Sohbetler ve Nasihatler Mehmed Emre, 5 Cilt

Fiyat:
1.200,00 TL
Geçici olarak temin edilememektedir. Temin edildiginde

Bu ürünün yerine tercih edebileceğiniz ürünler


  Kitap                Kürsiden Mü’minlere Sohbet ve Nasihatler
  Yazar               Mehmet Emre
  Tashih              Ali Eren
  Yayınevi           Erhan Yayınları
  Kağıt - Cilt        2.Hamur - Ciltli, 5 cilt
  Sayfa - Ebat     3.011 sayfa - 17x24 cm

 
Erhan Yayınevi tarafından yayınlanan, Mehmed Emre nin yazdığı, Kürsüden Müminlere Sohbet ve Nasihatler adlı kitabı incelemektesiniz.
5 Cilt Mehmet Emre Sohbet ve Nasihatler kitabı hakkında yorumları oku yup kitabın konusu, özeti, fiyatı, satış şartları hakkında bilgiyi geniş bir şekilde edinebilirsiniz.
 
Yaratan Rabbinin adıyla oku . O, insanı " alak " dan yarattı. Oku, Senin Rabbin en cömert olandır. Alak 1-2

 
         
               ÖNSÖZ

Kâinatı yoktan var eden, yeryüzünü insanla imar eden ve gönderdiği peygamberlerin va'z u nasihatleri ile halkı hidâyete eriştiren Allah Teâlâ'ya sonsuz hamd ü senalar olsun. Kâinatın en yüce efendisi, hatîbü'l-enbiyâ Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafâ'ya (s.a.v.) âline ve ashabına salât ü selamlar olsun.
 
Bu vecîbeyi îfâdan sonra ifâde etmek isteriz ki, insanın, "emmâre bissû" olan nefsin tesiri, kötü akranın teşviki ve şeytanın iğvası ile yolunu şaşırdığı olur. Bu durumda derdine derman olacak, öğüt vererek yolunu aydınlatacak ve hidâyete ermesine vesile olacak bir kurtarıcı arar. Ruhu bunalan ve ufku kararan bu insana yapılacak va'z u nasîhât, o kimsenin yolunu düzeltmesine ve kurtuluşuna yardım eder.
 
Halkı irşad için hizmet eden İslâm âlimleri, haftanın belirli günlerinde, cuma, bayram ve teravih namazlarında ve kan­dil gecelerinde halkı Hak yoluna davet için, mabetlerimizde çeşitli mevzularda va'z u nasîhatta bulunagelmişlerdir. Bu hizme­ti îfâ eden ilim erbabı, "Sen (Kur'ân ile) vâ'z et. Çünkü öğüt, mü'minlere fayda verir" (Sûre-i Zâriyât, 55) âyet-i celilesinin emrini, "Din nasihattir" hadis-i şerifini nokta-i hareket olarak almışlar ve üzerlerine düşen vazifeyi ifâya çalışmışlardır. (Bakınız: Buhâri c.1, s.20; Müslim, c.1, s.53)
 
İslâm dîninin ihyasını ve yayılmasını gaye edinen âlimlerden bir kısmı cami kürsülerinde konuştukları mevzuları, kitap hâline getirerek, va'z ve nasihat etmek isteyenlere fikren yardımcı ol­maya çalışmışlardır. Mev'iza-i Hasene, Tefcîr-i Tesnim, Mecâlis-i Sinâniye, Mecâlis-i Rûmî, Abdüllatif Harpûtî, Otuz Ramazan Va'zları ve benzeri eserler, hep bu hizmet an­layışı ile vücut bulmuş ve halkımızın istifadesine sunulmuştur.
 
İmamlık ve müftülük vazifelerinde bulunduğum sırada, haddi­miz olmadığı hâlde, ramazan, bayram ve cuma günlerinde camilerde vaaz ediyorduk. Sivrihisar, Eskişehir, Balıkesir ve Bilecik müftülüklerinde bulunduğum yıllarda bu mev'izeler aralıksız devam etmiştir. Bu konuşmalarla alâkalı notları bir vaaz kitabı haline getirme arzusu, zaman zaman hatırıma geliyordu. Bazı din kardeşlerimiz de sadırdan satırlara intikal eden vaazları kitap hâline getirmemi teklif ediyorlardı.
 
Cami kürsülerinde halkı irşadla vazifeli meslekdaşlarıma yardımcı olmak düşüncesi ile bu teklifleri müsbet karşıladım ve H. 1417 yılının ramazan ayında bu kitabı hazırlamaya koyuldum. Devamlı bir çalışma sonunda "Âyet ve Hadislerle Vaazlarım" adını verdiğim bu serinin birinci cildini siz din kardeşlerime takdim etmiş bulunuyorum.
 
Hayatımın son baharında ve yaşlılık eyyamında sınırlı bir çalışma imkânı ile hazırlanan bu kitapçık, din kardeşlerimize bir hizmet görür ve vaizlerimize küçük bir yardım olur ise kendimizi bahtiyar sayarız.
 
Gayret bizden, tevfik ve inayet ancak Cenâb-ı Haktandır.    
 
 
              İkinci Baskının Önsözü

Âlemlerin Rabbi olan Allah Teâlâ'ya sonsuz hamd-ü senalar, Resulü Hz. Muhammed (s.a.v.)'e, âline ve ashabına mütemâdi selamlar olsun...
 
