El Camius Sağir 7 Cilt SET

Fiyat:
2.500,00 TL
Havale / EFT:
2.425,00 TL
700,00 TL'den başlayan taksit seçenekleri için tıklayın.
Aynı Gün Kargo Sınırlı Sayıda

  Kitap             El Camius Sağir
  Yazar            İmam Celaleddin es Suyuti
  Tercüme       Hüseyin Yıldız, Hasan Yıldız, Zekeriya Yıldız
  Yayınevi        Ocak yayıncılık
  Kağıt  Cilt      Sarı Şamua, Kalın Ciltli, 7 Cilt
  Sayfa Ebat    4.280 sayfa, 16.5x24 cm 
  Hadis            10.866 adet hadis-i şerif arapça metni ve türkçe metni
 
Ocak Yayınları El Camius Sağir kitabını incelemektesiniz.
7 Cilt Celaleddin Es Suyuti
El Camius Sağir kitabı hakkında yorumları oku yup kitabın konusu, özeti, fiyatı, satış şartları hakkında bilgiyi geniş bir şekilde edinebilirsiniz.
 
Yaratan Rabbinin adıyla oku . O, insanı " alak " dan yarattı. Oku, Senin Rabbin en cömert olandır. Alak 1-2

 
  
  El Camius Sağir min Ahadisil Beşirin Nezir
 
 
Elinizdeki hadis külliyatı, Türk okuyucusunun Celâleyn tefsiri ile tanıdığı meşhur İslam bilgini Celâleddîn es-Suyûtî 'nin hadis dalındaki çalışmalarının en meşhurudur.
 
Daha önce kaleme aldığı el-Câmi'ul-Kebîr veya Cem'ul-Cevâmi adlı büyük hadis koleksiyonunda yer alan hadislerin kavli olan bölümünden müellifin yaptığı yaklaşık 11000 hadis seçmesiyle okuyucuya sunulmuştur.
 
Genelde bazıları ezberlenecek derecede kısa olan metinlerden oluşan kitabın orijinalinde hadisler, alfabetik sıra ile verilmiş olup sahih, hasen ve zayıf olmak üzere her türden hadis ihtiva etmektedir. Bu zengin içeriği yanında dikkat çeken bir başka yönü ise, zamanımıza dek ulaşamamış bazı nadir hadis kitaplarından alıntılar yapılmış olmasıdır. Münâvi ve başkaları tarafından şerh  edilmiş ve zamanımıza dek pek çok çalışmaya kaynaklık etmiş olan eseri daha kullanışlı bir halde okuyuculara kazandırmak gayesiyle eserin Feydu'l-Kadîr adlı şerhinin konu tertipli son baskısını esas aldık. Kitabın orijinal hadis dizinini ise son cilde ilave ettik.
 
   
    ÖNSÖZ
  
Her şeyi yoktan var edip nimetler bahşeden yüce Allah'a sonsuz hamd; O'nun Habib'i ve Resulü olan Hz. Muhammed Mustafa'ya salatü selamlar olsun. Allahümme salli ala Muhammedin ve alâ âli Muhammed.
 
On yılı aşkın bir süredir yayınevi olarak Türk dünyasındaki hadis çevirileri boşluğunu doldurmak için gayret gösteriyoruz. Bu maksatla daha önce yayınlanmamış olan ilk kaynak konumundaki büyük hadis koleksiyonlarının çevirilerini yayımlamaya muvaffak olduk.
 
