İnsan kalbinin faziletini, kemâlini ve şerefli halini bildirir.     
İnsan kalbinin yedi halini
İnsan ruhu, irfanda ilerleyince, başkasına tasarruf kudreti artar.    
İnsan kalbi, ruhu, uyku ve ölümle, temizlendiğini ve ilhamla pay aldığını
İnsan ruhunun, unutmuş olduğu eski âlemini hatırladığını veya tamamen unuttuğunu

İnsan ruhu, kendi âlemine dönünce külli akıldan faydalandığını ve ilim ve hikmetle bezendiğini
İnsan ruhunun Allah'ı bilmekle izzet ve lezzet bulduğunu, onu sevmekle dünya ve âhirette mutlu olduğunu                  
Nice âlemleri gezen ve gören ruhun bedene girmesiyle olgunlaştığını
Bedenler âlemine giren insan ruhunun ne için gerilediğini ve eksik kaldığını, ne ile yükselip kemâl kazandığını
İnsan ruhunun alçalış ve yükseliş hallerini   
Açlığın faziletleri nice âyet ve Hadislerle bildirilmiştir
Fazla yemek yemenin zararları.       
Tokluğun zararları ile açlığın meziyetlerini   
Az yemenin faydası, miktarı ve keyfiyetini   
Açlığın faydaları (kerametleri) Tokluğun belirtileri ve zararları
Doymanın âfetlerini, açlıkla orucun faydalarını bildirir.        
Çok yemenin on afeti, az yemenin müjdeleri ve yemeği azaltmanın kolaylıkları
Açlığın çeşitlerini, hal ve makamını  

 
Az uyumanın faydaları yedi maddede özetlenebilir 
Az uyumanın ve gece kalkmanın fayda ve faziletleri           
Uykunun organları tembelleştirdiği   
Az uyku, kalbin cilâsı, yüce zâtların göz sürmesidir
Uykunun sırlarını (gizliliklerini) ve faydalarını
Uykunun sebeplerini, halkın ruhları Berzah, Kamillerinki ise Melekût âleminde gezdiklerini bildirir.        
Seherin (uyanıklığın) çeşitlerini, hal ve makamını bildirir

Az konuşmanın lüzum ve faydası birçok âyet ve Hadislerle belirtilmiştir
Az konuşmak, günahlardan korur. Hürmete, izzete, selâmete götürür
Lisanı, vakitleri, amelleri, halleri, hayatı koruma, sırları örtme ve afetlerden korunmayı bildirir.   
Az söz, izzet ve ikbale, halleri korumaya sebeptir.
Susmak, gönüldekini saklamak, dünyayı terk, irfâna istekli olmak ve böylece murada ermek.    
Susmanın çeşitlerini, hal ve makamının ne olduğunu, irfân ehlinin gönül hallerini işaretle bildirir.           
Uzlet-i-nâs (halktan uzak durma)nın insana huzur ve rahat getirdiğini, Cenâb-ı Hak, Kuranın bir çok âyetlerinde bildirmiştir
Halktan uzak olanın Allah'a yakın ve huzura kavuştuğunu 
(Uzlet) İnsanlardan uzak olmak, iyi insanların daimî lezzet ve huzurunu sağlar
Uzletin ibadete, Allah'a yaklaşmaya, gönül temizliğine, huzura kavuşmaya sebep
Halktan uzak kalmanın, iyilerin adeti, huzura kavuşmanın ve murada ermenin yolu olduğunu
Halktan uzak kalmanın, Allah'ı anmaya ve düşünmeye, rızasını kazanmaya ve huzura kavuşmaya sebep olduğunu
Halktan uzak olan ariflerin iki sınıf
Uzletin çeşitlerini ve durumlarını
Yalnızlığa çekilmenin şartlan, usul ve sonuçlarını   

Zikrin faziletini bildiren âyet ve hadisler
Zikre devam etmenin fazilet ve faydalarını  
Zikre devam etmenin tesirlerini bildirir
Zikre devamın sonuçlan, hal ve kerametlerini  
 
Devamlı zikir yapmanın üç mertebesini
Dil zikrinin sonu ve belirtilerini
Zikre devamın âdabını, tesir ve hallerini      
Kelime-i Tevhidin fazilet, keramet ve tesirlerini

İdrâk ve düşünme yolu ile kalbi koruma usulünü     
Kalbe gelen hatıraların doğuşunu ve hayır ve şerlerin belirtilerini
İnsan kalbinin korunma lüzumunu ve usullerini bildirir
Kalbin korunması bedeninkinden daha önemli olduğunu   
Kalbin hastalıklarını ve ilâçlarıyla onların isim ve fiyatlarını

Allah'a tevekkül, belâlara sabır ve kazaya rıza göstermenin faydasını
Tevekkülün keramet, tesir ve hallerini          
Rızık işinde Allah'a tevekkül hem önemli hem de lâzım olduğunu bildirir  
Tam tevekkülün sınırını, hakikatini ve hikmetini
Rızık işinde tevekkül etmenin önemli ve lüzumlu olduğunu
Tam tevekkül edenin daimî rahata erdiğini

Tefvizin, (işi Allah'a havale etme) faziletleri birçok âyet ve hadislerde bildirilmiştir.          
Tefviz (işi Allah'a havale etmek) ve teslimin tarifini, hakikatini tesir ve faydalarını
Tefviz ve teslimin şartlarını ve faydalarını    
Tefviz ve teslimin insan için lüzumlu ve önemli bir iş olduğunu ve sebeplerini      
Tefviz ve teslim, kuvvetli bir ilâç ve Naim Cenneti gibi olduğunu.   
Tefviz ve teslimin tesirlerini (etkilerini) ve faydalarını
Tefviz ve teslim insan için bütün işlerinde önemli ve lüzumlu olduğunu
Tefviz ve teslimin keyfiyetini, sonucunu ve faydalı oluşunun sebeplerini