"Kürsiden Mü'minlere Sohbet ve Nasihatler" adı veril­erek hazırlanan va'z serisinin birinci cildi efkarı umumiyede bek­lediğimizin fevkında bir rağbet gördü ve kısa zamanda tükendi. Bu kitapçığı umumi istek üzerine tekrar bastırma arzusu doğunca eseri baştan sona kadar tetkik etmeyi uygun buldum. Zira va'z etmekte bulunan bazı meslektaşlarımızın haklı şikayetleri kulağımıza kadar ulaşıyordu. Şöyle ki: "Bazı mevzular çok kısa olmuş, bununla cemaate ne kadar bir zaman konuşabilirim?" de­niliyordu. Yerinde ve haklı olan bu kabil şikayetleri dikkate ala­rak elinizde bulunan bu baskıyı İLAVELİ İKİNCİ BASKI olarak neşretme zarureti doğdu.
 
Yazı hayatına başladığımdan itibaren hiçbir kitabımın ikinci ve daha sonraki baskılarında "ilaveli baskı" ibaresini kullanmamayı şahsım için bir prensip edinmiştim. Fakat bu kitabı yazmaya, geçirdiğim göz ameliyatı sonunda Antalya'da istirahat etmekte iken başlamıştım. Evimdeki kütüphanemden uzak bulunuşum ve temin edebildiğim kitapların da sınırlı oluşu, istediğim hacimde bir eserin vücuda gelmesine engel oldu. Prensiplere bağlı kalmak iyi olmakla beraber gaye edinilen hizmeti engelleyecek bir sevi­yede ve katılıkta olmaması gerektiğini anladım ve ilk defa bu usulümü çiğnemiş oldum.
 
Böyle bir hareketin tekrarından sıyanet buyurmasını Cenab-ı Hakk'dan niyaz ediyor, elinde kitabın birinci baskısı bulunan okuyucularımdan özür diliyorum. "Haklı bir özür anlayışlı ve ke­rem sahibi insanlar katında makbuldür" diyorum.
 
Lütf-u ihsanı bol ve kudreti sonsuz Allah Teala'ya kitabın ma'şeri vicdanda gördüğü rağbetten dolayı şükür, ihsan ettiği tevfikden dolayı da sınırsız hamd-ü senalar ediyorum. 20.06.1998
 
Mehmed EMRE
 
 
     Kur'ân-ı Kerim'in Işığında Va'z Usûlü ve Nasihatin Önemi
 
Cenâb-ı Hakk buyuruyor ki: "(İnsanları) Rabbinin yoluna hikmetle, güzel vâ'z (ve öğüt) ile davet et. Onlarla mücâdeleni en güzel (yol)hangisi ise onunla yap. Şüphesiz ki Rabbin, o, yolundan sapan kimseyi en çok bilendir. O, hidâyete ermişleri de en iyi bilendir."(Sûre-i Nahl 125)
  
Va'z u nasihatle meşgul olan bir kimsenin veya din kardeşine öğüt verecek bir mü'minin, bu âyet-i kerimenin ışığı altında hare­ket etmesi, muvaffakiyetini artırır. Konuşacağı sözlerde hikmet, akl-ı selime ve dinî esaslara uygun konuşma demektir. İfâde ettiği kelimelerin yerli yerinde konuşulması, "hikmet"in esasını teşkil eder.
 
Halkı kötülükten engellemeyi güzel bir öğütle îfâ etmeli, kızmadan ve kızdırmadan dinî hükümleri tebliğe çalışmalıdır.
 
Muhatapla mücadele, vaizin aslî vazifesi değildir. Hitap ettiği kimse veya topluluk, cedelleşmeye kalkarsa, en güzel mücadele yolu ne ise vaiz onu tercih edecektir. Muhatap hiddet ve şiddet gösterirse sükûneti, gaflet ve cehaletle hareket ederse sabrı ve nezâketi elden bırakmamak gerekecektir.
 
En büyük öğüt ve en müessir va'z, Kur'ân-ı Kerim'in âyetlerine ve Peygamberimiz (s.a.v.)'in hadis-i şeriflerine da­yalı olarak yapılan nasihattir. Müslüman cemâate öğüt veren bir kimsenin ilk müracaat edeceği kaynak bunlar olacaktır. Diğer ki­taplar, talî derecede müracaat edilen eserler olmalıdır. Zira Allah'ın kitabı ve Resûlü'nün hadisleri, şaşmaz ve şaşırtmaz ölçülerdir.
 
Bu hususa işaret eden bir âyet-i celilede şöyle buyurulmak-
 
tadır: "Andolsun ki biz, (din hükümlerini) açık açık bildiren âyetler, sizden evvel gelip geçmiş olanlardan misâl (ler), takvaya erenler için de öğüt(ler) indirdik" (Sûre-i Nûr, 34)
 
"Bu (Kur'ân), insanlar için bir beyandır, (fenalıktan) sakınan için de bir hidâyet ve bir mev'izadır" (Sûre-i Âli İmrân, 138)
 
"Ey insanlar, size Rabbinizden bir öğüt, gönüllerde olan (derd)lere bir şifâ, mü'minler için bir hidâyet ve rahmet gelmiştir." (Sûre-i Yunus, 57)
 
 Va'z ve irşâd hizmeti, dinî bir vazife olmaktadır. "Ben muslih-i âlem miyim?" diyerek köşeye çekilmek, yanlış bir tutum ve hatalı bir yoldur. Çünkü, bu takdirde meydanı dalâlet ve rezalet er­babına bırakıp, halkın daha fazla sapıtmasına imkân tanınmış, cin ve insan şeytanlarına fırsat verilmiş olur.
 