Elimizdeki kitabın yazarı olan meşhur Celaleddîn es Suyuti nin en dikkat çeken yanlarından birisi başvurup nakillerde bulunduğu hadis kaynaklarının çeşitliliği ve nadirliğidir. Bu sözkonusu kaynakların zamanımıza sadece isimlerinin ulaşabilmiş olması, Suyûtî 'nin eserlerini değerli kılan en önemli unsurdur. İkincil bir kaynak olmasına rağmen kaynak zenginliği ve nadirliği açısından yazarın hadis-i şeriflerle Kur'ân tefsiri olan meşhur eseri ed-Dürrü'l-Mensûr’u 16 cilt halinde yayımlamıştık. Onun en meşhur hadis koleksiyonu olan el Câmius Sağır’ini de bu maksatla yayımlıyoruz.
 
el-Câmi'us Sağîrde 10.000'in üzerinde hadis alfabetik sırayla okuyucuya sunulmuştur. Bu kitap o denli meşhur olmuştur ki başta talebesi Munâvî olmak üzere başka birkaç kişi tarafından üzerine şerhler yazılmıştır.
 
Kitabı daha kullanışlı hale getirmek için onu konularına göre düzenlemek gerekti. Günümüz araştırmacılarından Ebu Abdillah Hâlid b. Ahmed b. Ahmed el-Havlânî, el-Câmi'us-Sağîr'in Munâvî tarafından yapılan şerhi Feydu'l-Kadîr’ini "İrşâdu'l-basîr ilâ tertibi Feydi'l-Kadîr Şerhu ahâdîsi'l-Câmi'is-Sağir ala'I-ebvâb" başlığı ile 5 yıl süren bir çalışma neticesi 2011 yılında 11 cilt halinde yayımladı.
 
Yayınevi olarak el-Câmi'us-Sağîr'in Türkçe çevirisini ötedenberi planlıyorduk. Fakat uygun bir baskı ve sunumunu araştırıyorduk. Beklediğimize de değdi. 2011'de yayımlanan el-Câmi'us-Sağîr'in bu versiyonunu Türkçe çevirisi ile yayımlamaya muvaffak olduk.
 
Eserin orijinal sıralaması dışında konu tertipli versiyonunu neşretmenin yararları vardır. el-Câmi'us-Sağîr'de hadislerin sıralaması başlangıç harfine göre alfabetik olduğundan aynı anlamı taşıyan ve hatta neredeyse aynı metne sahip hadisler, eserin orijinalinde alfabetik sıralama gereği farklı yerlerde iken konu tertiplide birarada yer alırlar.
 
Belli konularda araştırma yapıldığında el-Câmi'us-Sağîr'in orjinalinde bunlara ulaşmak çok zordur. Diğer taraftan yanyana yer alan metin farklılığı olan hadisler fıkıh hükümleri ve taşıdığı içerik açısından birbirlerini hem desteklemekte, hem de şerhetmektedir.
 
Ancak biz, Feydu'l-Kadîr'in şerhini çevirmeyip sadece hadis metinlerini çevirmekle yetindik. Bunun birkaç nedeni vardır. Şerhlerde Türk okuyucusu için gereksiz olan uzun dil tahlilleri ve bilhassa Gazzâlî'den yapılan felsefik içerikli bir takım alıntılar mevcuttur. Diğer taraftan hatırı sayılır derecede çok zayıf hadisler ve hatta uydurma rivayetler barındırmaktadır. Bunların Hz. Peygamber'e (sallallahu aleyhi vesellem) aidiyeti şüpheli iken şerhlerinin de çok gerekli ve yararlı olmayacağını düşündük. Buna karşılık hadis metinlerinin çevirisinde kapalı ifadeleri açmak için şerhten istifade edilerek parantez içlerinde açıklayıcı ifadeler ekledik. Hadislerin ravi zincirleri üzerinde Munâvî'nin şerhinde yapılan değerlendirmeleri çeviri kapsamına aldık.
 
Hadislerin okuyucuya genel sunumu şöyledir: Hadislerin hem Arapça, hem de Türkçe çeviri metinlerinin başlarında iki sayı yer almaktadır. Parantez içinde Feydu'l-Kadîr'in orijinal numarası; diğer yalın sayı ise elinizdeki Irşâdu'l-Basîr baskısında tertip eden el-Havlânî'nin müteselsil verdiği sayıdır. Bir hadis, ilgili olduğu cihetle birkaç kez tekrarlandığ için hadis sayısı, Feydu'l-Kadîr ve başka bir deyişle el-Câmi'us-Sağîr'deki orijinal adedinden daha fazladır.
 
