ŞAMUA Tam Miftahul Kulub Kalblerin Anahtarı SALAH BİLİCİ

Fiyat:
320,00 TL
İndirimli Fiyat (%31,3) :
220,00 TL
Kazancınız 100,00 TL
61,60 TL'den başlayan taksit seçenekleri için tıklayın.
Aynı Gün Kargo
Kitap              Tam Miftahul Kulub Kalblerin Anahtarı
Yazar             El Hac Mehmed Nuri Şemsüddin El Nakşibendi
Yayınevi         Salah Bilici Kitabevi
Kağıt - Cilt      Sarı şamua - Lüks bez cilt
Sayfa - Ebat   666 sayfa - 17x24 cm
 
 
Tam Miftahül Kulüb, Mürakabe, Pendiyye, İslam Tasavvufunun şartları
 
Vasiyyetname, Fethiyye Evradı ve Tercümesi, Bahaiyye Evradı ve Tercümesi

 

Salah Bilici Kitabevi yayınları, Kalblerin Anahtarı Tam Miftahul Kulub kitabını incelemektesiniz.
Tam Miftahul Kulub Kalblerin Anahtarı kitabı hakkında yorumları oku yup kitabın konusu, özeti, fiyatı, satış şartları hakkında bilgiyi geniş bir şekilde edinebilirsiniz.

Yaratan Rabbinin adıyla oku . O, insanı " alak " dan yarattı. Oku, Senin Rabbin en cömert olandır. Alak 1-2

 
 
Miftahu-ül Kulüb adındaki bu değerli eser sekiz risalenin bir araya gelmesinden teşekkül etmiştir.
 
1. Miftahül Kulüb
2. Murakabe
3. Pendiyye
4. İslam Tasavvufunun Şartları
5. Vasiyyetname
6. Fethiyye Evradı ve Tercümesi
8. Bahaiyye Evradı ve Tercümesi
 
 
BÎRÎNCÎ RÎSÂLE
 
MİFTÂH-ÜL KULÜB
 
BİRİNCİ  BÖLÜM
 
KUTB-ÜL-ÂRlFÎYN MEVLÂNA YAHYA EFENDİ KADDESALLAHU SIRRAHUL-ALt HAZRETLE­RİNİN TÜRBEDARIVE (MİFTÂH-ÜL-KU-L Û B) ADINDAKİ BU ÇOK KIYMETLİ ESERİN YAZARI ŞEYH EL-HAC MEHMET NURl ŞEM-SEDDlN-EL-NAKŞİBENDl KUDDlSE SIRRAHÜ HAZRETLERİNİN HAL TERCÜMELERİDİR.
 
Mehmet Nuri Şemseddin-el-Nakşibendi kaddesallahu sırrahul-âli hazretleri; Kutb-ür-Rabbani,Gavs-ül-Samedani, Sultan-ül-evliyâ Seyyid Abdülkadir Geylâni kaddesallahu sırrahul-âli hazretlerinin, on beşinci ba­tın evlâtlarından olup, Taşköprü kazasının Ayvalı kasabası ileri gelenle­rinden şehit Seyyid Hüseyin Efendi'nin oğludur.
 
Hicrî 1216 yılında, İstanbul'da doğmuşlar ve tahsil çağına girdikle­rinde, evleri civarında bulunan Mercan ağa mektebinde Besmele-i-şerif çekerek, Kur'an-ı-kerim öğrenmeğe başlamışlardır.
 
1230 yılında, henüz 14 yaşlarında iken Kur'an-ı-azim-üş-şânı hıfzet­meğe muvaffak olmuşlar ve 1231 yılından itibaren Bayazit cami-i şerifinde ders veren o devrin tanınmış dersi'âmlarından Baltacı namiyle mâ­ruf Hasan Efendi'den sarf ve nahiv ve mantık tahsiline başlamışlardır.
 
1242 yılında, hac farizasını ifa maksadiyle Hicaz'a gitmişler ve Ha­remeyn'i ziyaretten sonra İstanbul'a dönüşlerinde, Süleymaniye Cami-i-şerifinde ders veren, devrin değerli âlim ve muhakkiklerinden ŞEHRİ HAFIZ EFENDİ olarak tanınmış Istanbullu Hafız Mehmet   Efendi'nin derslerine devama başlamışlar, Şemsiyye şerhinden itibaren muhtelif ilim kol­larında tahsillerini tamamlamağa muvaffak olarak, her mânada ilim ve irfan sahibi olmuşlardır.
 