Va'z ve nasihatin aslî hizmetlerden olması sebebiyle, âhiret hayatında vazifesini yapmamasının sorumluluğuna düşmek is­temeyen bir kimse, bu mükellefiyeti yapmaya çalışacaktır. Şu âyet-i kerime bu hususa açık bir delil teşkil etmektedir:
 
"Hani içlerinden bir ümmet: 'Allah'ın kendilerini (dünyada) helak edeceği veya (âhirette) çetin bir azap ile cezalandıracağı bir kavme ne diye öğüt veriyorsu­nuz?' dediği zaman onlar (o va'z edenler) da, 'Rabbımize özür (dilemeye yüzümüz olsun) için! Umulur ki sakınırlar' demişlerdi." (Sûre-i A'raf, 164)
 
Yüce ve yüceltici İslâm dini, "neme lâzım" felsefesini esasından reddetmekte, "bana lâzım" dustûrunu benimsemiş bu­lunmaktadır. Bu noktadan hareket eden bir vaiz, "Bu halk benim hilkat itibariyle eşim, müslüman olmaları cihetiyle din kardeşlerimdir. Onları irşada ve ıslâha çalışmak benim boynu­mun borcudur" diyecek ve şu emr-i ilâhiye göre hareket edecek­tir:
 
"Onlara va'z ver, onlara kendilerine dâir çok müessir söz(ler) söyle" (Sûre-i Nisa, 63)
 
"...Onlar öğüt verilen şeyleri hakkıyla icra etselerdi bu, kendileri için elbet hem daha    hayırlı,hem
 
 (imanlarını) sağlamca kökleştirmiş olurdu" (Sûre-i Nisa, 66)
 
Va'zu nasihat, insanlık târihiyle başlayan bir vazifedir. Küre-i arz üzerinde insan nesli devam ettikçe bu hizmet devam edecek­tir, etmelidir. Halk tabakasından bu fikre karşı mücâdele edenler olmuş ve "Va'z etsen de yahut va'z edicilerden olmasan da bize göre birdir" (Sûre-i Şuarâ 136) diyenler de çıkmıştır. Kendisine yüklenilen vazifenin ehemmiyetini idrâk eden bir vaiz, öğüt vermeye devam etmelidir. Câhil ve nadan insanların yakışıksız saldırıları onun hizmet şevkini kırmamalıdır.
 
 
İşte bunu tesbit eden bir âyet-i kerime:
 
Nuh, ayrı bir yere çekilmiş olan oğluna bağırdı: Oğulcağızım, (gel) bizim yanımıza sen de bin, kâfirlerden olma" (Sûre-i Hûd 42), diye nasihat etmiş ise de o söz dinlemedi ve suda boğuldu.
  
Bu ilâhi emirler karşısında dine hizmet mesleği kademelerinde vazife almış kimseler veya din kardeşine öğüt vermek arzusunu duyan müslümanlar, hizmette başarı elde edebilmek için şu hu­suslara dikkat etmelidirler:
 
a)    Yapacağı va'zı, Allah Teâlâ'nın rızâsına erişmek ve halkın irşadına vesile olmak için yapmalı;
 
b)    Konuşmasının müsbet bir tesir yapması için, va'z edeceği mevzuu halka açıklamadan önce, o işi kendi nefsinde tatbik et­melidir;
 
c)     Va'zını sert olmayan ifâdelerle (kavl-i leyyin ile) ve nezih bir üslup ile yapmaya dikkat etmelidir;
 
d)    İnsanları haram olan işlerden alıkoymaya teşebbüs etme­den önce, o işi kendi terk etmiş olmalıdır.
 
e)    Yapacağı va'zı, İslâm dini başlara tâc olsun ve kelime-i tev­hidin ifâde ettiği "Allah'tan başka ibâdete lâyık ve müstehak hiçbir mabudun bulunmadığı, Muhammed (s.a.v)'in Allah'ın kulu ve Resulü" olduğuna dâir îman esâsı, en yüce inanç olsun düşüncesiyle ve kavlî cihâd olarak yapmalıdır;
 
f)    Hitap ettiği cemâati değil, kendi nefsini suçlu buluyormuş gibi bir ifâde ve üslup ile konuşmalı; "Benim günahkâr nefsim şahsımı pek çok zarara uğrattı" demek gibi bir beyân tarzını ter­cih etmelidir.
 
g)  Va'zında, "vakarlı olayım" derken, kendini kibre kaptırmamalı; "mütevazı olayım" düşüncesiyle hareket ederken kürsî-i Muhammedi'ye yakışmayacak bir zelillik örneği sergilememelidir;

h)  Halkın çirkin hareketlerini dile getirirken, yakışık almayacak dekolte ifâdeler kullanmamalı; hatâyı tamir edeyim derken hataya düşmemelidir;  

i)  Cemâatin, sadece bir kesiminin değil, hepsinin anlayacağı bir konuşma üslubunu tercih etmeli; "Sözün en güzeli, tefsire muhtaç ve tavzihe imkan olmayanıdır" hikmetini hatırda tutmalıdır;

J) Vaiz, cemâate hitap ederken, "sen" demeyip, "sizler" demeli; "anladınız mı?" demeyip, "anlatabildim mi?" şeklinde ifâde nezâketini muhafaza etmelidir;  
 
ı) Va'z u nasihatta bulunacak kimse, vereceği misalleri güvenilir kaynaklara dayandırmalı; akl-ı selimi zorlayacak ve iti­raza sebep olacak hikâyeler anlatmamalıdır.
 
