Duaların Esrarı, Ayhan Yalçın

Fiyat:
290,00 TL
İndirimli Fiyat (%45,9) :
157,00 TL
Kazancınız 133,00 TL
Havale / EFT:
153,86 TL
43,96 TL'den başlayan taksit seçenekleri için tıklayın.
Aynı Gün Kargo

Kitap             Duaların Esrarı
Yazar             Ayhan Yalçın
Yayınevi         Çelik Yayınevi
Kağıt - Cilt     2.Hamur , İnce Ciltli
Sayfa - Ebat   512 Sayfa - 13.5x19.5


 

Çelik Yayınları, Ayhan Yalçın tarafından yazılan Duaların Esrarı adlı kitabı incelemektesiniz.
Duaların Esrarı kitabı hakkında yorumları okuyup kitabın konusu, özeti, fiyatı, satış şartları hakkında bilgiyi geniş bir şekilde edinebilirsiniz.

Yaratan Rabbinin adıyla oku . O, insanı " alak " dan yarattı. Oku, Senin Rabbin en cömert olandır.  Alak 1-2

     
          ÖNSÖZ
 
Elhamdü li'llâhi Rabbi'l-Âlemîn. Ve's-salâtü ve's-selâmü alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ecmâîn.
 
Verdiği sonsuz ni'metleri arasında bu kitabı da hazırlayıp, neşretmek imkânını lûtf ve ihsan eden Allahu Teâlâ Hazretlerine sonsuz hamd ve senalar olsun. Hamd ve senanın her türlüsü an­cak O'na mahsûstur.
 
Salât ve selâm Rasûl-i Ekrem ve Nebiyy-i Muhterem, Sevgili Peygamberimiz Hazret-i Muhammed Mustafâ salla'llâhu aleyhi ve sellem Efendimiz'e; O'nun aile efradına ve ashabına (Ra-dıyallahu anhüm ecmaîn) olsun.
 
Kâinât'ta var olduğunu bildiğimiz, bilmediğimiz ne varsa; hepsi kendi dillerince, Allahu Teâ­lâ Hazretlerini hamd ile teşbih etmektedir. Bu, Kur'ân-ı Kerîm'in bildirdiği bir gerçektir. İsrâ' sû­resinin 44'üncü âyet-i kerîmesinde şöyle buyurulmuştur:
 
"Yedi gök ile yer ve ikisinin İçindekiler, O'nu (Allahu Teâlâ'yı) teşbih ve takdis ederler. Hiçbir şey yoktur ki, O'nu hamd ile teşbih etmesin. Fakat siz, onların teşbihlerini anlamazsınız. Ai­lahu Teâlâ Halimdir, Gafur'dur."
 
Ra'd sûresinin 15'inci âyetinde de şöyle buyu­rulmuştur:
 
"Göklerde ve yerde ne varsa; kendileri de gölgeleri de, ister istemez, sabah-akşam Alahu Teâlâ'ya secde ederler."
 
Duâ, çok farklı bir şeydir. Zîrâ, o, alelade "is­temek, başvurmak, müracaat etmek" değil­dir. Duâ, ilim ötesi bir olaydır. Çünkü, Cenâb-ı Hakk Azze ve Celle ile kulu arasındaki münâsebet "bir ilim ve lisân işi" değil, bir "gönül/kalb" ve "ya­şayış/hâl işi"dir. Bu ise; anlatılamaz, hissedilir; gösterilemez ama, görülür.
 
Oldukça farklı bir uslûb ve değişik bir sayfa terti­bi içinde hazırlamaya gayret ettiğim bu kitapta, mü'-min kardeşlerimin duâ ihtiyaçlarını karşılayacağını ümid ettiğim konulara yer verdim. Eserlerinden fay­dalandığım muhterem zevattan Âhiret'e intikâl edenlere, Allahu Teâlâ'dan rahmet ve hayatta olanlara da iki cihan saadeti diler, bu kitabımın da haydara vesîle olmasını niyaz ederim.
 
Tevfîk ve hidâyet ancak Ailahu Teâlâ Hazretleri 'ndendlr.
 
"Elhamdü li'llâhi alâ Dîni'l-İslâm ve alâ tevfîki'l-îmân ve alâ hidâyeti'r-Rahmân."
"İlâhî ente maksûdi ve rızâke matlûbî."
 