Sabnn faziletlerini Cenâb-ı Hak, Kur'ân-ı Kerîm'inde birçok âyetlerle Hz. Peygamber (s.a.v.)'de Hadîs-i şerifleriyle bildirmişlerdir
Sabır ve tahammülün (dayanmanın) hakikatini, tatlılığını ve kerametini
Sabır ve tahammülün (dayanma) tesir ve faydalarını          
Sabır ve tahammülün kısımlarını, faydalarını, telâş ve heyecanın kötü zararlarını
 
Sabırla kemâl, sıhhat ve afiyet ve nihayet Allah rızasının kazanıldığını
Sabır ve tahammülü kazanma yollarını misallerle   

Rızanın faziletleri birçok âyet ve hadislerle bildirilmiştir      
Kazaya rıza göstermenin tarifini ve hakikatini
Kazaya rıza göstermenin faydalarını, faziletlerini, alâmetlerini ve çeşitlerini
Kazaya rıza göstermenin tesir ve faydalarını           
Rızanın faydaları, şikâyet ve isyanın zararlarını
Yukardaki beş maddenin özetini

Allah'ı bilmeyi ve bu bilginin önemini bildiren âyet ve hadîsler.
Nefis bilgisi, marifetullâh'ın (Allah'ı bilmenin) sebebi olduğunu
Marifet-i Mevlâ'nın (Allah'ı bilme) en yüksek dilek ve gaye olduğunu
Ârifin, masivayı (Allah'tan gayrisini) unutup Hazret-i Mevlâ'yı bulduğunu
Ârifin, kendi vücudundan fânî olup Allah'ı ile bekâ bulduğunu
Ârifin, korku ve hüzünden emin ve kurtulmuş olarak ve Allah'a ısınarak huzur ve rahat içinde şen ve neşeli yaşadığını
Zâhid ehliyle irfân ehlinin yani iyi insanlarla Allah'a yalan olanların farklarını
İrfân ehlinin yüksek şanını ve irfanlarının kemâlini  
Cenâb-ı Hak'ın sıfat-ı selbiyeden (eksik sıfatlardan) münezzeh, kemâl ve sübût sıfatlarıyla muttasıf olduğunu, kâinat zerrelerinin hepsi, âlemin bütün cüzleri, tüm yaratıkların ve insanoğlunun iş ve halleri O'nun kudret ve tedbiriyle idâre edildiğini

Allah'ı sevmenin övünüşü ve faziletlerini
Allah sevgisinin fayda ve faziletlerini hadislerle
Allah sevgisinin had ve hakikatini
Allah'ı sevmenin hakikat ve mâhiyetini, çeşitli özelliklerini, faydalarım ve makamlarını
Allah sevgisinin bazı alâmet ve kerametlerini
Allah sevgisinin kalbe doğuşunu ve gönlü doldurmasını     
Allah sevgisini, tarifini ve hakikatlerini          
Allah sevgisinin kısımlarını
Allah sevgisinin isimlerini
 
Allah sevgisinin hasselerini-özelliklerini ve acip-görülmemiş hallerini  
Muhabbet-i Zâti (zâtin sevgisini)
Muhabbet-i Sıfatı (sıfatların muhabbetini)
Mehabbet-i Efâli (fiillerin sevilmesini) gösterir.
Muhabbet-i Asarı (eserlerin sevgisini)
Muhabbetin dört şeklinin birbiriyle olan bağlılık ve kaynaşmasını
Yukarıda belirtilen dört sevginin eserlerini ve verimlerini
Allah sevgisinin mertebeler itibariyle kısımlarını ve meşhur olan yedi ismini bir misalle
Muhabbet ağacının yaprakları olan şevk ve iştiyakı (özleyişi
Mahabbet ağacının meyvesi olan hakiki (gerçek) aşkı
Cenâb-ı Hakka olan aşkın, beşer aklından daha şerefli ve üstün olduğunu
Aşkın hâl ve kerametini, âşığın hararet ve kınamasını, maşukun (sevgilinin) rahatını, örtülüş ve selâmetini
İlâhî aşkın görünen özelliklerini, görünmeyen sırlarını ve şân-ü şerefinin yüksekli

İlâhî aşkın mecazî ile hakikatlerini, künhini ve mâhiyetini ve vecd ve hâllerini
İlâhi aşka ermenin yollarını ve usullerini

Velilerin hikmet fazilet ve faydalarını bildiren birçok Kur'ân âyetleri ve Hz. Peygamberin hadîsleri vardır. Cenâb-ı Hak, kullarına birçok hikmetlerini, lütuf ve inayetiyle
Kur'ân-ı Kerîm'in müteaddit âyetlerinde bildirilmiştir.