 
Hulâsa etmek gerekirse vaiz, ilmiyle âmil ve ahlakıyla kâmil ol­malı,  her hususta şahsı  ile halka nümûne-i imtisal olmaya Çalışmalıdır
 
 
15 Muharrem 1418
22 Mayıs 1997, Perşembe/Bursa
Mehmed Emre
 
  
             2. CİLT ÖNSÖZÜ
 
 
Alemlerin rabbe olan Allah Teala’ya sonsuz hamd-ü senelar, Resulü Hz. Muhammed (s.a.v)’e aline, evladına ve ashabına salat-ü selamlar olsun.
 
Kürsiden mü’minlere Sohbet ve Nasihatler ” adı ile neşredilen 1.cilt, efkar-ı umumiyede hüsn-i kabul gördü ve kısa zamanda mevcudu tükendi.
 
Bu durum, bu günün insanına ışık tutacak eserlere ihtiyaç bulunduğu fikrini uyandırdı ve bu Sohbet ve Nasihatler serisinin 2. Cildinin hazırlanmasına amil oldu.
 
Günümüzün insanı, güvenilir kaynaklara dayalı olarak hazırlanan ve anlayacağı bir dille yazılan vaaz kitaplarına ve kürsiden mü’minlere irşad eden hatiplerin konuşmalarına itibar ve itimad etmektedir. Bu ciheti dikkate alarak hazırlanan bu kitabın hangi eserden istifade edilerek yazıldığı belirtilmiş, cilt ve sayfa numaraları gösterilmiştir.
 
Bu yoldan hareket ederek hem okuyucunu güvenini temin ve hem de araştırmaya teşvik etmeyi arzuladık.Kitabın hazırlanmasında bir nebze muvaffak olabilmiş isek, bu başarı Cenab-ı Hak’kın lutfiyle olmuştur.
 
Hak için halka hizmet İslami bir vecibe ve dini bir vazifedir. Din kardeşlerimizin duaları ve Rabbimizin yardımı ile bu Sohbet ve Nasihatler serisinin 3. Cildini hazırlamaya arzu etmekteyiz. Tevfik ve inayet her zaman Allah Teala’dandır.
 
 
Mehmet Emre
  
 
                 3. CİLT ÖNSÖZÜ
 
İnzal buyurduğu semavi kitaplarla emir ve yasaklarını kullarına açıklan, uhrevi saadetin nelere dayalı olduğunu beyan ederek ibadullaha hidayet yolunu gösteren yüce Rabbimize sonsuz hamd-ü senalar ve Resul-i Alişan Hz. Muhammmed Mustafa (s.a.v)’e, aline, ashabına ve asharine salat-ü selamlar olsun.
 
Bir vecibeyi ifaden sonra ifade etmek isteriz ki “Kürsiden mü’minlere sohbet ve Nasihatler” adlı kitabımızın 2. Cildi kısa zamanda tükenmeye yüz tutmuş ve 1. Cildi ikinci defa basılma mazhariyetine erişmiş bulunmaktadır.
 
Efkarı umumiyyenin ve bilhassa yüce dinimizi öğrenmeye ve öğretmeye talip meslektaşlarımızın ve din kardeşlerimizin, ismi geçen kitabımızın ilk ciltlerine gösterdikleri yakın alaka bu eserinin 3. Cildinin yazılma fikrini düşünceden filiyat sahasına çıkarmaya amil oldu.
 
Din kardeşlerimizin itimadına ve basılan ciltlere gösterdikleri itibara dayanarak bu kitabı hazırlamaya koyulmuş bulunuyoruz. Bu vesile ile bahsi geçen serini 4. Cildini de kaleme alarak dört ciltlik bir vaaz kitabı tamamlama fikrindeyiz.
 
Cenab-ı Hak’tan emellerimizi ve amellerimizi rızasına uygun kılmasını niyaz ediyor ve bu cildi de Müslümanların istifadesine sunmuş bulunuyoruz. Hizmet bizden, hidayet ve Tevfik ancak Cenab-ı Haktandır.
 
 
28 Eylül 1998
Mehmed Emre   
Kerim Tulum  
 
 
               4. CİLT ÖNSÖZ

 
Kainatın halikı ve alemlerin Rabbi olan Allah’a sonsuz hamd ü senalar olsun ki “ Kürsüden Mü’minlere Sohbet ve Nasihatlar ” adlı vaaz kitabımızın 4. Cildi ni yazmaya bizleri muvaffak kıldı. Beşeriyetin efendisi, ins ü cin peygamberi Hazreti Muhammed Mustafa (s.a.v.)’e, aline ve ashabına salat-ü selam olsun. O, İslami ila ve insanları irşad etmek için vaaz nasihat etmiş ve biz ümmetlerine bu istikamette müjdeli tavsiyelerde bulunmuştur.
 