"Rabbena tekabbel minnâ inneke ente's-Semîu'l-Alîm."
 
Avukat
Ayhan YALÇIN
 

"'DUÂ" denen SIR!..
 
Duâ —kelime mânâsı— "çağırmak" demektir. Kur'ân-ı Kerîm'de ise; kimi âyetlerde   (Nisa': 56, isrâ: 110)   "İbâdet"; kimilerinde (Bakara: 23) "İstiaze/yardım istemek", kiminde de (Mü'min: 60) "taleb" mânâlarına gelmektedir.
 
Duâ —deyim olarak—: Bir şeyin olmasını veya ol­mamasını Allahu Teâlâ'ya hamd ve sena ederek, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e salât ve selâm getirerek, kulun zillet ve ihtiyacını ifâde eden bir dille, Allahu Teâlâ Hazretlerinden yardım dilemektir.
 
Duâ; kulun, Cenâb-ı Hakk'a ubudiyetini arz et­mesi; O'ndan Dünya ve Âhiret'i ile ilgili istekte bu­lunmasıdır.
 
Duâ; kişinin, Allahu Teâlâ'ya kul olduğunu id­rak etmesi ve bu inancını İlâhî Huzur'da itirafta bu­lunmasıdır.
 
DUÂ, kişiyi: Allahu Teâlâ'ya kulluğa,
 
                   O'na teslimiyyete,
 
                   Alçakgönüllülüğe, ve
 
                     Kişinin kendini, Allahu Teâlâ'ya karşı zelîl gör­me noktasına çağırır, ve duâ ehlini o noktaya alır götürür.
 
*   Allahu Teâlâ'ya tesiîm olan:
 
*   Sâdece O'na yönelir, ancak O'ndan ister.
*   O'ndan gayrı ne varsa, onlara karşı duyduğu korku ve ürpermeyi de aklından çıkarır; sâdece Cenâb-ı Hakk'tan korkar.
O halde duâ; kişinin hâlini Allahu Teâlâ'ya "arz etme ve isteklerini sıralama''dan öte bir şey'dir.
*   Kul; duâ ile, Kâinat'ın Yaratıcısı, Tek ve Mut­lak Hâkimi Allahu Teâlâ'ya;
*   O'nu sevdiğini,
*   Verdiği ni'metlere şükrettiğini,
*   O'nun irâdesi doğrultusunda her zaman ha­reket etmeye hazır olduğunu gösterir.
 
      İnsanların dualarını iki grupta toplayabiliriz.
 
*    Avamın duası: Bencil insanların duâsıdır. Çünkü bunlar;

*    Ya borçludur, borcunu ödemek için yardım is­temektedir.

     * Veya hastadır (yahud hastası vardır) şifâ taleb et­mektedir.
 
*     Yahud işleri bozuktur, düzelmesini istemekte­dir.

*    Ariflerin duası: Samîmî dualardır. Zîrâ, Alla­hu Teâlâ'nın arif kullan, O'nun huzurunda bulun­maktan tarif edilemez derecede zevk alırlar.
 
Allahu Teâlâ Hazretleri, kimin duası olursa olsun, mutlaka kabul eder.
 
 
 
         DUALAR KABUL OLUNUR...
 
 
Cenâb-ı Hakk Azze ve Celle, Bakara sûresinin 186'ncı âyetinde şöyle buyurmuştur:
 
"Ben, onlara yakınım. Bana duâ edince, duâ edenin duasına karşılık veririm..."
 
Bir hadîs-i Kudsî'de de şöyle buyurmuştur:
"Âdemoğlu! Sen, Bana duâ ve ricada bulun­duğun zaman, sendeki günâhları kayıtsız bağış­larım. Günâhların göklerin arasını dolduracak duruma ulaşsa, Ben'den bağışlanmayı istediğin zaman Ben, seni bağışlarım.
Âdemoğlu! Bana ortak koşmadıktan sonra yeryüzünü dolduracak ölçüde günâhla karşıma gelsen, yeryüzünü dolduran bir afvla karşılık ve­rir, seni afvederim."
 