Fakat, bununla da yetinmemişler, devrin meşhur âlimlerinden BULDANLI lâkabı ile tanınmış Kayyumi El-hac Mehmet Efendi'den ME'ÂNİ ilmini, SALCI lâkabı ile tanınmış Tosya'lı Ali Efendi'den FIKIH ilmini ve ŞEHRİ HAFIZ EFENDİ'nin de üstadı olan Kozan'lı Mehmet Efendi'den USUL ilmini tahsil etmişler, tanınmış hattatlardan KEBECİ ZADE MEH­MET VASFİ EFENDİ'den de HAT ve KİTABET'i talim eylemişlerdir.
 
Bu arada, Kayseri'nin tanınmış âlimlerinden ve Nakşibendi meşayihi ulularından Evliyâ-il-ârifiyn Şeyh El-hac Mehmet Sait Efendi kuddise sırrahu hazretleri, 1236 yılı ortalarında büyük mürşitleri Şeyh El-Hac Ah­met Behçet-iyyül-Kayseri kuddise sırrahu hazretleriyle birlikte İstanbul'a gelmişler. Bir gün, Mehmet Nuri Şemseddin-el-Nakşibendi hazretlerine rastlamışlar... Şeyh Ahmet Behcetiyyül-Kayseri hazretleri, Şeyh Mehmet Sait Efendi hazretlerine :
 
—Bu genci, sen irşâd edeceksin. Onun yüzünden, Ümmeti Muham-med'den bir çokları vasıl-ı hak olacaklardır, buyurmuşlar.
 
Büyük mürşitlerinden böyle bir vazife alan Şeyh Mehmet Salt Efen­di, o günden itibaren 18 yıl ramazan aylarında İstanbul'a gelerek, Baya-zıt cami-i-şerifinde vaaz ve nasihata devam buyurmuşlar ve şeyhinin işa­ret buyurdukları zamanı kollamışlardır.
 
Nihayet, 1244 ramazanında beklenen hadise zuhura gelmiş ve Meh­met Nuri Şemseddin-el-Nakşibendi hazretleri, aradığı mürşidin Şeyh Mehmet Sait Efendi olduğunu anlamış ve kendilerinden inâbet almıştır.
 
1232 yılında muhterem pederleri vefat etmiş bulunduğundan, dul ka­lan valideleri NAİLE hâtûnu, mürşidi Mehmet Sait Efendi ile nikahlayan Mehmet Nuri Şemseddin-el-Nakşibendi hazretleri, şeyhine babalık maka­mını da tevdi buyurmuşlardır. Böylece, 1252 yılına kadar kendisinden tarikatin esaslarını ve âdabını öğrenmişler, hilâfet ve velayet rütbesine ulaş­mışlardır.
 
1256 yılında hilâfet makamını ihraz buyurmalarından sonra, mürşit­leri Mehmet Sait Efendi kuddise sırrahu hazretlerine, İkinci Sultan Mah­mut tarafından, Hünkâr Hacı Bektaş-ı-Veli kaddesallahu sırrahul-âli der-gâh-ı şerifinin meşihati tevcih buyurulmuş olduğundan, birlikte, Kırşehir'e gitmişler ve üç ay orada kaldıktan ve mürşidi ile ERBA'İYN çıkardıktan sonra, irşâd vazifesiyle görevlendirilerek İstanbul'a gönderilmişlerdir.
İstanbul'da, Uzun çarşı başında bulunan evlerinde tarikat sâliklerini ve hakikat taliplerini irşada başlamışlardır.
 