Sohbet ve Nasihatler ’in efkar-ı umumide gördüğü rağbet, bundan evvelki ciltlerin mükerrer baskılarına sebep olmuştur. Bu rağbet bahsi geçen Sohbet ve Nasihatler serisinin 4. Kitabının hazırlanmasına ümitli bir zemin hazırlamıştır. Müşahede edilen bu rağbet ve teşviklerin neticesinde elinizde bulunan kitap ümmeti Muhammed’in istifadesine sunulmuş bulunmaktadır.
 
Cenab-ı Hak, emellerimizi ve amellerimizi rızasına muvafık kılsın. Zira her türlü başarı O’nun ilham ve yardımıyla tahakkuk safhasına çıkmakta, itibar ve itimat kazanmaktadır. Kullar ubudiyet sahasında çalışmakta, yüce Rabbimiz de ibadına inayet ve Tevfik yollarını açmaktadır. O’nun yardımı olmasaydı bu kitap vücut bulmaz ve gün ışığına çıkmazdı. Bu idrak ve inançla tekrar hamdediyor ve inayetinin devamını niyaz ediyoruz.
 
Mehmed Emre
Kerim Tulum
       

                  5. CİLT ÖNSÖZ
 
Kainatın Halıkı, alemlerin Rabbi, ezeliyyet ve ebediyetle muttasıf, noksan sıfatlardan münezzeh ve kemal sıfatlarını cami bulunan Allah Teala’ya sonsuz hamd-ü senalar olsun. Resulü Hz. Muhammed (s.a.v.)’e, evladını, ashabını, ezvacını ve asharına rihayetsiz salat-ü selamlar olsun.
 
Cenab-ı Hakk’ın lütuf ve inayetiyle yazmaya başladığımız “ Kürsiden Mü’minlere Sohbet ve Nasihatler ” adlı serinin bundan evvelki ciltlerinin efkar-ı umumiyyede gördüğü rağbet, beşinci cildin hazırlanmasında büyük bir teşvik unsuru oldu. Bu sebeple kaleme sarılıp dimağımızı didiklemek suretiyle bahsi geçen serinin son cildini teşkil edecek bu kitapçığı tertip ve telife koyulmuş olduk.
 
Himmet ve hizmet erbabının mechülü değildir ki, bur va’z zamanını dolduracak mevzu bulmak ve onu bahsi kaynak eserlere dayanarak izaha çalışmak, bizim gibi ilmi sermayesi kıt ve bilgisi sınırlı kimseler için kolay olmamaktadır. Bu güçlüye rağmen hakkın rızası için halka hizmet niyetiyle kaleme sarılmış olduk. Her hususta inayeti ile bizleri teyit edin Rabbimiz bu noktada da yardımını esirgemedi. Onun feyzi ve tevfiki olmasaydı kalem yazmaz ve bu eser vücut bulmazdı.
 
Yüce islam dinini öğrenme arzusunda olan din kardeşlerimize bu istikamette ışık tutabilmek ve dini hakikatleri Müslümanlara öğretme arzusunda olan ve dine hizmet mesleki kademelerinde vazife gören meslektaşlarımıza mesailerinde yardımcı olabilmek için bu kitabı hazırlamaya cesaretlendik.
 
Aczimizi müdrik olarak yola çıkmış ve yüce Rabbimizin tevfiki ile sona ulaşmış bulunuyoruz. Her zaman, her yerde ve her işte Tevfik ve inayet ancak Cenab-ı Haktandır.  ( sohbet ve nasihatler kitap , mehmet emre sohbet nasihatler, sohbet ve nasihatler kitabı , sohbet ve nasihatler mehmed emre, erhan yayınları, mehmed emre kitapları, sohbetler 5 cilt )
 
Mehmet EMRE                                                                       
Kerim TULUM        

 

        CİLT 1 İÇİNDEKİLER
 
13   İslam dini
23   İmân
37   İbâdetlerin ehemmiyeti
49   Ramazan ve Orucun değeri
59   Orucun farziyyeti ve değeri
71   Namazın ehemmiyeti
83   Ta'dil-i erkân
93   Namazın farzları
103 Zekât
113 Sadaka-i fıtır
125 Haccın farziyyeti
135 Ramazan bayramı
143 Kurban vecîbesi ve Kurban bayramı
155 Kadir gecesi
165 Kur'an okumanın ehemmiyeti
177 Abdest
189 Sünnet-i Muhammediye ile âmil olmak
199 Cihad
211 İlmin değeri ve âlimlerin kıymeti
221 Ehil olanlara ilim öğretmenin ehemmiyeti
229 Duanın ehemmiyeti
239 Duanın âdabı
249 İhlâs
259 Allah Teâlâ'yı Zikir
271 Zühd ve takva
281  Tevekkül ve kanaat
291  Anne ve babamıza karşı vazifelerimiz
303 Çocuklarımıza karşı vazifelerimiz
313 Hısımlarımıza karşı vazifelerimiz
323 Ahlâkî vazifelerimiz
333 Hane halkımıza karşı olan vazifelerimiz
345 Erkeğin kadının üzerinde olan hakları
355 Evlenmekle ilgili vazifelerimiz
365 Haya
375 Komşularımıza karşı vazifelerimiz
385  Kadının tesettürü
399 Erkeğin zevcesini kıskanması
409  Fazilet ve sevapça üstün ameller
423  Hayırlı amellere koşanlar
433 Müslümanların birbiri üzerindeki hakları
441 Ticaret
451 Rüyanın mahiyeti
461 Rüya Tâbiri
471 Tevbe
481  Berat Gecesi
489  Reğâib Kandili
495  Mevlid Kandili
503  Miraç Kandili
 
