Çeşitli Yönleriyle İslam Medeniyeti

Fiyat:
250,00 TL
İndirimli Fiyat (%38) :
155,00 TL
Kazancınız 95,00 TL
Geçici olarak temin edilememektedir. Temin edildiginde

Bu ürünün yerine tercih edebileceğiniz ürünler


Kitap              Çeşitli Yönleriyle İslam Medeniyeti  
Yazar             Heyet
Yayınevi         Siyer Yayınları  
Kağıt - Cilt      2.Hamur Kağıt, Ciltli
Sayfa - Ebat   668 Sayfa - 17x24 cm
Yayın Yılı       2017
   
  


Yazar Heyeti : Prof. Dr. Adnan Demircan, Prof. Dr. Ali Bakkal, Prof. Dr. Halil İbrahim Bulut, Prof. Dr. Hikmet Akdemir, Prof. Dr. Kasım Şulul, Prof. Dr. Murat Akgündüz, Prof. Dr. Mustafa Ekinci, Prof. Dr. Yusuf Ziya Keskin, Prof. Dr. Hüseyin Akpınar, Prof. Dr. Hüseyin Şimşek, Yrd. Doç. Dr. Ali Tenik, Yrd. Doç. Dr. Gül Güler, Doç. Dr. M. Nuri Güler, Yrd. Doç. Dr. Mahmut Polat, Yrd. Doç. Dr. Yasin Kahyaoğlu


Siyer Yayınları İslam Medeniyeti kitabını incelemektesiniz.   
İslam Medeniyeti kitabı hakkında yorumları oku yup kitabın konusu, özeti, fiyatı, satış şartları hakkında bilgiyi geniş bir şekilde edinebilirsiniz.
 
Yaratan Rabbinin adıyla oku . O, insanı " alak " dan yarattı. Oku, Senin Rabbin en cömert olandır. Alak 1-2

 
   ÖNSÖZ
 
Hz. Peygamber'e ilk vahyin inişiyle temeli atılan İslâm medeniyeti, dünyanın en büyük medeniyetlerinden biridir. Hz. Peygamber'in vefatı sıra­sında Arabistan'da, daha sonra da Atlas okyanusundan Çin'e kadar geniş bir alana hakim olan Müslümanlar, İslâm medeniyetinden sonra asırlardır dünya tarihine damgasını vuran Batı medeniyetinin gelişmesine önemli katkılar sağ­lamışlardır.
 
İslâm medeniyetinin temel dinamiklerinin başında İslâm dini gelmektedir, islâm inancının farklı coğrafyalarda ve farklı zamanlarda, küçük farklarla da olsa yaşama şansı bulması, İslâm dininin temel kitabı olan Kur'ân'ın çeşitli şartlardan etkilenerek anlaşıldığını, yorumlandığını ve yaşandığını göstermek­tedir. Dinin diğer önemli kaynağı hadisin derlenmesi sırasındaki imkanlar, si­yasi şartların hadislere yansıması, fıkhi tartışmalar sonucu zaman zaman bazı hukuki kuralların hadis olarak ortaya çıkmış olabileceği ihtimalini akla getir­mektedir. Bununla birlikte bugün elimizdeki hadis literatürünün en önemli eserleri kabul edilen kütüb-i sitte ve diğer bazı hadis kitaplarındaki hadislerin önemli bir kısmının manen de olsa Resulullah'a ulaştığı kabul edilmesi gere­ken bir tezdir. Kısacası hadisin Hz. Peygamber'e dayandırılması hususunda hala bütün Müslümanlarca kabul edilebilir bir metod geliştirilmemiştir.
 
İslâm medeniyetinin gelişmesine geleneklerin de önemli katkısı olmuştur. İslâm dini, vahye ve Peygamber'in uygulamalarına ters düşmeyen geleneklerin varlığını kabul etmiş; yaşamasına izin vermiştir. Tarihsel İslâm'ın oluşmasını üzerinde de geleneklerin hissedilir bir ağırlığı bulunmaktadır. Geleneklerin varlığını kabul etmesi daha sonraları bazen geleneklerin dinleşmesi, zaman zaman dinin de gelenekleşmesi gerçeğini ortaya çıkarmıştır. Esasen İslâm, ıs­lah edici olma iddiasıyla ortaya çıkmıştır.
 