Velilerin hikmetinin sınırını, alâmetlerini, kadir ve kıymetini, saklanmasını ve korunmasını          
Velilerin hikmetleri, aklî ilimlerden daha faydalı ve zevkli olduğunu
Velilerin hikmeti, onların temiz konuşmalarından daha lezzetli ve daha tatlı olduğunu, kalplere ziyadesiyle tesir ettiğini ve İlâhî hekimin, âlimlerden daha bilgili ve şerefli olduğunu

Ulu Velilerin faziletleri, bereketleri, Kur'ân-ı Kerîm ayetleriyle ve hadislerle bildirilmiştir. Cenâb-ı Hak, bu hususu, Kur'ân-ı Kerîm'inde birçok âyetlerle 
Ulu Velilerin alâmetlerini, âdetlerini ve kalpleriyle seyahatlerini
Ulu Velilerin had ve tariflerini ve vecdleriyle o ândaki hallerini
Ulu Velilerin vasıflarını, alâmetlerini, huzur ve selâmetlerini           
Ulu Velilerin harikuladeliklerini (olağan üstü halleri) ve onların her tehlikeden emin ve rahat olduklarını
 
Ulu Velilerin hareketlerini, duruşlarını, bereketlerini, ibadetlerini, dilediği yere gitme ve dilediğini yapma hususundaki kuvvet ve kudretlerini (güçlerini)
Ulu Velilerin mertebeleri, makamları, uğurluluk ve kerametlerini
Evliyayı kiramın (ulu velilerin) sonsuz müşâhedelerini (gizliyi görmelerini) ve bunun alâmetlerini
Evliyayı kiramın, beşer sıfatlarının yokluğunu zatlarının bekâsını ve son makamlarını

Nakşibendî tarikatının rükünleri (esrarları) ve hakikatlanyla usul ve inceliklerini bildirir.   
Nakşibendî tarikatının üç yolundan birincisini
Nakşebendî tarikatının ikinci yolunu 
Nakşibendî tarikatının üçüncü yolunu
Nakşibendî tarikatına girenin her kemâli kazandığını kalp anlayışını bulduğunu, hadise ve nur gibi olaylardan çekinip Allah'a yöneldiğini, gönlünün sevinçle dolup halinin örtülü kaldığını ve Allah'ın huzuruna varmak için gafillerden çekindiğini
İrfân yolundan, hidayet caddesinden sapıkların çukuruna düşen mubahîlerin (her şeyi caiz görenlerin) kusur ve hatalarını
Tasavvuf ehlinin oniki fırka olduğunu, bunların bir tanesinin kurtulmuş, onbirinin sapıtmış olduğunu, bu sapık fırkaların her birinin ne şekilde belasını bulduğunu ve doğru yoldan giden fırkanın ne şekilde konağına varıp muradına erdiğini

İnsan ruhunun meb'de ve meâ'di (başlangıç ve sonu)ni
İnsanın vücudunda bulunan şehvanî nefisle nefs i nâtıkanın hakikatlerini ve her ikisinin birbiriyle olan hâl ve durumlarını, ilişkilerini ve isimlerini
Nefs-i nâtıkanın insan vücuduna şehvanî nefis vasıtasıyla olan ilişkisini ve her iki âleme olan yönelişini
Kalple Allah arasındaki perdenin ne olduğunu ve kalbin bunlardan ne suretle kurtulduğunu       
İnsanî nefsin yedi makamının özetini, karanlık perdelerin tertibini, ruhun nurlu perdeleri ve sıralanmış olan karanlık perdeleri kaldıran sebepleri
Temizlenme (kötülüklerden) ve bezenmenin (iyi vasıflarla) gerçek kemâl olduğunu ve tarikata girmeyenlerin böyle bir kemâle ermelerinin imkânsız olduğunu ve Al­lah'a yakın olanların tarikatına girmenin en değerli bir özellik olduğunu ve bu vesile
ile Cenâb-ı Hakkın huzuruna varılabileceğini
Yedi makamdan birincisinde bulunan nefs-i Emmareye bu adm verilme sebebini, gidişini, âlemini, yerini, halini, elde ettiklerini, sıfatlarını ve nefs-i Levvame makamına nasıl yükseleceğini
Nefs-i Emmarenin ilk makamından kurtulup daha yükseklere çıkmanın ilâç ve usullerini

Nefs-i Levvameye bu aduı verilme sebebi, gidişini, âlemini, mahallini, halini, kazandıklarını ve sıfatlarını bildirir 
İkinci makamda duran ve daha yükseklere çıkamayan zâtlarla yüksek makamlara çıkan, Allah'a yalan olanlar arasındaki farkı
Nefs-i Levvamenin ikinci makamdan üçüncü makama yükselişinin ilâcını ve yolunu
İkinci makamda kulu, Allah'tan ayıran engellerin en büyüğünün insanlarla karışmak olduğunu
İkinci makamda nefs-i Levvamenin misal âlemine girişini ve orada bulunanlara, ruhlara kavuşmasını ve karşı karşıya gelip sohbet etmelerini, konuşmalarını

Misâl âleminde olan fehvaniyeyi ve temizleme ve düzelme alâmetlerini
Kalbin temizlenmesi ve nefsin ıslah edilmesi (düzeltilmesi) için tutulacak en kısa yol ve en güzel usulü bildirir.
ikinci makamdaki sâlikte bulunan ve ona hâkim olan öfke ve şehvetin sebebini, kökünü, hakikatini, tahammül etme (dayanma) ve ilâçlarını
ikinci makamda bulunan sâlikten Allah yolunu kesen ve onu bu yoldan uzaklaştıran dördüncü makama vârmanın ve o mertebeyi kazanmanın âmillerini

Nefs i mülhimeye bu adın verilme sebebini, akışını, âlemini, yerini, halini, elde ettiklerini, sıfatlarını ve ondan yüksek olan nefs-i mutmainne makamına çıkışını

Üçüncü makamda bulunan müridin, mürşid-i kâmile bütün iradesiyle teslim olmayı bildirir          
Üçüncü makamda bulunan müridin şeriat hükümlerine bağlı olarak sürüdüklerini, dünyaya bağlamaktan sakınmanın lüzumunu, hayır veya şerrin üstün gelmesinin sebeplerini özet olarak