 
        CİLT 2 İÇİNDEKİLER
 

  7  Cennet
  19 Helal Yemenin Ehemmiyet ve Faydalan
  31Yetim Himaye Etmek ve Malını Korumak
  41 Evlere Girmede Adâb
  47 Mârufu Emretmek ve Münkerden Nehyetmek
  57 Yemek İkramının Ehemmiyeti
  65 Yeyip İçmenin Adabı
  73 Resulü Ekrem'in Sevdiği Yiyecekler
  83 Selamlaşma
  93 İslami Edebler
101 İçtimâi Muaşeret Kaideleri
123 İslama Göre Hitan Sünneti
129 Gençliğin Kıymeti
137 Selavat-ı Şerife'nin Fazilet ve Sevabı
147 Ashabı Kiram'ın Fazileti
157 Mehir
167 Kıyamet Ne Zaman Kopacak
177 Peygamberin, Çocuklarını Terbiyeye Verdiği Ehemmiyet
187 Arkadaş Edinmede Dikkat Edeceğimiz Hususlar
199 Giyim ve Kuşamda İslâmi Hükümler
209 Giyilip Kuşanılması Yasak Olan Şeyler
219 Dünya ve Âhire! İçin Çalışmak
229 Şehitlik Mertebesinin Büyüklüğü
239 Çocuk Öldürme Cinayeti
249 Mescidlerin Maddi ve Manevi İmarı
263 Mucizeler, Kerametler ve Firâset
273 İlmin ve İlim Adamlarının Değeri
283 Dinimizin Yasakladığı Yeminler ve Yemin Keffâretleri
293 Kur'ân Okumakta Dikkat Edeceğimiz Hususlar
305 Kur'ân-ı Kerim'in Şefaat ve Şikayetleri
317 Müminlerin Din Kardeşlerine Karşı Mükellefiyetleri
325 Bid'atlerin İmana ve İnsana Zararları
335 Batıl İnançlardan Sakınmak
347 israf ve Savurganlığın Zararları
359 İsrafın Nevileri
365 Ruh Sağlığı
373 Nefisle Mücadele ve Nefsin Dereceleri
379 Sabrın Fazileti ve Sabırlı İnsanların Mükâfatı
391 Allah Korkusu
401 Halkın Arasını Düzeltmek İçin Şefaat
411 Namazların Vacipleri
421 Namazların Sünnetleri ve Sünnetlerin Hikmetleri
432 Sünnet ve Nafile Namazlar
443 Namazların Mekruhları
455 Haccın Hikmet-i Teşriiyesi ve Hükümleri
467 Hac Ayları ve Mîkat Mahalleri
482 Arafatta Vakfe ve Müzdelife'deki Vazifeler
491 Farz, Vacip ve Sünnet Olan Tavaflar
503 Tavafın Sünnetleri
518 Haccın Vacipleri
535 Haccın Sünnetleri
547 Haccın Nevileri
559 Umre
567 Zekatın Nerelere Sarfedileceği ve Kimlere Verileceği
575 Fakirleri Sevmek ve Muhtaçları Doyurmak
585 Hasta Ziyareti
 
 
CİLT 3 İÇİNDEKİLER
 
    7  Yaratılmışlara acımak ve Halıkımızın mahlûkâtı koruması
  23  Allah'ın rahmetinin azameti ve bizi sevmesinin alâmeti
  35  İnsan haklarına saygı ve insanlığa hizmet
  49 Ramazan ayına hazırlanmak ve ramazan günlerini ihya etmek
  63 Oruçla ilgili meseleler
  81 Zararlı sözlerden dilimizi korumak
  99 Ebedî hayat hazırlığı
113 İmamlığın fazilet ve şartları
127 Lanetlenen kişiler ve işler
161 Arazi mahsûllerinin zekatı (öşür)
173 Uhrevî kurtuluşun sebepleri
191 Evlat terbiyesi ve isim koyma vazifesi
205 Çocuk terbiyesinde muvaffak olmanın esasları
223 Kurbanın nevileri ve nisab hükümleri
237 Yasaklanan işlerin zararları
253 Şirk ve inkarın zararları
267 Dinsizliğin zararları ve inkarcılığın sebepleri
283 Riyanın mahiyeti ve zararları
295 Faizin zararları
309 içkinin zararları
321 Halkı kötü yola teşvik etmenin zararları
337 Kumarın zararları
347 Zinanın zararları
361 Fitne ve fesadın zararları
375 Zulmün zararları
389 Gıybet ve nemimenin zararları
401 Dinimizde yasaklanan alış-verişlerin zararları
413 Kibrin zararları
423 Lanet etmenin zararları
437 Sövmenin zararları
449 iftiranın zararları
463 Yalanın zararları
473 Cedelleşmenin ve kötü lakap takmanın zararları
485 Koyu cimriliğin zararları
495 Gayri müslimleri dost edinmenin zararları
505 Tecessüs ve sû-i zannın zararları
519 Hasedin zararları
527 Münafıkın sıfatları ve nifakın zararları
537 Şeytanın insana yaptığı zararlar
549 Namazı terketmenin zararları
561 Sihrin zararları
573 Cehennem ve azabı
585 Yuva yıkımının zararları ve boşanmanın sebepleri
 