Ortaçağa damgasını vuran İslâm medeniyeti, Batı medeniyetinin büyük bir gelişme göstermesiyle gerilemeye başladı. XIX. ve XX. asır, İslâm mede­niyetinin içine düştüğü olumsuz durumdan kurtulma çabalarını görüldüğü asırlar oldu. Bu çabalar sırasında Müslümanlardaki gerilemeyi İslâm'a bağla­yan yüzeysel değerlendirmeler yapıldı. Müslümanların İslâm'ın ruhuna uygun bir hayat yaşayıp yaşamadıkları ise az tartışıldı.
 
İslâm medeniyeti gibi, hem coğrafi, hem de tarihsel bakımdan ihata edil­mesi güç olan bir medeniyeti birkaç yüz sayfalık bu çalışmanın olanaktan çerçevesinde ele almaya çalıştık. Kuşkusuz İslâm medeniyetini Anadolu'ya uzanan yönüyle ele almaya daha çok önem verdik. Bundan dolayı çalışmamız Endonezyalı bir tarihçinin hazırlayacağı çalışmadan mutlaka farklı olmuştur.
 
İslâm medeniyetinin muhteşem günlerini tekrar görmemiz dileğiyle...
 
Adnan DEMİRCAN
 
İçindekiler
ÖNSÖZ 
DİN
A. Mezhepler       :
İtikadı Mezhepler
Mürcie Mezhebi  
Mürcie'nin Doğuşu ve Teşekkül Süreci         
Mürcie'nin Tarihçesi          
Mürciî Fırkaları    
Mürcie'nin Görüşleri          
Mürcie'nin İslâm Düşüncesine Katkıları        
 
Mu'tezile Mezhebi              
İsimlendirme Meselesi      
Mu'tezile'nin Doğuşu ve Gelişimi    
Mu'tezile'nin Tarihçesi       
Mu'tezile'nin Kollan            
 
Basra Okulu        
Bağdat Okulu      
Mu'tezile'nin Temel Görüşleri          
Mu'tezile'nin İslâm Düşüncesine Katkıları
               
Ehl-i Sünnet ve'l-Cemaat 
İsimlendirme Mes elesi     
Ehl-i Sünnet Zihniyetinin Oluşumu 
 
Selefiyye             
Selefiyye'nin Ortaya Çıkışı ve Teşekkülü      
Selefiyye'nin İnanç Esasları             
Mâtüridîlik ve Eş'arilik        
 
Mâtüridîlik            
Eş'arilik 
Siyasal Yaklaşımlardan Doğan Mezhepler  
Haricîler
Şîa         
 
Şiîliğin Ortaya Çıkışı          
Şia Akaidini İnceleyen Eserlerin Genel Bir Değerlendirilmesi
Şia Hareketinin Kaynağı Hakkında Bazı Görüşler       
 
İran Kökenlidir Diyenlerin Görüşü  
Yahudi Kökenlidir Diyenlerin Görüşü             
"Yahudi-Hristiyan" Menşelidir Diyenlerin Görüşü
Arap Asıllıdır Diyenlerin Görüşü
 
Şia Fırkaları     
Oniki (İsnaaşeriyye) İmam Mezhebi
Başlıca Görüşleri     
İmamların Masum Olması
İmamların On İki Oluşu    
 
Zeydiyye Mezhebi    
Ortaya Çıkışı   
Mezhebin Görüşleri  
 
İsmailiyye Mezhebi   
Mezhebin Tarihçesi  
İsmailiyye Mezhebinin Kolları
       
Gulât (Aşırı Şiîler)    
Gulât Fırkalarının Görüşleri      
Gulât Fırkalarının Ortak Noktaları

Fıkhî Mezhepler       
 
Kûfe'de Fıkıh Geleneği     
Hanefî Mezhebi
Kuruluşu  
Gelişmesi ve Yayılması    
Usûlü      
Lafzî Konular   
Genel Karakteristiği  
Günümüzde Hanefîlik      
 
Mâlikî Mezhebi 
 
Kuruluşu ve Yayılması     
Yayılması
Genel Karakteristiği  
Şafiî Mezhebi   
 
Yayılması
Genel Karakteristiği  
Hanbelî Mezhebi      
 
Yayılması
Genel Karakteristiği  
Zâhiriyye Mezhebi    
Kuruluşu ve Yayılması     
Genel Karakteristiği  
İbâziyye Mezhebi     
Zeydiyye Mezhebi    
Ca'feriye Mezhebi    
 