Şeriatın içli ve gizli bir hakikat olduğunu ve şeriata uyarak yollarına devam edenle­rin yakınlık makamına erdiklerini, uymayanların sapıklığa düşüp bundan mahrum kaldıklarını ve her murada erenin ibadetle bu dileğine eriştiğini bir misalle

Üçüncü makama mahsus olan isimle sâlikin uğraşması ve nefsin beğenip onlara dönmeyi arzu ettiği meyilleri
Üçüncü makamda bulunan nefs-i mülhimenin güzel halleriyle vasıflarını, nefsin kötü meyillerden arınmasının özellikleriyle açıklanmasını
Üçüncü makamda ruhânilerin sâlikle konuşmalarını ve kendisini öğmelerini ve onun gururla kendilerinden kaçıp Cenâb-ı Hakka yöneldiğini ve onda yok olduğunu
Üçüncü makamda olan sâlikin aşk hallerini, alış ve verişini, yakalama ve salıverme­nin (kapanma-sıkma ve açılmanın) ard arda geldiğini ve değişikliklerini
Üçüncü makamda sâlikin, Çekilip-büzülme toplanma ile boyunu eğip ihtiyaç duymasını
Üçüncü makamda bulunan sâlikin kalbinde, üçüncü ismin yaptığı tesirlerle özelliklerini ve müşâhedenin (görme) çeşitleriyle mâhiyetini bildirir
 
Nefs-i Mutmainneye bu ismin veriliş sebebini, seyrini (gidişini), âlemini, yerini, halini elde ettiklerini, sıfatlarını ve ondan üstün olan nefs-i Raziya makamına nasıl yükseleceğini
Dördüncü makamda bulunan kâmil için olağan üstü olan kerametlere meyil ve istekleriyle karşılaşacakları fitne ve âfetleri (çekişme ve belaları)
Dördüncü makamda bulunan Kâmilin Hz. Peygamber (s.a.v.) Efendimize olan sonsuz sevgisi, mal ve mülke karşı olan meyil ve arzusu ile Mürşid olmaya olan liyakatini           
Zeki insanların Tarikata girmelerinin tercih edilmesi ve Velilerin uyguladığı ve yürüdüğü yolları

Nefs-i Raziye'ye, bu ismin verilmesinin sebebini, seyrini (gidişini) âlemini, yerini, halini, elde ettiklerini, sıfatlarını ve kendisinden üstün olan Nefs-i Marziye makamına nasıl yükseleceğini
Beşinci makamda bulunan Kâmil zâtla meydana gelen fiillerle isim ve sıfatların
tecellilerini (belirtilerini) ve bunlarla hasıl olan kerametleri bildirir.  
îlme'l-yakin, ayne'l-yakin ve hakka 1-yakin hallerin ve Allah'ı görebilmenin şartlarını ve rükünlerini

Nefs-i marziyeye bu ismin verilmesinin sebebini, seyrini (gidişini) âlemini, yerini, halini, kazandıklarını, sıfatlarını ve yedinci makama yükselişini
Altıncı makamda bulunan Kâmilin, bazı hallerini, sözlerini ve sırlarını
Tabiat, zül ve nefs-i Rahmani, bu üçünün bir cevher olduğunu bildirir

Nefs-i kâmileye bu adm verilmesinin sebebini, seyrini (gidişini) âlemini, yerini, halini elde ettiklerini, sıfatlarını ve sâliklerin nasıl terbiye edildiklerini
Mürşid-i Kâmilin alâmetlerini, kerametlerini ve kabiliyetli sâlikin terbiyesiyle alâmetlerini ve kendi âdetleriyle ibadetlerini bildirir      
Kabiliyetli olan sâlikin metanet ve alâmetlerini
Kabiliyetli olan sâlikin hüzün (üzüntü) ve sıkılma ile sevinç ve ferahlık-açılma ve genişlik duyduğunu, kapanma ve çekilme hallerinde de iç açıcdığı ve huzuru    
Allah'a yakın olma yoluna giripte nefs-i emmare makamında iken şeytan, sâliki bu Hak yoldan saptırmak için ona suret-i Hak'tan göründüğü kapıları bildirir
Allah'a yakın olanlar yoluna giripte nefs-i levvâme makamında iken şeytanın kendi­sini Hak yoldan saptırmak için ona suret-i Hak'tan göründüğü kapıları
Allah'a yakın olanlar tarikatına giripte nefs-i mülhime makamında iken şeytanın kendisini bu Hak yoldan saptırmak için ona suret-i Hak'tan göründüğü kapıları
Allah'a yakın olanlar yoluna giripte nefs-i mutmainne makamına eriştiğinde Allah'ın kalesine girdiğini ve şeytanı yenip alt ettiğini bildirir

Tillolu Şeyh İsmail Fakirullâh Hazretlerinin soyunu, mezhebini, tabiatını, dilini, doğduğu yeri, âdetlerini, ibadetini ilmini
 
Tillo'lu Şeyh İsmail Fakirullâh Hazretinin kuyu hikâyesini, Velilikteki keşiflerini, yalnızlığa çekilişini ve kutsal kuvvetlerini
Tillo'lu büyük Gavs İsmail Fakirullâh Hazretlerinin faziletlerini, beden özelliklerini günlük ibadetlerini
Tillo'lu büyük Gavs İsmail Fakirullâh Hazretlerinin âdetlerini, güzel sohbetlerini ve giyinişlerini
Tillo'lu büyük Gavs İsmail Fakirullâh Hazretlerine hizmet edenlerin başı ve bir evla­dı gibi olan aziz babam Derviş Osman Hüsnü Hazretlerinin vatanı, doğumu, güzel ahlakını, üzüntü ve hayret içinde içten yanışını