 
CİLT 4 İÇİNDEKİLER
 
  7 Meleklerin mahiyeti ve özellikleri
25 Meleklerin vazifeleri
41 Cinlerin mahiyeti ve özellikleri
59 Cinlerin sınıfları ve mükellefiyetleri
73 Hz. ibrahim'in geçirdiği imtihanlar
85 Hz. Musa'nın çektiği zahmetler ve karşılaştığı zorluklar
99 Hz. Nuh'un çektiği zahmetler ve kavminin isyankârlığı
111 Hz. Yûsuf Aleyhisselam'ın geçirdiği imtihanlar
125 Peygamberlerin mucizeleri
141 Kazâ ve Kadere iman
157 Rızık
173 Ecel ve Ölüm
187 Kabir azabı ve kabir ziyareti
203 Ölüm hadisesi ve cenazeye karşı vazifelerimiz
217 Kıyametin kopmasından önce zuhur edecek hâdiseler
235 Âhirete îman
249 Şefaat
263 Âhirette Allah'ı görmenin cevazı
273 Cenab-ı Hakk'ın kullarından aldığı mîsaklar
285 Allah Teâlâ'nın sıfatları
299 Ruhun varlığı
307 Ehli beyte sevgi ve saygı
321 Resûl-i Ekrem'in zevcelerine saygı
347 Aşere-i mübeşşerenin fazileti
365 Ashabı kiramın Resülullah'a olan sevgileri
377 Hz. Meryem'in iffeti ve Hz. isa'nın risaleti
389 Adalet
407 Hicreti Muhammediye ve sebepleri
419 Cuma gününün fazileti Cuma namazının farziyeti
435 Kâinatı ibretle temâşâ etmek
453 Mübarek gece ve günlerin ihyası
471 Nafile oruç tutmanın fazileti
487 Sulhun ehemmiyeti ve faydaları
497 Korku ve ümit arasında yaşamanın fazileti
511 Peygamberimizin baba ve annesinin iman ehlinden olduğu
529 Emanete riâyet etmek ve işi ehline vermek
541 Ahde Vefa
553 Aynülyakîn hakkulyakîn
565 Murakabe
575 Şahitlik vazifesinin ehemmiyeti
587 Çevre temizliği
 
 
CİLT 5 İÇİNDEKİLER
 
  5  önsöz
  7  Allah ve Resulüne itaat
19 Peygamberimiz'in Merhameti ve Afvediciliği
33 Yardımlaşma ve Hediyeleşme
45 Yoksulları ve Zayıfları Korumak
61  Evliler için Güzel Geçinme Usulleri
73 islâmi Hükümlere Uygun Olan ve Olmayan Nikah Şekilleri
85 Kendileriyle Evlenilmesi Haram Olan Kadınlar
99 Aile Efradımızın Nafakaları ve Mesken ihtiyaçları
117 Rıfk Sahibi Olmak, Büyüklere Saygı ve Küçüklere Şefkat
131 Çocuklarımızı Koruma Vazifesi 165 Geçmiş ümmetlerin Felâketlerinden Ders Almak
187 Allah Tarafından Vâki Olacak imtihanlar
203 Saliha Zevcenin Evsâfı
219 islâm Nazarında Hayvan Hakları
233 Eti Yenilmeyen ve Yenilen Hayvanlar
245 Günahlardan Kaçınmak
257 Allah Teâlâ'nın Nazarı ve Rahmetinden Uzak Olan Kimseler
267 ilâhi Mesellerden Ders Almak (I)
283 İlâhi Mesellerden Ders Almak (II)
297 ilâhi Mesellerden Ders Almak (III)
311 Allah Teâlâ'yı Unutmanın Feci Sonuçları
323 Hidâyetin Sebep ve Vasıtaları
337 Dalâletin Sebepleri
351 islâm Dininin Yüceliği
365 Hayra Harcama Yapmada Dikkat Edilecek ölçüler
379 Allah Katında Mahbub Olmanın Şartları
393 Cennet Ehli ve Cehennem Halkı (I)
407 Cennet Ehli ve Cehennem Halkı (II)
421 insanların Şerlileri
435 Dünya ve Âhiret Saadeti Neye Bağlıdır
445 Evliyaullahdan Bir Sınıf Olan EBDAL
461 Ehli imanın Vasıfları
475 Ehli Küfrün Vasıfları
489 Vasiyyetin Meşruiyyeti ve Hükümleri
511 Vakıf Tesis Etmenin Fazileti
531 Ezan-ı Muhammedi
553 Geçmiş Devirdeki Kur'an Düşmanları
 565 Teravih Namazı ve itikaf Sünneti
581 Allah'dan Mağfiret Dileme
599 Allah'a Sığınma Vazifesi
 623 İnsanın Yaratılışındaki Kademeler ve istihaleler
637 islam'ın Dünya Görüşü
651 islâm Dininin Mümeyyiz Vasıfları
 663 Medeniyetin Manâ ve Mâhiyeti
675 Cenab-ı Hakk'ın Kullarını Meleklerle Takviyesi
 