Tasavvuf              
Tasavvuf Düşüncesinin Oluşumu ve Gayesi     
Tasavvufun Menşei Konusu     
Tasavvufun Gayesi  
Klasik Tasavvuf Kaynakları
 
er-Ri'âye  
Kitâbu'l-Hatmi'l-Evliyâ       
el-Lüma'  
et-Ta'arruf İi Mezhebi ehli't-Tasavvuf
Kûtu'l-Kulûb     
er-Risâle  
Keşfu'l-Mahcûb
İhyâu Ulûmi'd-dîn     
el-Fethu'r-Rabbanî   
 
Avârifu'l-Maarif 
el-Futûhâtü'l- Mekkiyye    
Mektûbât 
Mesnevi  
Tasavvuf Yolunun Temelleri     
Tasavvuf ve Sosyal Yaşam      
Tasavvufun Kurumsallaşması   
Teşkilatlanmayı Hazırlayan Etmenler
Tasavvuf Düşüncesinin Geçirdiği Dönemler
 
Mevlevîlik
Nakşibendiyye
Halvetîlik 
Kadirilik   
Rifâîlik     
Yesevîlik  
Bektaşîlik 
Melâmîlik 
Şâziliyye
       
ADALET
Kadılık  
Kâdı'l-Kudâtlık    
Kadıaskerlik        
Mezâlim  
Hisbe      
Şeyhülislâmlık  
Şeyhülislâm'ın Hukukî ve Adlî Sahadaki Vazifeleri     
Şeyhülislâm'ın İlmiye ve Eğitim Sahasındaki Vazifeleri
Şeyhülislâm'ın Din Hizmetleri Sahasındaki Vazifeleri 
Şeyhülislâm'ın İdâri ve Siyâsî İşlerdeki Vazifeleri
       
EKONOMİ
Kur'ân'da Adlandırılması   
Risâlet Öncesi Ma'âyiş (Geçinme, Ekonomi)   
 
Arabistan'ın Tabiatı  
Arabistan'ın Nüfusu  
Arabistan'ın Konumu
Kureyş Kabilesi
ilâflar       
 
Kış Musonu     
Yaz Musonu    
Kış Rihlesi (Seferi)   
Yaz Rihlesi (Seferi)  
Sermaye 
Müteşebbis      
Şirketler (Ortaklıklar)
 
Tarım Şirketleri (Ortaklıkarı):    
 
el-Muhâkala     
el-Muzâra'a      
el-Muhâbara    
el-Musâkât      
Ticâret Şirketleri (Ortaklıkları):  
 
el-Muşâreke    
Mudârabe (emek-sermaye ortaklığı)
       
Ticâret Yolları  
Mekke Medine Yolu
Mekke Şâm Yolu      
Mekke Mısır Yolu     
Mekke el-Eble (Basra) Yolu      
Mekke Uman Yolu (Sahilden)   
Mekke Taif Yolu       
Mekke Yemen Yolu  
Pazarlar (Panayırlar)
Dûmetu'l-Cendel      
el-Muşakker     
Suhâr
Debâ 
eş-Şihr          
'Aden Pazarı
San'â' Pazarı
er-Râbiye     
Ukâz  
Zî'l-Mecâz    
Pazarın (Panayırın) İşleyişi          
 
Pazarın Başkanı     
Yargıcı (Kadısı)       
Pazarda Arapların Mahkemeye Başvurması    
Pazardaki Ticarî Mallar     
Pazarda Alım Satım (Ticâret Yapma) Düzeni  
Gelir Çeşitleri          
 
er-Ribâ         
Ücret 
Kâr     
Vergi Çeşitleri         
 
el-İtâve           :          
el-Meks         
el-'Uşr
el-Cizye ve el-Harâc          
C. Risâlet Dönemi Ma'âyiş (Ekonomi)   
Câhiliye Kureyş Kapitalizmi
           
Risâlet Aracı Olarak Ekonomi     
 
İslâm'ı Anlatımında Kur'ân'ın Ekonomi Dili       
Hz. Peygamber'in Risâlet Savaşımında Ekonomi Stratejisi   
Hz. Peygamber'in Getirdiği Ekonomik Sistem: Fıkıh Ekonomisi      
 