• Rasûlullah saliallahu aleyhi ve sellem Efendimiz­ de;
 
— "Duâ, ibâdetin özüdür." buyurmuş ve sonra da şu âyet-i kerîmeyi okumuştur:
 
"Rabbiniz buyurdu ki: Bana duâ (ibâdet) edip kullukta bulunun ki, size karşılığını vereyim..." (Mü'min: 60)
 
 
"DUÂ EDİYORUM, KABUL EDİLMİYOR!?"   DEME...
 
Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöy­le buyurmuştur: — Bir mü'min; günâhla, akrabaları ile münâsebetleri kesmekle ilgisi olmayan bir duâ eder­se, Allahu Teâlâ, o'na mutlaka üç şeyden birini verir: Ya, duada istediğini, Dünya'da iken verir, Veya, duada istediğini, Ahiret'te o'nun için bir hazırlık olarak bekletir, Yahud, o'na gelecek bir fenalığı önler."
 
Bunun üzerine, orada bulunanlardan biri:
 
—"O halde çok duâ edelim, yâ Rasûlallah." de­di.
 
Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyur­du:
 
—"Allahu Teâlâ daha çok verir."
 
 
"DUALARIMIZ KABUL EDİLMİYOR!" diyenlere CEVAP...
 
Bir gün, İbrâhîm bin Edhem'e — kuddise sırruh—: "Dualarımız kabul edilmiyor, ne dersiniz?" di­ye sormuşlar.
 
 O da cevap vermiş:
— Cenâb-ı Hakk'ı tanıyorsunuz ama, emirlerini yerine getirmiyorsunuz!
Rasûlullah'ın sünnetlerini uygulamıyorsunuz!
Kur'ân-ı Kerîm okuyorsunuz ama, onun gös­terdiği yoldan gitmiyorsunuz!
Allahu Teâlâ'nın verdiği ni'metleri yiyor ama; şükretmiyor, şükranda bulunmuyorsunuz!
Cennet'i biliyorsunuz ama, fiillerinizle onu is­temiyorsunuz!»
Cehennem'den korkmuyorsunuz!
"Ölüm var" diyorsunuz ama, ona hazırlanmı­yorsunuz!
Ana ve babalarınızı kendiniz defnediyorsunuz, lâkin ibret almıyorsunuz.
Sonra da kalkıp, "Dualarımız kabul edilmiyor" diyor­sunuz. Bu kadar kabahatlarla, dualar kabul olunur mu?
 
 
• DUÂ ETMEYENLERİN HALİ!..
 
Allahu Teâlâ'ya duâ etmemek; O'na kulluk etme­ye tenezzül etmemek olur. Bu konuda, Mü'min sû­resinin 60'ıncı âyetinde şöyle buyurmuştur:
 
"Rabbiniz buyurdu ki: Bana duâ (ibâdet) edin, duanızı kabul edeyim. Bana kulluk etmeye te­nezzül etmeyenler, yakında hor ve zelil olarak Cehennem'e gireceklerdir."
 
 
• YA KÂFİRLERİN DURUMU?
 
 
Onlar için de, Ra'd sûresinin 14'üncü âyetinde şöyle buyurulmuştur:
 
"Hakîkî duâ (ve davet), ancak O'na (Allahu Te­âlâ'ya) yapılır. O'nun dışında duâ ettiklerine, sı­ğındıklarına gelince; onlar, duâ edenlerin hiçbir isteklerini karşılayamaz. (Allahu Teâlâ'dan gayrısına niyazda bulunanların hâli) tıpkı ağzına değsin diye suya doğru iki avucunu açan ve fakat ona asla ulaşamayan birinin haline benzer. İşte kâfirlerin duası, ancak dalâletten başka birşey değildir."  ( Duaların Esrarı , Ayhan Yalçın , Çelik Yayınevi , yazar , tercümesi, 1. kalite kağıt, ciltli, sırlı dualar  )Çelik Yayınları, Ayhan Yalçın tarafından yazılan Duaların Esrarı adlı kitabı incele diniz.

Diğer Özellikler
Stok Kodu9786057916037
MarkaÇelik Yayınevi
Stok DurumuVar
9786057916037
En yeni ürünler
Güvenli teslimat
Kampanyalı ürünler
Piyasadaki en iyi fiyat

PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.