Mecmuatül Ahzab, 3 Cilt, Sadece Arapça KALEM YAY

Fiyat:
2.500,00 TL
İndirimli Fiyat (%46,4) :
1.340,00 TL
Kazancınız 1.160,00 TL
375,20 TL'den başlayan taksit seçenekleri için tıklayın.
Aynı Gün Kargo


Kitap           Mecmuatül Ahzab, 3 Cilt, Sadece Arapça
Yazar          Ahmed Ziyaüddin Gümüşhanevi
Yayınevi      Kalem Yayınevi
Kağıt Cilt     Şamua Ivory kağıt - Kalın Lüks Termo Deri Ciltli, 3 Cilt Set
Sayfa Ebat  2.180 sayfa , 16x24 cm


 

Kalem Yayınları Mecmuatül Ahzab kitabını incelemektesiniz.   
Ahmed Ziyaeddin Gümüşhanevi Mecmuatül Ahzab kitabı hakkında yorumları oku yup kitabın konusu, özeti, fiyatı, satış şartları hakkında bilgiyi geniş bir şekilde edinebilirsiniz.

Yaratan Rabbinin adıyla oku . O, insanı " alak " dan yarattı. Oku, Senin Rabbin en cömert olandır. Alak 1-2Mecmuatül ahzab ; Nakşibendî ve Hâlidî şeyhlerinden meşhur âlim ve mutasavvıf  Ahmed b. Mustafa b. Abdurrahman Ziyaeddin Gümüşhânevî’nin en büyük dua kitabıdır.

Mecmu’âtü’l ahzab, tarikatların meşayih ve kollarının kurucuları tarafından vird olarak telkin edilen ve belirli durumlarda adabına göre okunması istenilen, başta ayet ve hadislerde yer alanları olmak üzere tüm evrad, ahzab, ezkar ve kasidelerden oluşan en mufassal ve pek önemli dua kitabıdır.

Bilgi, iman, amel ve istikamet gibi konularda çizgisini hiç saptırmamış bu büyük alimin telif ettiği Mecmu’âtül ahzâb; dua konusunda önemli bir boşluğu dolduran büyük ve değerli bir kitaptır.


      MECMUATUL AHZAB

Bilindiği gibi, Selef-i sâlihîn münacaat ve dualarında, esas itiba­riyle Kur'an-ı Kerim'de ve hadis-i şeriflerde geçen duâ ve zikirleri asil olarak kabul etmişlerdir. Bununla birlikte, Hakk'ın mukarreb kulları olmaları ve dini konularda çok hassas bulunmaları hasebiyle ayet ve hadislere mutabık olmak şartıyla kendilerine ait duâları da evrâd ve ezkar olarak okumayı caiz görmüşlerdir.

Nakşibendî-Hâlidî şeyhi, Şeyh Ahmed Ziyâüddin Gümüşhânevî, çeşitli kitaplarda dağınık bir halde bulunan duâları, talebeleriyle bera­ber dikkat ve itina ile derleyip toplamışlardır. Böylece yaklaşık iki bin sayfadan meydana gelen ve 3 cilt halinde basılan Mecmuatul-Ahzâb isimli eseri te'lif ederek çok sayıda hizbi, salâtı ve duâyı biraraya getir­mişlerdir.

Mecmuatu'l-Ahzab'da Yeralan Duâlar

Tasavvuf, Hadis, Fıkıh ve Akaid alanlarında önemli eserlerini Arapça olarak kaleme alan Gümüşhânevî'nin evrâd ve ahzâbın derlen­mesinden meydana gelen Mecmûatü'l-ahzâb isimli 3 ciltlik kitabı, ala­nında hem muhteva ve hem de hacım bakımından ilk sırada yer alan önemli bir dua kitabıdır.

  1. Cild: Mecmûatü'l ahzâb'ın birinci cildinde ilk olarak Ebu'l-Hasan Şâzelî'nin Hizbu'l-kebîr, hizbu't-tevessül gibi 31 hizbi yer alır. Hizb denilen bu duâlar, bir muradın elde edilmesi veya bir şiddet ve bir zorluktan kurtulma ve korunma gibi maksatlarla okunur.