Fıkh'ın Ortaya Çıkışı          
Fıkıh Ekonomisi      
Fıkıh Ekonomisi'nde Piyasa        
İslâm'da Serbest Piyasa (Medîne Pazan)         
İslâm'da Sosyal Piyasa (Beytu'l-Mâl Piyasası) 
 
Aile ve Akrabalık Çerçevesi İçinde Sosyal Adalet       
Âkile  
Dâimi Sadaka (Sadaka Câriye)   
Vasiyet         
Keffâretler Nezir (Adak)       
Toplum ve Devlet Çerçevesi İçinde Sosyal Adalet
Fıkıh Ekonomisi'nde Devlet      
Mâlî Kurallar (Düzenlemeler)    
Gelirler    
Giderler   
Bütçe Denkliği  
 
Parasal Kurallar (Düzenlemeler)       
Dış Ticâret Kuralları ( Gümrük Düzenlemeleri)   
Fıkıh Ekonomisi'nin Risâlet Dönemi'nde Yaşanışı     
Hz. Peygamber'in İlk Dönemi    
 
Açlık Sınırı      
Yoksulluk Sınırı
Hz. Peygamber'in Son Dönemi 
Risâlet'ten Sonra Fıkıh Ekonomisi 
Râşid Halîfeler Dönemi    
Düşük Gelir Düzeyi  
 
Yoksulluk Sınırı
Asgari Geçim Düzeyi
Asgari Refah Düzeyi
 
Emevîler Dönemi     
Abbasîler Dönemi    
Selçuklular Dönemi  
Osmanlılar Dönemi  
Cumhuriyet Dönemi 
 
SAVAŞ VE BARIŞ
Cihad    
Cihadın Teşri' Tarihi 
İslâm ve Savaş        
Savaş ve Ahlak  
 
Ordu      
Asker Maaşları
Silahlar ve Donatım Araçları     
Savaş Usulleri ve Teknikleri      
Savaş Sonrası 
Donanma
Berîd Teşkilatı (Haberleşme ve İstihbarat)
               
EĞİTİM
A İslam Eğitim ve Bilim Anlayışının Dayandığı Temeller
İslam Düşüncesinde Bilim ve Eğitiminin Amacı          
İslam Medeniyetinde Eğitim Geleneği (Dönemler, Kurumlar ve Uygulamalar)     
Kuruluş Devresi (611-1067)            
 
Evler     
Küttaplar              
Kur'ân Okulları (Mescitler)
Sufle     
Araştırma Merkezleri         
Kurumsallaşma Devresi   
 
Sıbyan Mektepleri              
Medreseler          
 
Medreselerde Öğretim      
Afrika Medreseleri             
Medreselerin Gerileme ve Çöküşü 
Enderun Mektepleri           
Tekke ve Zaviye Okulları  
Kütüphaneler      
 
İLİM VE KÜLTÜR
 
Dini İlimler          
Tefsir     
Tefsirin Tarifi       
Hz. Peygamber'in Tefsiri  
Sahabe Döneminde Tefsir
Tabiîn Dönemi   
 
Tabiîn Döneminden Sonra Tefsir   
Hicri III. Asırdan Günümüze Kadar Tefsirin Seyri
Tefsir Usûlü ve Tarihî Seyri              
Tefsir Çeşitleri    
 
Rivayet Tefsiri     
Dirayet Tefsiri     
 
Tasavvufî Tefsir  
Fıkhî Tefsir          
İlmî Tefsir            
İctimaî-Edebî Tefsir           
Mezhebi Tefsirler
 
Konulu Tefsir      
Tefsir ve Usûlünün Bazı Problemleri             
 
Hadis    
Tarihçe 
Etimoloji ve Kapsam         
Önemi  
Tespiti   
Rivayeti
Tedvini ve Tasnifi
Öğrenimi             
Hadis Çeşitleri    
 
Hadisin Kaynağına Göre  
Ravi Sayısına Göre            
Sıhhat Derecesine Göre   
Senedinde Kopukluk Bulunup Bulunmamasına Göre
Ravisinin Kusuruna Göre  
Literatür
Rivâyetu'l-Hadîs Kitapları
 