Osman Derviş Efendinin istihareye yatmasını, oğlu İbrahim'in dünyaya gelmesi,
Erzurum'a gitmesini ve seyahat arkadaşını bulup yola çıkmasın
Derviş Osman Efendinin sahibi olan sevgilisi Mürşid i Kâmil İsmail Fakirullâh
Hazretlerini nasıl bulduğunu, hizmetinde kalıp, derdine derman bulup muradına erdiğini

Büyük Gavs, Şeyih İsmail Fakirullâh Hazretlerinin, kendisinden istenmeden ve haberi olmadan gösterdikleri kerametlerin binde birini bildirir         
Büyük Gavs, İsmail Fakirullâh Hazretlerinin baş hizmetçisi babam Derviş Osman Efendinin vefatı ve Şeyhin ben öksüzü taziye ve teselli edip, terbiye etmesini

Büyük Gavs Tillo'lu Şeyh İsmail Fakirullâh Hazretlerinin herhalinde metanetini, tarikatta doğruluğunu hakikatte önderliğini ve ona baş vuran herkesin ondan yardım gördüğünü ve yaşadığı müddetçe geçirdiği halleri ve vefatını
Hz. Peygamber Efendimizin ahlâkını, ashâb-ı güzin ile tabiînin ve din âlimlerinin ahlâkını özet olarak
Bütün insanlarla olan davranışlarda, güzel huylu olmayı, okşayıcı ve yumuşak bir şekilde konuşmayı tavsiye eden âyetleri
Bütün insanlarla güzel muamelede bulunmayı, lütufla ve yumuşaklık ile konuşmayı tavsiye eden kutsî hadisleri

Hz. Peygamber (s.a.v.) ümmetine ve sahâbelerine şefkat ve re'fetle (esirgeme) güzel muaşerette (birbiriyle iyi geçinmek-davranmak) bulunmayı öğretmiş ve anlatmış. Faziletlerini ve faydalarını duyurmuştur. Bu hususta buyurdukları hadis-i-şeriflerinden bir kaçı:
Herkesle güzel huy ve iyi ahlakla muamele etmeyi lütufla ve yumuşaklıkla konuş­manın mâhiyetini ve niceliğini türlü haberler ve çeşitli eserlerle
Bütün halkla güzel huy-iyi ahlakla muameleye, yumuşak, lütufla konuşmaya dair büyüklerin sözlerini ve herkesin aklına-seviyesine göre hareket etme ve konuşmayla önemli emir ve istekleri   
Evlenmenin korkulan, çekinden, belâlı olan cihetleriyle beğenilen ve faydalı olan taraflarını

Kulun, Mevlâsı karşısında ve onun huzurunda iken riayet edeceği âdâb ve erkânı
Hocanın öğrencilerine ders verir ve terbiye ederken dikkat edeceği esâsları, öğretim ve eğitimin âdâb ve erkânını bildirir.          
 
Öğrencinin öğretmenine karşı âdâb ve erkânını
Çocuğun, anne ve babasıyla sohbetinin, görüşüp konuşmasının, kalkıp oturmasının âdâb ve erkânını
Yalnızlık âleminde olan Ârifin, evlenmesinin âdâb ve erkânını
Erkeğin ailesiyle eğlenip cimâ (birleşme) yapmasının âdâb ve erkânını
Cima zamanlarını çocuğun şekil ve halini
Erkeğin ailesiyle kalkıp oturmasının görüşüp konuşmasının ve sohbetinin âdâb ve erkânını
Kadının, erkeğiyle sohbetinin kalkıp oturmasının, konuşup görüşmesinin âdâb ve erkânını
Babanın, çocuğu ile sohbetinin, kalkıp oturma ve konuşup görüşmesinin âdâb ve erkânını şöyle özetleyebiliriz 
Ev reisinin erkek ve kız hizmetçileriyle sohbet ve muamelesinin âdâb ve erkânını

Akrabanın birbirlerine karşı muameleleri, kalkıp oturma ve sohbetlerinin âdâb ve erkânını
Kişinin komşularıyla sohbet ve ülfetinin, muamele tarzının âdâb ve erkânını bildirir         

Şen kardeşler sohbetinin, samimi arkadaş edinmenin âdâb ve erkânını
Münevver (bilgiç-aydın) insanlarla sohbetin, kalkıp oturma, konuşup görüşmenin âdâb ve erkânını
Cahil insanlarla sohbet etmenin ve çeşitli halk tabakalarının gelenek ve görenekleriyle merasimlerine karışmanın âdâb ve erkânını
Saygı değer âlimlerin ve ulu fakihlerin dış işlerindeki hareket tarzları ve halkla kalkıp oturuşları esnasındaki usul ve âdetlerinin tümünü
Ulu Velilerin ve büyük Şeyhlerin dış işlerdeki hareket tarzlarını
Bütün organların günahlarının âfetlerini belâlarını, onların korunma çarelerini,
unutma, fakirlik ve zenginliğin sebeplerini kısaca


Yukarıda belirtilen tâat ve ibadetleri ve burada tertip olunan muamelelerin âdâbını, büyük Velilerin âdetlerinin öğrenimini insana kolaylaştıran İlâhî isimlerle sıfatların anışını ve ruhu sevindiren Allah'ın birliğini

Allah'ın varlığının aklî delillerle isbatı
Mümkinü'l-vücud olan beş cevherin kısımlarını kısaca
Mümkinü'l-vücud olan dokuz kısım arazları özetle

Akılların, nefislerin ve feleklerin sırasıyla oluşları ve dört unsurdan üreyen dört keyfiyeti