  2. Başka birçok hizbin bulunduğu bu cildde, Şeyh Ali Vefâ, Şeyh ibrahim Dusûkî, Muhammed Senûsî, Şeyh Abdulğanî Nablüsî, Şeyh Sadreddin Konevî, Hz. Ali, İmâm Gazzâli, Şeyh Ahmed U'lvan el-Ye­meni, Uveys el-Karanî, Hz. Hasan ve Hüseyin, İmâm Remli, Hz. Enes, Ebu's-Suûd, Ebu Cafer Mansûr, Şeyh Şihâbuddin Sühreverdî, Şeyh Ahmed el-Bûnî'ye ait hizbler bulunur.  Ahmed Ziyaeddin Gümüşhanevi Mecmuatül Ahzab 3 cilt set

    Sonra Hz. Hızır'ın virdi ve Duâsı verilir. Ardından Adulkâdir Nablûsî, İmâm Gazzâli, Kâdı Zekeriyya el-Ensârî, İmâm Şafii, Ömer b. Fârıd ve Zeynulabidin'e ait on dokuz kaside kaydedilir. Böylece Mecmûatü'l-ahzâb'in birinci cildi 91 hizb, 32 kaside, 5 salât, 5 vird, 1 münâcât, 1 evrâd, 1 duâdan meydana gelir.

II.Cild: Şeyh Bahâuddin en-Nakşibendî'nin virdiyle başlayan bu cildde 25 vird, 5 evrâd, 17 salât, 36 hizb, 9 münâcât, 12 na't, 3 kaside, 3 Esmâ-i ashab, 5 evrâd, 2 Duâ, 1 istiğfar, 1 Âyâtü'z-Zebür, 4 kaside, 1 Hilye vardır..

 III. Cild: Şeyhi Ekber'in Salât isimli Duâsıyla başlar. İçinde 197 duâ, 41 salât, 19 hizb, 3 evrâd, 2 vird, 17 teşbih, 1 vifk, 1 münâcât bu­lunur.

   3. Mecmuatu'l ahzab'ın sayfa kenarlarında bulunan risaleler


Mecmuatu'l-ahzab'ın sayfa kenarlarında büyüklü küçüklü kırk beş risale bulunur. Tabii olarak diğer dualar kadar okunmadıkları ve dolayısıyla o oranda bilinmediklerinden bu risaleler hakkında kısaca bilgi vermek uygun olacaktır. Sıra ile şunlardır:

  1. Tenvîru's-sadr alâ hizbi'l-birr. Şeyh Ömer eş-Şebrâvî el-Halvetî eş-Şâzelî el-Ahmedî'ye ait olan bu eser, Şâzelî el-kebîr'in isimli kitabı üzerine yazılan bir şerhtir. 150 kadar sayfadan meydana gelip özellikle Besmele ve benzeri ko­nular hakkında bilgiler verir.

  2. Şerhu hizbi 'l-masûn. Şeyh İmâm el-Kâmil Muhammed Akıl, hicri 1123 senesinde mücavir olarak Mekke'de bu­lunuyordu. Risalede o sırada oraya Şeyh Saîd b. Zeyd'in gelmesi, Hanefi müftüsü Şeyh Taceddin'in Medine'ye sürgün edilmesi ve kısa/üç sayfalık bazı ayet ve hadislerden oluşan bu duâ sayesinde emeline ulaşması anlatılır.

   
        SONUÇ


Pozitivizm ve materyalizmin günümüze oranla daha yaygın ve daha baskın olduğu 19. asırda yaşayan, zahirî ve batini ilimlerle do­nanmış büyük mutasavvıf Ahmed Ziyâüddin Gümüşhânevî, irşat ve telif konusunda önemli çalışmalar gerçekleştirmiştir.

Onun eserleri arasında özellikle duâ açısından pek hacimli ve önemli olan Mecmuatul-Ahzab isimli kitabı, her biri 620 sayfa olmak üzere, toplam yaklaşık iki bin sayfa halinde, üç ciltten meydana gel­mektedir. Ondaki pek değerli hizb, salât ve duâların yanında sayfa ke­narlarında yer alan ve yine duâlarla ilgili değerli bilgiler veren risaleler de önemli ilmî mesailerindendir.

Birinci cildde 91 hizb, 32 kaside, 5 salât, 5 vird, 1 münâcât, 1 ev­râd, 1 duâ; ikincisinde 25 vird, 5 evrâd, 17 salât, 36 hizb, 9 münâcât, 12 na't, 3 kaside, 3 Esmâ-i ashab, 5 evrâd, 2 duâ, 1 istiğfar, 1 Âyâtu z-Ze-bür, 4 kaside, 1 hilye ve üçüncü cildde de 197 duâ, 41 salât, 19 hizb, 3 evrâd, 2 vird, 17 teşbih, 1 vifk, 1 münâcât yer alır.