Bu sırada, 1252 yılı muharrem ayında Beşiktaş'ta medîûn Kutb-ül-ârifiyn -Mevlâna Yahya Efendi kaddesallahu sırrahul-âli hazretlerinin tür-bedarı Ârif-i-billâh Şeyh El-hac ALI EFENDI'nin hakka yürümesi üzerine, İkinci Sultan Mahmut Han tarafından onun yerine türbedarlığa intihap olun­muşlar ve birkaç gün sonra da, padişah Tophane meydanında inşa olu­nan Nusretiyye Cami-i-şerifinde Şifâ-i-şerif dersleri vermesini irade buyur­muşlardır. Bizzat İkinci Sultan Mahmut Han da, üç hafta cuma selâmlığını bu cami-i-şerifte yapmışlar ve Mehmet Nuri Şemseddin-el-Nakşibendi haz­retlerinin derslerini de dinlemişlerdir.  (  Kalblerin Anahtarı Tam Miftahul Kulub , Miftahul Kulub kitabı , Tam Miftahul Kulub , Kalblerin Anahtarı, tercümesi, salah bilici kitabevi, tam kayıtlı , kalplerin anahtarı kitabı, Miftahül Kulub salah bilici , El Hac Mehmed Nuri Şemsüddin El )
 
Bu tarihten itibaren beş sene, Yahya Efendi türbesinde,müntesiple­rini ve müridlerini irşada devambuyurmuşlar.  MENÂR, MÜLTEKA ve BIRGIVI merhumun TARIKAT-l MUHAMMEDİYE'sini tedris ve talim etmiş­lerdir.
 
1257 yılında, ikinci defa olarak Beyt-i-haramı hac ve Seyyid-il-enâm efendimizin ravzalarını ziyaretten sonra İstanbul'a dönerek derslerine de­vam buyurmuşlardır.
 
1274 yılında, Medine-i-münevvereye giderek beş ay müddetle Fahr-i-risalet efendimizin huzuru saadetlerinde bulunmuşlar ve İstanbul'a döne­rek 30 yıl irşâd seccadesinde oturmuşlar ve 1282 şevval ayının on dör­düncü salı gecesi, sayılı nefeslerini ikmal ederek Dergâh-ı-Rabbi izzete yürümüşlerdir.
 
Cenaze namazları, Beşiktaş'ta Sinan Paşa cami-i-kebirinde meşayih, ulemâ ve çok kalabalık bir cemaatle kılındıktan sonra, Mevlâna Yahya Efendi hazretlerinin türbe-i-şerifleri içinde güney yönünde ebedî istirahatgâhlarına tevdi olunmuşlardır.
 
Sureti ve siyreti şeriat-i-mutahharaya ve sünen-i-seniyeye uygun, gü­zel tabiatli, zahit, cömertliği ve elinin açıklığı herkese şâmil, kudsi nefes­leri ve açık kerametleriyle tanınmış kâmil bir mürşid idiler. Müritleri ve müntesipleri sayısız, feyiz ve irşâdiyle tekmil-i-tarik ve sülük edenler de pek çok olup, yirmiden fazla halifeleri vardı.
 
Eserleri arasında, hayatlarında müntesipleri için neşir buyurdukları VASİYYETNAME'leri ile,   irtihallerinden   sonra   ele  geçen   MİFTÂH-ÜL KULUB ve MURAKABE adlarındaki risaleleri birkaç defa   tab'olunmuştur. Silsile-i-tarikleri şöyledir:
 
Büyük mürşitleri Şeyh El-hac Mehmet Said-el-Kayseriyyel-Nakşibendi Hazretleri, Şeyh El-Hac Ahmet Behcet-iyyülı-Kayseriyyel-Nakşibendi Haz­retlerinden o da Külahi zade Şeyh El-Hac Mahmud-ül-Kayseriyyül-Nakşi-bendiyyül-üveysi hazretlerinden, onlar da hazreti Hızır aleyhisselâm ve ru-haniyyet-i-Hazret-i-Şâh-ı-Nakşibend'den ahzı tarikat etmişlerdir.
 
Allahu teâlâ, cümlesine rahmet buyursun ve bizleri de feyizlerinden yararlandırsın, ( Âmin..) 
Salah Bilici Kitabevi yayınları Kalblerin Anahtarı Tam Miftahul Kulub kitabını incele diniz.
Diğer Özellikler
Stok Kodu9280000005293
MarkaSalah Bilici Kitabevi Yayınları
Stok DurumuVar
9280000005293
En yeni ürünler
Güvenli teslimat
Kampanyalı ürünler
Piyasadaki en iyi fiyat

PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.