Sahifeler              
Cüzler   
Kitaplar
Müsnedler           
Mu'cemler           
Musannefler       
Camiler
Sünenler ve Ahkâm Kitapları         
Müstedrekler       
Müstahrecler       
Kırk Hadisler       
Etraf Kitapları    
Tahric Kitapları 
Zevâid Kitapları 
Fevâid Kitapları 
Emâlîler
Şemail Kitaplan  
Dirâyetu'l-Hadîs Kitapları
 
Usûl-i Hadis        
Ricâlu'l-Hadîs     
Sahabe
Sika Raviler     
Zayıf Raviler    
Sika ve Zayıf Raviler
Belli Kitapların Ricali       
Belli Memleketlerin Ricali  
Esma ve Künâ 
Mu'telif ve Muhtelif   
Müttefik ve Müfterik  
Müştebih 
Mübhemât       
Vefeyât   
 
Hadis İlimleri    
Cerh ve Ta'dil  
llelu'l-Hadîs      
Garibu'l-Hadîs  
Muhtelifu'l-Hadîs      
Nâsih ve Mensûh     
Esbâbu Vürûdi'l-Hadîs      
Hadis Şerhleri   :      
 
Şîa ve Hadis    
Oryantalistler ve Hadis     
İslâm Dünyasında Hadis Muhalifleri  
İslâmî İlimler ve Hadis İlmi
 
Fıkıh
Fıkhın Sözlük Anlamı       
Fıkhın Özel Bir Bilim Dalına İsim Olması ve Tanımı
Fıkhın İki Temel Kaynağı  
Fıkhın Konusu ve Kapsamı      
Fıkhın Doğuşu ve Gelişmesi     
Fıkhın Tedvin ve Tasnifi   
 
Hanefî Fıkhının Tedvin ve Tasnifi     
Mâlikî Fıkhının Tedvin ve Tasnifi      
Şafiî Fıkhının Tedvin ve Tasnifi 
Hanbelî Fıkhının Tedvin ve Tasnifi    
Özel Konularla İlgili Eserler      
Usûl-i Fıkhın Doğuşu
Usûl-i Fıkhın Tedvin ve Tasnifi  
Temel Usûl-i Fıkıh Eserleri
Fıkhın Kaynakları
       
Beşeri İlimler    
Belagat 
Arap Dili Belagatı
Belagat İlminin Tarihçesi  
 
Belagat İlminin Tedvini     
Belagat İlminin Dönemleri
 
Birinci Dönem     
İkinci Dönem      
Üçüncü Dönem  
 
Kelâm ve Felsefe Mektebi
Edebiyat Mektebi
Dördüncü Dönem
Beliğ Sözün Özellikleri      
 
Harfler ve Kelimeler          
Cümle ve Söz Öbekleri     
Cümledeki Hayal ve Tasvirler          
Belagat İlimleri ve Anlamları            
 
Ma'ânî İlmi           
Beyân İlmi           
Bedî' İlmi
               
Tarih ve Coğrafya              
Tarih     
Coğrafya             
Coğrafî Eserlerin Yazılmasında Etkili Olan Amiller     
Dinî Faktörler      
Ticari Faktörler   
Siyasî Faktörler  
 
Coğrafî Eserlerin Gelişim Süreci ve İçeriğin Oluşması
İslâm Coğrafya Literatürünün Önemli Temsilcileri      
 
Ebû Ca'fer Muhammed b. Musa Harizmî      
Ebü'l-Kasım Ubeydullah b. Abdullah b. Hurdazbih     
Ahmed b. İshak b. Ca'fer b. Vehb b. Vazıh
el-Ya'kubî (6.292/905 Civan)           
Ebû Ali Ahmed b. Ömer (ö. 300/912 Civan) 
Ebû Bekir Ahmed b. Muhammed b. Fakîh
el-Hemedanî (ö.300/912'den sonra)              
Ebû Zeyd el-Belhî (ö. 322/934)       
Ebû Abdullah Muhammed b. Ahmed el-Ceyhânî (Ö.330/942) 
Kudâme b. Ca'fer Ebü'l-Ferec Katib el-Bağdâdî (Ö.337/948)
 