Dinî ilimleri öğrenme ve sünnete uyma konusu üzerinde hassa­siyetle duran Gümüşhânevî, tekkesinde hadis okutmaya ağırlık vermiş, böylece Gümüşhaneli Dergâhı bir dârü'l-hadis hüviyeti kalınmıştır. Tekkelerde görülen seviye kaybına karşı çıkmış, ulemâ ve meşâyih ara­sında aslında bir anlaşmazlığın olmadığını her zaman ifade etmeye ve anlatmaya çalışmıştır. Câmi'u'l-usûl ve Câmi'u'l-mütun adlı eserleri bu konuda da önemi eserlerindendir.

Tarikatlara ait evrâd ve ahzâbın derlenmesinden meydana gelen Mecmûatü'l-ahzâb adlı kitabı, onun duâ konusundaki meşhur eseridir.

19. asırda yaşayan büyük mutasavvıf Ahmed Ziyâüddin Gü­müşhânevî, gerçekleştirdiği yoğun ve büyük irşad çalışmaları yanında, 
eserleri arasında özellikle duâ açısından pek hacimli ve önemli olan Mecmuatul Ahzab isimli kitabını telif ederek; sebepleri ve tabiat ka­nunlarını bir bakıma ilahlık konumuna çıkaran pozitivizme ve mater­yalizme karşı dik durmuş, Yüce Allah'ın koyduğu ve aslında önemli bir gerçek olan tabiat kanunlarının aslında bağımsız değil Allah'ın iradesi­ne bağlı kanunlar olduklarını, duâların da aynı şekilde Allah'ın koydu­ğu sebeplerden sayılması gerektiğini, hem ilmen ve hem de ameli ola­rak ortaya koymaya ve göstermeye çalışmıştır. Bu hizmetin, pozitivizm ve ateizmin yaşadığı ve bazı kesimlerce pek itibarda olduğu bir dönem­de gerçekleştirilmesi Gümüşhânevî'nin dini metanetini ve dini ilimlerdeki derinliğini gösterir. Unutmamak lazım ki, Müslümanlar olarak if­tihar edeceğimiz büyük ilim ve irfan mirasımızın nesilden nesile akta­rılmasında, Gümüşhanevi ve emsali alimlere ihtiyacımız vardır.

Dinî ilimleri bir bütün olarak öğrenme ve sünnete uyma konusu üzerinde hassasiyetle duran Gümüşhânevî'nin bu anlayışı, İslam'a ve maneviyata yönelik ilginin artma seyrine girdiği günümüzde gençleri­mizi dini ilimlerle mücehhez kılmada göz önünde bulunduracağımız bir anlayış ve örnek bir yapıdır.

Tarafımdan tahkik ve talik edilerek, sayfa kenarlarındaki risale­lerle birlikte neşre hazırlanan Mecmûatü'l ahzâb'ın neşri sayesinde on­dan daha fazla istifade edilebileceği ve daha fazla duânın dini hâyâtımızda yer alacağı, tahdisi nimet kabilinden olarak zikredeceğimiz mut­lu bir mesaidir.

Bu vesile ile başta İstanbuldaki kütüphanelerde bulunanlar ol­mak üzere ülkemizde tahkik ve neşredilmeyi bekleyen pek çok el yaz­ması kıymetli eserler, araştırıcılarını beklemektedirler. Bu kitapların neşre hazırlanarak ilim dünyasına sunulmasının önemi büyüktür. Do­layısıyla bu alanda gerçekleştirilecek çalışmalar, pek önemli ve pek mü­barek ilmi mesailer arasında yerini alacak ve Hadis-i şerifde ifade edi­len "geriye kendisinden faydalanılan bir ilim" bırakma konusunda ör­nek çalışmalardan olacaktır.Diğer Özellikler
Stok Kodu9789758907267
MarkaKalem Yayınevi
Stok DurumuVar
9789758907267

İlginizi Çekebilecek Diğer Ürünler

En yeni ürünler
Güvenli teslimat
Kampanyalı ürünler
Piyasadaki en iyi fiyat

PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.