Arapça metinde hadisin bitiminde yer alan * yıldızdan sonra hadisin kendisinden nakilde bulunulduğu kaynak/ kaynaklara ve o hadisin ravisine yer verilmiştir. Söz konusu Arapça bilgilerin Türkçe çevirilerini daha geniş bir şekilde dipnotlar halinde verdik.
 
Dipnotlarda hadis kaynaklarının günümüzdeki baskıları referans alınarak sayfa ve hadis numarası bilgileri yanında ravisi ve el-Câmi'us-Sağîr'in müellifi tarafından rumuzlar halinde verüen "sahih, hasen, zayıf ve uydurma" ibarelerini kalın bir stille köşeli parantez içinde verdik. Akabinde varsa Munâvî'nin farklı bir değerlendirmesini ve nihayet Elbânî'nin el-Câmi'us-Sağîr'in Sahih ve Zayıf Hadisleri başlıklı iki ayrı çalışmasından verdiği hükümleri aktardık.
 
Ana Türkçe metinlerin dipnot işaretlerinin sonlarında "S, H, Z ve U" gibi rumuzlarla hadislerin "sahih, hasen, zayıf ve uydurma" açılımı şeklinde, Elbânî'nin söz konusu olan kitaplardaki bu değerlendirmelerini vermenin yararlı olacağını ümit ediyoruz. Suyûtî'nin verdiği hükümlerle Elbânî ve Munâvî'nin hükümleri birbirlerinden farklı olabilmektedir.
 
Kitabın son müstakil cildi olarak Arapça hadislerin alfabetik dizini içinde o hadisin hem Feydul-Kadîr'de, hem de elinizdeki çevirisi yapılmış konulu çalışmadaki numaraları yanısıra, hadislerin ravi zincirleri hakkında Suyûtî ve Daîfu'l-Câmi ile Sahîhi'l-Câmi'de Elbânî'nin verdiği hükümler ve Elbânî'nin ilgili kitaplarında bu hadislerin numaralan verilmiştir.
 
Şimdi yazar Suyuti ve onun meşhur eserine şerh yazan Munâvî ile el-Câmi'us-Sağîr'in tanıtımlarını Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi'nde yer alan maddelerini buraya aynen aktarmak suretiyle vermeyi uygun gördük.
 
 
    el-Câmi'us-Sağîr Hakkında
 
Suyuti yetmiş bir hadis kitabını Cem'u'l-cevâmi' adıyla bir araya toplamaya başlamış, fakat buna ömrü yetmemiştir. el-Câmi'u's-sağîr, tamamlanamayan bu büyük eserin bir çeşit muhtasarıdır. Müellifin 28 Rebîülevvel 907'de (11 Ekim 1501) bitirdiği ve el-Câmi'us-sağîr min hadîsi'l-Beşîri'n-Nezîr adını verdiği eser alfabetik olup hadisler genellikle kelimenin ilk iki harfine göre sıralanmış ve takip edilen metodun gereği olarak ravi zincirleri alınmamıştır. Eserde kavlî hadisler bulunmakla beraber fiilî hadislere de küçük bir bölüm ayrılmıştır. Hz. Peygamber'in (sallallahu aleyhi vesellem) yasakladığı şeylere ayrılan bir bölümde ise "nehâ" fiiliyle başlayan hadislere yer verilmiştir. Umumiyetle bir veya birkaç cümlelik kısa hadislerden meydana gelen eser daha çok akaid, âdâb, tıp, tergîb ve terhîb, ilim, dua ve zikir, tövbe ve istiğfar, şemail ve fezâil konularına dairdir. Ahkâm hadisleri yok denecek kadar azdır. Muamelat ve ahkâma dair hadislerin çoğunluğunun fiilî ve takrîrî hadislerden oluşması bunun ana sebebidir. Hadislerin hangi müelliflerce rivayet edildiği ve hangi kaynaklarda yer aldığı, hadislerin sonuna konan bazı rumuzlarla belirtilmiştir.
 