İyi Beslenme       
Üreme Sağlığı     
Kişisel Hijyen      
 
Çevreye Yönelik Koruyucu Hizmetler            
Hz. Peygamber'in Rehabilitasyon Hizmetlerinden
Sosyal Rehabilitasyon Hizmeti Uygulamaları     
İslâm'da Tedavi Edici Sağlık Hizmetleri        
 
Câhiliyye'de Tıp  
İslâm Âlemi'nde Tıp
               
EDEBİYAT
Din, Dil, İlim, Kültür ve Medeniyet Olarak Arapça'nın Önemi
Arap Dili ve Edebiyatı       
 
Eski Arapça         
Klasik Arapça      
Orta Arapça        
Modern Arapça   
Mahalli Lehçeler
Arap Edebiyatında Şiir     
 
Câhiliye Döneminde Şiir   
Sadru'l-İslâm'da Şiir           
Arap Edebiyatında Nesir  
Kur'ân'ın Arap Edebiyatına Etkisi      
 
MİMARİ
Giriş
Sanat    
Sanata Etki Eden Faktörler              
İslam Sanatı        
Camii    
Erken Dönem İslam Mimarisi
 
Hz. Muhammed Dönemi ve Mescid-i Nebevi
Küfe Camii          
Emeviler Dönemi Mimarisi (661-750)            
Şam Ümeyye Camii           
Abbasîler Dönemi Mimarisi (750-1258)        
Samarra Ulu Camii            
 
Türk Sanatı     
1. Karahanlılar Dönemi Mimarisi (960-1212)
Hazar Camii        
Talhatan Baba Camii         
 
Minareler      
Gazneliler Dönemi Mimarisi (962-1186)
Leşker-i Bazar Camii         
Büyük Selçuklu Dönemi Mimarisi (1040-1157)
 
İsfahan Mescid-i Cuması  
Büyük Selçuklu Mimarisinin Özellikleri  
Anadolu Selçuklu Mimarisi (1071-1190)
Camiler         
Sivas Ulu Camii      
Konya Ulu Camii (Alaeddin Camii)         
Kayseri Ulu Camii  
Divriği Kale Camii   
Kervansaraylar       
Ribat Yapılan ve Bu Yapıların Kervansaraylara Etkileri         
Kervansaraylar       
Kervansarayların Askeri Yönü ve Askeri Açıdan Önemi        
Kervansarayların Toplumsal Yönü ve Toplumsal Açıdan Önemi
Mimari Açıdan Kervansaray Yapıları      
 
Fonksiyon    
Plan  
Cephe          
Malzeme      
Medreseler   
Plan  
Anadolu Selçuklu Dönemi Taç Kapılan 
Osmanlı Mimarisi (1299-1920)    
Erken Dönem Osmanlı Mimarisi (1299-1501)  
Bursa Ulu Camii     
Klasik Dönem Osmanlı Mimarisi (1501-1703)  
 
İstanbul Fatih Camii           
İstanbul Şehzade Camii    
İstanbul Süleymaniye Camii        
Edirne Selimiye Camii       
Geç Dönem Osmanlı Mimarisi (1703-1920)     
Sanat Terim ve Kavramları
 
MÛSİKÎ
Kaymakça    
dizin   
 
Kısaltmalar
 
as:             Aleyhisselâm
age.:         Adı geçen eser
a.g.m.:      Adı geçen makale
b.:              bin
bs:             Basım
c:               Cilt
cc:             Celle Celâlühü
DİA:           Diyanet İslâm Ansiklopedisi
DİB:           Diyanet İşleri Başkanlığı
h.:              Hicrî
Hz.:           Hazreti
İFAV:         İlahiyat Fakültesi Vakfı
ra.:             Radiyallâhu 'anh , Radiyallâhu 'anhâ
sas:           Sallallahu 'aleyhi ve sellem
s.:              Sayfa
TDV:         Türkiye Diyanet Vakfı
trc:             Tercüme Eden
t.y.:            Yayın tarihi yok
 vs.:           Vesaire
 
 
 
Siyer Yayınları İslam Medeniyeti kitabı nı incele diniz.
Diğer Özellikler
Stok Kodu9786059283809
MarkaSiyer Yayınları
Stok DurumuBu ürün geçici olarak temin edilememektedir.
9786059283809
En yeni ürünler
Güvenli teslimat
Kampanyalı ürünler
Piyasadaki en iyi fiyat

PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.