 
   Bu kitabın hazırlanmasında istifade edilen eserler (Bibliyografya)
 
 
 1.    Kur'an-ı Kerim
 2.    Hak dini Kuran Dili: Matbaai Ebuzziya İstanbul-1935
 3.    Kuranı Hakim ve Meali Kerim: Ahmet Sait Matbaası-1957
 4.    Tefsiri Kurtubi : Dar'ul Kitabı Arabıyye Kahire -1967
 5.    Tefsiri ibni Kesir: Matbaa-i İsa el-Bâbî el Halebî Mısır.
 6.    Hülasat'ül beyan fî Tefsir'il Kur'an: Evkaf-ı islamiyye Matbaası İstanbul-1340.
 7.    Buhari: Matbaa-i Amire İstanbul 1315
 8.    Müslim: Muhammed Ali Sabih Matbaası Kahire 1334
 9.    Ebu Davud: Daru İhya-i Süneni Nebeviyye
 1. Tuhfet'ül Ahvezi (Tirmizi Şerhi) Matbaat ul-Fecâletil-Cedide Kahire-1967.
 2. Nesâî: Matbaat ul Meymene Mısır 1312
 3. ibni Mâce: Matbaat'ül ilmiye Mısır 1313
 4. El Menhel ul azbil mevrud: Mektebet'ül-islamiye
 5. Müsnedi Ahmed bin Hanbel: Mektebet ul-islâmi Beyrut-1399
 6. Mişkat'ül Mesabih: el Mektebet'ül-islami Beyrut 1399
 7. Riyaz uz Salihin: Bedir Yayınevi istanbul 1973
 8. Et Terğib ve't Terhib: Matbaat'ül Mustafa el-Babi Kahire 1955.
 9. Et Tac: Dâru ihyâ-i Kütüb-i Arabiyye (ikinci baskı)
 10. Feyz'ul Kadir: Matbaa-i Mustafa Muhammed Mısır-1938.
 11. Keşfül Hafâ: Dâru ihyâ-i Türâsi Arabi Beyrut 1351 (3. Baskı).
 12. Tecridi Sarih Tercümesi: Evkaf Matbaası 1926-1928
 13. Şifa-i Şerif: Şirketi Sahâifi Osmaniyye Matbaası Dersaadet İstanbul-1304
 14. İbni Abidin: Matbaai Osmaniye İstanbul 1327
 15. El Havi lil Fetâvi: Matbaa-i Saadet Mısır1959
 16. Merâkıl felâh: Dersaadet İstanbul 1335
 17. Nimetül islam: istanbul 1322
 18. Büyük İslam İlmihali: Ahmet Sait Matbaası istanbul 1955
 19. İhyâ-u Ulumiddin: Dar'ul-Marifet Beyrut LÜBNAN
 20. Tenbihül Gafilin: Cihan Kütüphanesi Matbaası istanbul 1325
 21. Risalei Kuşeyriye: mustafa el-Bâbi el-Halebi
 22. El ibriz: Matbaai Ezheriye Mısır-1317
 23. El Yevakıt ve'l Cevahir: Matbaa-i Meymeniye Mısır 1317
 24. Âkam'ül Mercan fî ahkâmilcân: (Yazma) Süleymaniye Şehit Ali Paşa Vakfı Kitaplarından
 25. El iman bil melaike: Halep 1391 (1972)
 1. Muvazzah ilmi kelâm: Yeni matbaa lstanb'jl-1959 (3. Baskı)
 2. Fıkhı Ekber Şerhi: (Aiiyyülkâri) Matbaa-i Osmaniye istanbul-1303
 3. Terbiyetül evlâd: Dârus selâm Littibaati ve'n-r.eşri Beyrut-1981
 4. Şeyh-i ekber-i Niçin Severim: Evkaf-ı islâmiye matbaası-1339
 5. Sireti Halebi: Matbaa-i Behıyye Beyrut 1320
 6. Tabakatı İbni Sa'd: Daru Sadır Lit Tıbaati ven'neşr Beyrut 1380
     Essiret'ün Nebeviyye ve asarı Muhammediyye (Sireti Halebi kenarında)   Matbaa-i Behiyye Beyrut 1320
     Metta incil-i 8/15
     Markos İncil-i 9/38
     Luka İncil-i 9/1
 1. Yuhanna İncil-i 7/48
 2. Külliyatı Ebil-Beka: Matbaa-ı Amire İstanbul-1287
 3. Kamusı Okyanus (Tercüme) Matbaa i Bahriye istanbul-1304
 4. Ahteri Kebir
 5. Büyük Türk Lügati: Cumhuriyet Matbaası istanbul 1945
 

Erhan Yayınevi, Mehmed Emre 5 Cilt Kürsüden Müminlere Sohbetler ve Nasihatler adlı vaaz kitap seti ni incele diniz.
Diğer Özellikler
Stok KoduErh Meh Emr Sohb 5C
MarkaErhan Yayınları
Stok DurumuBu ürün geçici olarak temin edilememektedir.
En yeni ürünler
Güvenli teslimat
Kampanyalı ürünler
Piyasadaki en iyi fiyat

PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.