Eserin başlıca kaynakları şunlardır: Kütüb-i Sitte, Ahmed b. Hanbel'in el-Müsned, oğlu Abdullah'ın el-Müsned üzerine Zevâ 'id'i, Hâkim en-Nîsâbûrî'nin el-Müstedrek'i, Buhârî'nin el-Edebü'l-müjredile et-Târîhu'l-kebîr'i, İbn Hibbân'ın Sahîh'i, Taberânî'nin üç Mu'cem i, Saîd b. Mansûr'un es-Sünen'ı, İbn Ebî Şeybe ve Abdürrezzâk'ın el-Musannef'adlı eserleri, Ebû Ya'lâ el-Mevsılî'nin el-Müsnedü'l-kebtr'ı Dârekutnî'nin es-Sünen'ı, Deylemî'nin Müsnedu'l-firdevsı, Ebû Nuaym'ın Hilyetü'l-evliyâ adlı eseri, Ebû Bekir el-Beyhakî'nin es-Sünenü'l-kübra'sı ve Şu'abu'l-îmân'ı, İbn Adî'nin el-Kâmilfi'd-Du'afâ'sı Ukaylî'nin ed-DuaÇâ.'sı, Hatîbu'l-Bağdadî'nin Târîhu Bağdadi, Ahmed b. Ali el-Mevhibf nin Kitâbü'l-ilm'u Ebû Mûsâ el-Medînî'nin Kitâbu'z-Zeyl'i, Ebu'l-Ferec b. el-Cevzî'nin el-Ilelü'l mütenâhiye 'si, Karrâb'ın Kitâb Fadli'r-remyı, Mustağfirî'nin Kitâbu't-Tıbb'ı, İbn Abdilber en-Nemerî'nin Câmiu beyâni'l-ilmı. Suyûtî kaynak verirken çok faydalandığı eserler için birer rumuz kullanmış, daha az faydalandığı eserlerin ise adını yazmıştır.
 
Suyûtî, hadis uydurmakla tanınmış veya bu konuda itham edilmiş râvilerden eserine hadis almadığını, hadislerin sağlamlık derecesini farklı bir usulle ortaya koyduğunu ifade etmektedir. Buna göre Buhârî, Müslim, İbn Hibbân, Hâkim ve Ziyâuddin el-Makdisî'den aldığı bütün hadisleri sahih kabul etmiştir, el-Müstedrek'zen nakledilen hadisler arasında tenkide uğrayanlar varsa bunları zikretmiştir. İmam Mâlik'in El muvatta'sından, İbn Huzeyme'nin Sahilimden, Ebû Avâne el-Vâsıtî'nin el-Müstahrec înden ve İbnü's-Seken'in Sahîh'i ile İbnu'l-Cârûd'un el-Müntekâ sından naklettiği rivayetleri ve Ebû Davud'un, hakkında herhangi bir tenkidde bulunmadan es-Sünen îne aldığı hadisleri de sahih kabul etmiştir. Buna karşılık Tirmizî, İbn Mâce, Ebû Dâvûd et-Tayâlisî, Ahmed b. Hanbel, Abdürrezzâk, Saîd b. Mansûr, İbn Ebî Şeybe, Ebû Ya'lâ el-Mevsılî'nin eserleri, Taberânî'nin Mu cemul-kebîr
Diğer Özellikler
Stok Kodu978605459074
MarkaOcak Yayıncılık
Stok DurumuVar
978605459074

İlginizi Çekebilecek Diğer Ürünler

En yeni ürünler
Güvenli teslimat
Kampanyalı ürünler
Piyasadaki en iyi fiyat

PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.