Dört unsurun mertebelerini, tabiatlarım ve birbirine dönüşümlerini
Dört unsurun istihale (dönüşüm, şekilden şekle giriş) delillerini, madenlerin, bitki, hayvan ve insanların oluşunu, meydana gelişini ve bunların arasındaki mutevassıt (ortam) larını
Ruhların başlangıç ve sonuçlarını ve cesedlerin, varlıkların devir (dönüş) keyfiyetini

Ateş küresinin (yuvarlağının) bazı hallerini
Ateş unsurunun tabiatını, kabiliyetini, boyutunu ve bünyesini (yapısını)
Ateş unsurunun çeşitlerini ve farklarını
Ateşin fitile - muma bağlılığıyla, ruhun bedene olan bağlılığı arasındaki benzerliği

Hava küresinin yerini, tabiatını, uzaklık ve bünyesini (yapısını) ve hareketini
Hava yuvarlağının üst tabakasında görünen Kâinatın boşluğunu
Hava küresinin orta tabakasının (katının) yapısını, miktarıyla vasıflarını, durumlarını ve o anda var olan Kâinatın bazı gök boşluklarını
Hava küresinin yine orta tabakasında var olan Kâinat boşluğu yani gök gürlemesiyle, şimşek ve yıldırımı

Hava unsurunun aşağı tabakasının bazı hallerini
Hava küresinin aşağı tabakasında meydana gelen çeşitli rüzgârları ve dünyanın yönlerini
Bizi saran, çevreleyen havanın beden ve ruhumuza olan tesirlerini ve faydalarını
Bizi çevreleyen havanın uğradığı tabiî değişiklikleri
Gök ve yerdeki işlemler sebebiyle bizi çevreleyen havada meydana gelen anormal değişmeleri
Bizi çevreleyen havada meydana gelen arzın anormal değişikliklerini, yani memleketlerin bulundukları yerin yükseklik ve alçaklıkları sebebiyle ve dağlarla denizler, rüzgârlar ve toprak dolayısıyla havada oluveren değişmelerini
Bizi çevreleyen havaya arız olan ve tabii akımlara zıd (ters) düşen değişiklikleri
Bizi çevreleyen havannın vücut ve ruhumuza olan çeşitli tesirleriyle faydalarını ve esen rüzgârların çeşitli değişiklikleriyle yararlılıklarını

Gökkuşağının var oluşu, hale, duman, şebnem      
Sabah, şafak ve gölgenin gerçek hallerini
 
Gece ve gündüzün itibarı, farazi sınırı ve saatlerinin sayısını
Gerçek güneş yılını ve burçlarla yıldızların aylarıyla rumî ayların adlarını
Ay yılını ve şeriatın kabul ettiği aylarla Arabi ve Rumî ayların başlangıcını

Su unsurunun mâhiyetini, tabiatmı ve durumunu
Su unsurunun vasıf ve isimlerinin değişimini ve deniz suyu iken buhar, bulut, kar, yağmur, pınar, kuyu ve nehirler haline gelmesini ve onunla bitki, hayvan ve insanların ve belki de bütün madenlerin hayat ve can bulmasını ve yine bu suların tekrar asıllarına (denize) dönüşlerini
Denizlerin türlü hareketlerini
Denizlerle karaların birbirine dönüşümünü
Denizin, kara ve deniz halkına olan faydasını ve onun içinde yaşayan hayvanların bazı vasıflarını
Denizin, insanlara sağladığı faydalardan biri olan gemilerin etrafa ve kıyılara yaptıkları seferleri
Su tabakasının kalınlığı olan denizlerin derinliğini, mesafelerini, büyük okyanus ve karadeniz küresini, gemiyle gezip dolaşılmasını

Toprak unsurunun özellikleriyle faydalarını
Toprak unsurunun iki tabaka (kat) olduğunu ve banı bilginlerin düşüncelerini
Bilinen bu kara parçasından başka yeni bulunan Amerika'nın durumunu
Pınarların yerden fışkı rinalarının ve yer sarsıntılarının sebeplerini
Oturulan memleketlerle halkının tabiat ve huylarıyla karakterlerini

Tabiat denilen bu kâinat karışımlarının usul ve maddelerini ve tam karışımların cinslerini ve türlerini kısaca
Mevâlid-i selâsenin (üç oluşum) ilki olan madenlerin hallerini genişçe, çeşitlerini de kısaca
Madenlerden kaba cisimlerin birikimini, oluşumunu, tabiatlarını ve vasıflarını

Madenlerden taş cisimlerin nasıl meydana geldiğini ve nasıl renk aldıklarını
Mevâlid-i selâsenin (üç oluşumun) İkincisi olan bitkilerin hallerini, durumlarını kısaca
Mevâlid-i-selâsenin üçüncüsü olan hayvanların durumlarını kısaca
Hayvan türünün en şereflisi, en mükemmeli ve en güzeli olan insanın mâhiyetini

Bel kemiğinin yapılış ve kuruluş şeklini
Boyun kemiklerini
Göğüs kemiklerini
Kaburga kemiklerini
Köprücük kemiğini

Ahud (pazu) kemiklerini
Bilek kemiklerini
El bileğinin kemiklerini
El parmaklarının kemiklerini
Kasık ve Baldır kemiklerini
Baldır kemiklerini ve diz eklemlerini
İki ayağını düzenini
Kasların oluşum keyfiyetini ve onlarla olagelen hareketleri kısaca
Bazı yüz kaslarını ve onlarla hasıl olan hareketleri
İki yanakla iki dudağa ve burun deliklerine vesile olan sinirlerin durumunu
Alt çenenin hareketlerini, faydalarını ve kaslarını    
Baş ve boyun hareketlerini ve kaslarını bildirir
Gırtlak kıkırdaklanyla kaslarını ve hareketlerini
Boğazın ve Lâm kemiğiyle boyun kaslarını ve hareketlerini

Göğüsü toplayan ve yayan - sıkan ve açan kasları
Omuz eklemini ve adadu (pazu kemiğini) hareket ettiren kasları
Bilek kaslarını ve hareketlerini
Bilek kaslarını ve hareketlerini
Parmakların kaslarının hareketlerini
Avucun kaslarını ve faydalarını

Bel kemiği kaslarını
Karın kaslarım ve faydalarını
 
Erkek ve kadın tenasül organlarını
Uyluk kaslarını ve hareketlerini
Diz ekleminin kaslarını ve hareketlerini
Ayak eklemini hareket ettiren kasları
Ayak parmaklarının kaslarını

Duruşların hikmetini ve sinirlerin şekillerini
Dimağdan çıkan göz sinirlerini
Dimağdan çıkan sinirlerin geri kalan beş çiftini
Boynun, omuriliği omurlarından biten (çıkan) sinirleri
Göğüs ve bel kemiği omurlarının iliğinden çıkan sinirleri
Yürekten çıkan atar damar (kırmızı kan damarı) ile siyah kan damarlarını
Yürekten çıkan büyük atar damarın kendisiyle kollarını ve avuçla ellere gidişini


Baş organlarına çıkan atar damarları
Yürekten aşağıya inen atar damarların büyük kısmını
Uyluk, baldır ve ayak taraflarına inen atar damarları
Karaciğerden çıkan bab (kapı) damarlarını, kollarını ve faydalarını
Karaciğerden çıkan içi çukur damarların bazı kollarını ve faydalarını
Karaciğerden çıkan çukurumsu damarların, göğüs ve iki omuzla iki çene, boyun, baş ve şakaklara çıkan kollarını
Yürekten çıkan çukurumsu ana kavisli atar damarın bilek ve ellere gelen kollarını ve faydalarını
Çukurumsu damarın karaciğerden çıkıp bedenin aşağısına inen büyük kısmının dallarını ve faydalarını
Çukurumsu damarın inen kısmından uylukların aşağısına giden kollarını ve faydalarını

insan vücudunda kuvvetlerin cins ve türlerini ve organlarının verileriyle işleyişlerinin başlangıcını kısaca
İnsanın vücudunda bulunan tabii nefisle bitki nefsini ve onlara hizmet eden kuvvetleri
İnsan vücudunda olan hayvanı nefsi ve ona hizmet eden beş duyu organını


Hayvani nefsin, insan vücuduna hizmet eden beş iç duyusunu
 
Hayvani nefsin insan vücudundaki hizmetlilerinden ahlâkın doğuş yeri olan kızma (öfke) ve şehvet duyma kuvvetlerini
İnsanın vücudunu idare eden dört nefsin sonuncusu olan insanî nefsi ve ona hizmet edenleri

Baş organlarının şekillerinin hikmetini
İnsan bedeninin, diğer organlarının şekil ve biçimlerinin sebep ve hikmetini
İnsan organlarını şekil ve biçimlerinden sezip anlamakla ve bakışın, gönül ve cana
olan emniyet ve selâmetini, lutüf ve kerametini

Baş ve boyun şekil ve biçimleriyle bunlara bağlı huy ve tabiatlarını
Geri kalan beden organlarının şekil ve biçimlerini
Kadın güzelliklerinin belirtilmesi, resim ve şekillerinin çekici oluşunun delillerini


Organ şekillerinin zıd (ters) delillerinin tadilini (düzelişini) ve nefislerinin değişimiyle başkalaşan hükümlerini Bedenin damarları içinde kan dolaşımının başı engellere uğraması sebebiyle ciltte görünen, organ seğirmesinin delillerini bildirir.

İnsan bedeninin zaman ve mekânlara benzeyişini sekiz maddede
İnsan bilgisini, büyük âleme tatbik etmenin ve bazı organlarını arza uygun kılmanın yolunu
İnsan âleminin, felekler âlemine olan benzeyişlerini
İnsan bedeninin zaman ve mekâna, yani yıl ve ülkeye ve ondaki ruhun da padişaha benzeyişini
İnsanda bulunan yerinmiş ahlâkın, hayvan suretlerine benzeyişlerini ve olaylarla rüyaların tabirlerini hece harfleriyle
Görünen âlemle nefis âleminin birbirine uyuşunu ve insan âleminin şekil ve suretinin büyük âlemin şekil ve suretinin yansılaması olduğunu ve her iki âlemin gönül âleminde tamamını bulduğunu
İnsanın iç ve dışının, cihanın iç ve dışına uygunluğunu
İnsan âleminin âhiret âlemine benzerlik ve ortaklık yönlerini
Sayının tarifini ve sahihini (tam) dokuz kesri ve mantıkim, asam (sağır) ve tam sayı
ile artı ve eksisini, kısaca
Sayı aşamalarını, usul ve fiıru'unu (kollarını) toplamını, ayırışını, tazifini (bir o kadar arttırış) çarpımını, yarmalamayı, bölmeyi, dörtlemeyi, kök almayı, çarpma sonucu ile bölme verimini
Toplamanın kolay yolunu
Ayırışın (çıkarmanın) kolay yolunu
 
Tazifin (bir o kadar arttırmanın) kolay yolunu
Tansifin (yarılamanın) kolay yolunu
Çarpmanın en kolay yolunu
Bölmenin kolay yolunu
Bir sayının kökünü ve kesirlerini hesap etme ve bulmanın kolay yollarını
Bilinmeyen sayıları bulmanın kolay yolunu bildirir.

Nokta, çizgi, yüzey ve cismin tanımlarını, çizgi ile yüzeyin kısımlarını ve özelliklerini
Üçgenlerin ve dörtgenlerin çeşitlerini, çok kenarlı olan şekilleri ve kısımlarını, açıları, daire merkez ve çevresini, çap, kiriş, yay, pay ve ceybi kısaca
Mücessem şekillerden küp, silindir, koni ve küre şekillerini, merkez ve çevresini, mıntıka ve kutbunu (ucunu) ekzen ve hareketi ve dairelerle dönencelerini, hızlı ve yavaş hareketlerini
Yüzey şekillerin ölçülerini, mücessem (kabartma) şekillerin miktarlarım ve yüksek şeylerin yüksekliklerini

Feleklerin yuvarlak olduklarının kabul edilmesi, unsurları ve yuvarlaklıkla ilgili şaşılacak meseleleri (problem)
Âlemin yuvarlaklığını isbat eden aklî delilleri
Yuvarlaklık kuralına dayanan şaşılacak problemleri
Feleklerle arzın işlerini görmek için âlem küresi üzerinde konulmuş ve resmolunmuş olan on büyük daireyi
Feleklerin tüm tabakalarının şekillerini; feleklerin cüzlerinin hareketleriyle isbatmı ve günlük dönüş hareketinin keyfiyetini, bunların sınırlanmasını ve yüksek gök cisimlerinin mâhiyetini kısaca
Atlas feleğinin şeklini ve günlük hareketiyle, süratini (hızını) ve bütün feleklerle unsurlara olan hükmetme ve saldırmasını ve boşluğunun genişliğini

Sekizinci feleği
Gözetlenip incelenmiş yıldızlarda bulunan şekilleri ve burçların adlarıyla dört tane üçgenini
Sabit yıldızlardan olan Ay'ın konaklarını, isim ve şekilleriyle burçlar feleğindeki yer­lerini ve enlemin farkından meydana gelen batış ve doğuşların vakitleriyle yerlerini
Burçlar feleğinin ve onda olan sabit yıldızların uzaklık ve cisimlerini
Zühal (Satürn) yıldızını ve felek-i mümessilini (benzer feleğini)
Zühal yıldızının merkez dışı şeklini
Zühal yıldızının döndüğü feleği
Zühal yıldızının doğrultusunu yavaşlamasıyla hızlanmasını, geriye dönüşünü, hayretini ve güneşle olan bağlantısını ve parlayışını
Zühal yıldızının eve (yükseldiği en son nokta) ve hadıdını (aşağıya indiği en son nokta) baş ve kuyruk cevzherlerini
Zühal yıldızının tabiatını, vasıflarını ve uzaklığının mesafesiyle cisminin ölçüsünü

Müşteri (Jüpiter) yıldızının mümessil feleğini
Müşteri yıldızının merkez dışı feleğini, şekil ve hareketiyle
Müşteri yıldızının döndürücü feleğini, şekil ve hareketleriyle
Müşteri yıldızının hızını, doğrultusunu, yavaşlama ve duraklamasını, dönüş ve şaşkınlığını, güneşle olan bağlantısıyla yanışını
Müşteri yıldızının Eve ve hadıdını, baş ve kuyruk düğümlerini, tabiatını ve vasıflarını, mesafesinin uzaklığını ve cisminin miktarını

Merih yıldızını ve Mümessil
Merih yıldızının merkez dışı olan feleğini, şekil ve hareketiyle
Merih yıldızının döndürücü feleğini, şekil ve hareketiyle

Merih yıldızının hızını, doğrultusunu, ağır hareketini, duruşunu, geriye dönüşünü
ve güneşle olan bağlantısıyla yanışını
Merih yıldızının eve ve hadıdını, baş ve kuyruk düğümlerini, tabiatını, vasıflarını, mesafesinin uzaklığını ve cisminin miktarını

Güneşin kısaca vasıflarını ve Mümessil feleğini
Güneşin, merkez dışı feleğini, şekil ve hareketiyle
Güneşin eve ve hadıdını ve ortak noktaları olan Cevzherlerini ve yavaşlamasıyla hızlı gidişini
Güneşin tabiatını, özelliklerini, faydalarıyla etkilerini, uzaklık ve büyüklüğünü
Zühra (Venüs) yıldızının mümessil feleğini
Zühra yıldızının dış merkez feleğini şekil ve hareketiyle
Zühra yıldızının döndürücü feleğini, şekil ve hareketiyle
Zühra yıldızının hızını, doğrultucusunu, yavaşlayıp duraklamasını, dönüşüyle şaşkınlığını ve güneşle olan bağlantısıyla yanışlarını
Zühra yıldızının Eve ve Hadıdını, baş ve kuyruk düğümlerini, tabiat ve vasıflarını
mesafesinin uzaklığını ve cisminin büyüklük miktarını


Utarid (Merkür) yıldızının mümessil feleğini şekil ve hareketini
Utarid yıldızının merkez dışı olan idare edici feleğiyle taşıyıcı feleğini, şekil ve hareketleriyle
Utarid yıldızının döndürücü feleğini şekil ve hareketiyle
Utarid y</
Diğer Özellikler
Stok Kodu9786056903304
MarkaBera Kitap
Stok DurumuVar
9786056903304

İlginizi Çekebilecek Diğer Ürünler

En yeni ürünler
Güvenli teslimat
Kampanyalı ürünler
Piyasadaki en iyi fiyat

PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.